نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1402 علوم و مهندسي آبخيز 2450 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1402 علوم و مهندسي آبخيز 2450

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1402 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال اکولوژی، نمونه سوال مرتعداری، نمونه سوال هیدرولوژی عمومی. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1402 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 11 اسفند 1401 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1402 علوم و مهندسي آبخيز 2450
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1402
گروه : ---
مشخصات فایل : 451KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده

عنوان
سال
گروه
قیمت
حجم فایل

نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات علوم و مهندسی آبخیز، شامل دروس مدیریت آبخیز (حفاظت آب و خاک و آبخیزداری، ژئومورفولوژی1، هیدرولوژی) – مدیریت منابع آب – سازندهای دوران چهارم – مهندسی رودخانه – کنترل سیلاب – مدیریت جامع حوزه های آبخیز، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 علوم و مهندسی آبخیز

- بهترین ابزار مدیریتی علوم برنامه ریزی در مدیریت آبخیز کدام است و دلیل آن چیست؟

1) آرمانی – به دلیل ضرورت سودبخشی بیشینه به جوامع انسانی

2) پویا – به دلیل پویایی عوامل انسانی

3) پویا – به دلیل پویایی عوامل حاکم بر آبخیز

4) ایستا – به دلیل غلبه عوامل فیزیکی بر انسانی

 

- تست 2 علوم و مهندسی آبخیز

- هدف نهایی مدیریت حوزه آبخیز، چیست؟

1) کاهش سیل خیزی

2) کاهش فرسایش خاک

3) مدیریت پایدار منابع برای نسل فعلی و آتی

4) مصرف حداکثر منابع

 

- پرسش 3 علوم و مهندسی آبخیز

- اثربخشی فعالیت های آبخیزداری، به کدام مورد اشاره دارد؟

1) الویت یابی

2) انجام فعالیت های درست

3) مشارکت مردمی

4) آینده نگری

 

- آزمون 4 علوم و مهندسی آبخیز

- برنامه ریزی خطی، جزو کدام یک از رویکردهای مدیریت حوزه آبخیز است؟

1) ارزش یابی

2) ارزیابی

3) پایش

4) بهینه سازی

 

- سئوال 5 علوم و مهندسی آبخیز

- فعالیت هایی که هدفشان حفظ و نگهداری حوزه آبخیز در وضعیت فعلی است، شامل کدام مورد است؟

1) بازدارنده

2) بازگرداننده

3) کنترلی

4) سازگاری

 

- سوال 6 علوم و مهندسی آبخیز

- کدام مورد، بیانگر توجیه اقتصادی اجرای یک پروژه آبخیزداری است؟

1) نسبت سود به هزینه بیشتر از یک

2) نسبت سود به هزینه متعادل

3) نسبت سود به هزینه کمتر از یک

4) نسبت هزینه به سود یکسان

 

- تست 7 علوم و مهندسی آبخیز

- اگر در مدل سازی یک حوزه آبخیز، فرایند تبدیل ورودی به خروجی معلوم نباشد، به کدام حالت اشاره دارد؟

1) قطعیت

2) جعبه سیاه

3) جعبه سفید

4) آنالیز حساسیت

 

- پرسش 8 علوم و مهندسی آبخیز

- کدام یک از موارد در بهره برداری مطلوب از یک سد مخزنی مجهزبه دریچه قابل کنترل در هنگام وقوع سیل اهمیت بیشتری دارد؟

1) ارتفاع سد

2) ظرفیت مجاری تخلیه سیلاب

3) شکل هیدروگراف سیلاب ورودی

4) گنجایش مخزن

 

- آزمون 9 علوم و مهندسی آبخیز

- زاویه بین خط اصلی جریان با خط مماس بر دیواره در محل پیچ رودخانه چیست؟

1) زاویه نیروی جاذب به مرکز

2) زاویه نیروی گریز از مرکز

3) زاویه حملۀ قوس

4) زاویه حمله جریان

 

- سئوال 10 علوم و مهندسی آبخیز

- در چه حالت نیروی ناشی از جریان تالوگ در رودخانه مهار می شود؟

1) کاهش شیب عرضی رودخانه و رساندن به شیب تعادل یا کمتر از آن

2) کاهش شیب طولی رودخانه  و رساندن به شیب تعادل یا مساوی آن

3) حضور رسوبات بار کف بیشتر در بستر رودخانه

4) حضور رسوبات معلق زیاد و کاهش ضریب زبری

 

- سوال 11 علوم و مهندسی آبخیز

- تشکیل جریان حلزونی در رودخانه چگونه انجام می شود؟

1) ناشی از اختلاف نیروی گریز از مرکز در سطح جریان و نیروی جاذب به مرکز در قعر جریان

2) ناشی از اختلاف نیروی گریز از مرکز در قعر جریان و نیروی جاذب به مرکز در سطح جریان

3) کنش قسمت پایینی دیواره رودخانه و فروریزش

4) کنش تمام قوس خارجی و ریزش ناگهانی

 

- تست 12 علوم و مهندسی آبخیز

- برای اندازه گیری میزان پیچش در پیچان رودها از کدام مورد استفاده می شود؟

1) ضرب شعاع هیدرولیکی و زبری بستر

2) تقسیم طول بازه به عرض بازه

3) تقسیم طول کانال به طول دره

4) تقسیم طول کانال به عرض کانال

 

- پرسش 13 علوم و مهندسی آبخیز

- دوره یخچالی میندل آلپ هادل کدام دوره یخچالی هستند؟

1) الستر اروپای شمالی و کانزاس آمریکا

2) ویچل اروپای شمالی و ویسکانسین آمریکا

3) ماقبل الستر آمریکا و ایل نوی

4) وورم آلپ و ویسکانسین آمریکا

 

- آزمون 14 علوم و مهندسی آبخیز

- بیشترین گسترش دیاپیرها و گنبدی های نمکی در ایران در کدام زون زمین شناسی است؟

1) ایران مرکزی

2) کپه داغ

3) زاگرس

4) سنندج - سیرجان

 

- سئوال 15 علوم و مهندسی آبخیز

- فاز مغناطیسی فرعی و عادی کوچیتا در داخل فاز مغناطیسی ......... اتفاق افتاده است.

1) اصلی و عادی برون آلمان

2) اصلی و معکوس ژیلبر (گیلبرت)

3) اصلی و معکوس اولدووی

4) فرعی و عادی اولدووی

 

- سوال 16 علوم و مهندسی آبخیز

- تفاوت دیاپیر و گنبد نمکی در کدام است؟

1) شکل و ترکیب کانی شناسی

2) فرسایش و رسوب گذاری

3) ارتباطات تکتونیکی

4) سن

 

- تست 17 علوم و مهندسی آبخیز

- محل قدیمی ترین قاره در ایران زون زمین شناسی کدام بوده است؟

1) زاگرس

2) ایران مرکزی

3) کپه داغ

4) سنندج - سیرجان

 

- پرسش 18 علوم و مهندسی آبخیز

- تغییرات سطح ایستایی، در واحد زمان در آب زیرزمینی به کدام مورد اشاره دارد؟

1) لمینوگراف

2) هیدروگراف

3) هایتوگراف

4) هیستوگراف

 

- آزمون 19 علوم و مهندسی آبخیز

- در مطالعه منابع آب زیرزمینی، منطقه تبادل فعال، تا چه عمقی را برحسب متر، شامل می شود؟

1) 30

2) 80

3) 300

4) 800

 

- سئوال 20 علوم و مهندسی آبخیز

- کدام مورد، مربوط به منابع آلاینده غیرنقطه ای است؟

1) نقاط دفن زباله

2) زمین های کشاورزی

3) فاضلاب صنعتی

4) فاضلاب شهری