نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1402 علوم ورزشي بيومکانيک ورزشي 2119 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1402 علوم ورزشي بيومکانيک ورزشي 2119

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1402 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال مبانی آناتومی، نمونه سوال فیزیولوژی و فیزیولوژی ورزشی، نمونه سوال مبانی، نمونه سوال فلسفه و مدیریت ورزشی، نمونه سوال مبانی رشد و یادگیری حرکتی. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1402 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 11 اسفند 1401 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1402 علوم ورزشي بيومکانيک ورزشي 2119
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1402
گروه : ---
مشخصات فایل : 572KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده

عنوان
سال
گروه
قیمت
حجم فایل

نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات علوم ورزشی – بیومکانیک ورزشی، شامل دروس آمار – سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی – بیومکانیک ورزشی پیشرفته – حرکت شناسی ورزشی پیشرفته، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 علوم ورزشی – بیومکانیک ورزشی

- در مرحله حرکت رو به پایین تمرین شنای سوئدی (با پنجه به سمت داخل)، چه حرکتی در کمربند شانه و یا مفصل شانه انجام و عضله اصلی درگیر کدام است؟

1) ریتراکشن و عضله دندانه ای قدامی

2) ریتراکشن و عضله پکتورالیس مینور

3) هوریزانتال فلکشن و عضله پکتورالیس ماژور

4) هوریزانتال اکستنشن و عضله لاتیموس دورسی

 

- تست 2 علوم ورزشی – بیومکانیک ورزشی

- در صورت عدم تثبیت کتف توسط عضلانی از قبیل متوازی الاضلاع، با انقباض عضله گرد بزرگ احتمال وقوع کدام حرکت نیز وجود دارد؟

1) اداکشن بازو

2) دیپرشن کتف

3) چرخش بالایی کتف

4) چرخش داخلی بازو

 

- پرسش 3 علوم ورزشی – بیومکانیک ورزشی

- کارایی عضله نعلی در فشردن پدال ترمز ماشین در کدام وضعیت بیشتر است؟

1) زانو و ران (هردو) باز باشد.

2) زانو و ران (هر دو) خم باشد.

3) ران خم و زانو در وضعیت باز باشد.

4) وضعیت ران و زانو تاثیر مستقیمی بر کارایی عضله نعلی ندارد.

 

- آزمون 4 علوم ورزشی – بیومکانیک ورزشی

- در پرتاب بلند اوت دستی در فوتبال، تقویت کدام عضلات حائز اهمیت است؟

1) پکتورالیس ماژور و دلتویید

2) لاتیموس دورسی و تری سپس

3) رمبوئید مینور وکوادری سپس

4) ارکتور اسپاین و لواتور اسکاپولا

 

- سئوال 5 علوم ورزشی – بیومکانیک ورزشی

- کدام لیگامنت محدودکنندۀ اورشن است و چرا کمتر در معرض استرین است؟

1) کالکونئو فیبورال – به دلیل کشش والگوسی

2) کولترال داخلی – ممانعت قوزک خارجی از استرین آن

3) کولترال خارجی – ممانعت قوزک خاری از استرین آن

4) لیگامنت دلتوئید – به دلیل قوی ترین لیگامنت مچ پا است.

 

- سوال 6 علوم ورزشی – بیومکانیک ورزشی

- زمانی که زانو از فلکشن به مرحله انتخای اکستنشن می رود، کدام لیگامنت نقش اصلی را در چرخش خارجی تیبیا در همراهی با اکستنشن زانو وثبات مفصل در این وضعیت دارد؟

1) جانبی داخلی

2) جانبی خارجی

3) متفاطع قدامی

4) متقاطع خلفی

 

- تست 7 علوم ورزشی – بیومکانیک ورزشی

- ضعف کدام گروه از عضلات باعث می شود که زانو در مرحله استانس به هایپر اکستنشن می رود؟

1) همسترینگ

2) کوادری سپس

3) تریسپس سوره

4) گلتئوس ماگزیموس

 

- پرسش 8 علوم ورزشی – بیومکانیک ورزشی

- حین پایین آمدن از پله، عضلات اکستنسور پای اتکا چه نوع انقباضی را دارد؟

1) ایزوتونیک

2) خنثی

3) کانسنتریک

4) اکسنتریک

 

- آزمون 9 علوم ورزشی – بیومکانیک ورزشی

- لیگامان کوراکوکلاویکولار محدودکننده کدام حرکت زیر است؟

1) ریتراکشن

2) چرخش خلفی کلاویکول

3) چرخش تحتانی اسکاپولا

4) چرخش فوقانی اسکاپولا

 

- سئوال 10 علوم ورزشی – بیومکانیک ورزشی

- کدام نیرو سینرژیست عضله سوپرااسپیناتوس با هدف ثبات دهندگی، محسوب می شود؟

1) نیروی جاذبه

2) نیروی عضله دلتوئید میانی

3) نیروی عضله لواتور اسکاپولار

4) نیروی ناشی از تنش لیگامان کوراکوهومرال

 

- سوال 11 علوم ورزشی – بیومکانیک ورزشی

- متمایل شدن تنه به سمت عقب در لحظه تماس پاشنه حین راه رفتن مربوط به ضعف کدام عضله است؟

1) رکتوس ابدومینوس

2) گلوتئوس ماگزیموس

3) ارکتوراسپاین

4) ایلئوپسواس

 

- تست 12 علوم ورزشی – بیومکانیک ورزشی

- انقباض هم زمان بخش بالایی و پایینی عضله تراپزیوس سبب چه حرکتی در کتف می شود؟

1) ابداکشن اسکاپولا

2) الویشن اسکاپولا

3) روتیشن فوقانی اسکاپولا

4) روتیشن تحتانی اسکاپولا

 

- پرسش 13 علوم ورزشی – بیومکانیک ورزشی

- کوتاهی کدام عضله در عارضه کالکانئوواروس نقش اصلی دارد؟

1) پرونئوس لانگوس

2) پرونئوس برویس

3) تیبیالیس آنتریور

4) تیبیالیس پوستریور

 

- آزمون 14 علوم ورزشی – بیومکانیک ورزشی

- کدام متغیر بیومکانیکیدر یک زانوی پرانتزی در مقایسه با زانوی نرمال ممکن است مقادیر بیشتری داشته باشد؟

1) گشتاور خارجی ابداکتوری

2) گشتاور خارجی اداکتوری

3) گشتاور خارجی پلانتار فلکسوری

4) گشتاور خارجی دورسی فلکسوری

 

- سئوال 15 علوم ورزشی – بیومکانیک ورزشی

- در طی فاز نوسانیک سیکل گام دویدن، میزان گشتاور خالص سطح سجیتال در کدام مفصل، نزدیک به صفر است؟

1) زانو

2) مچ پا

3) ران

4) هر سه مفصل اندام تحتانی

 

- سوال 16 علوم ورزشی – بیومکانیک ورزشی

- در صورت ضعف عضله گلوتئوس مدیوس، فرد در مرحله استانس راه رفتن چه عملی انجام می دهد؟

1) با افزایش بازوی گشتاوری مرکز ثقل تنه را به عقب متمایل می کند.

2) با کاهش بازوی گشتاوری مرکز ثقل تنه را به سمت مقابل متمایل می کند.

3) با افزایش بازوی گشتاوری مرکزثقل تنه را به سمت دارای ضعف متمایل می کند.

4) با کاهش بازوی گشتاوری مرکز ثقل تنه را به سمت دارای ضعف متمایل می کند.

 

- تست 17 علوم ورزشی – بیومکانیک ورزشی

- بین کدام عضلات در صفحه عرضی برای مفصل گلنوهومرال کوپل ایجاد می شود؟

1) ساب اسکاپولاریس و روتاتور خلفی

2) دلتوئید و روتاتور خلفی  

3) دلتوئید قدامی و ترس مینور

4) رومبوئید و روتاتور کاف

 

- پرسش 18 علوم ورزشی – بیومکانیک ورزشی

- ابداکشن خالص مچ دست با انقباض همزمان کدام عضلات زیر انجام می شود؟

1) اکستنسور کارپی رادیالیس – فلکسور کارپو رادیالیس

2) فلکسور کارپی اولناریس – اکستنسور کارپی رادیالیس

3) فلکسور کارپی رادیالیس – فلکسور پولیسیس رادیالیس

4) فلکسور کارپی رادیالیس – اکستنسور پولیسیس لانگوس

 

- آزمون 19 علوم ورزشی – بیومکانیک ورزشی

- تیلت خلفی لگن هنگام ایستادن طبیعی در اثر فعالیت کدام عضلات است؟

1) اکستنسورهای هیپ، رکتوس ابدومینوس و اکسترنال ابلیک

2) فلکسورهای هیپ، رکتوس ابدومینوس واکسترنال ابلیک

3) گلوتئوس ماکزیموس و عضلات خلفی ستون فقرات کمری

4) اکستنسورهای ستون فقرات و فلکسورهای هیپ

 

- سئوال 20 علوم ورزشی – بیومکانیک ورزشی

- به کدام علت زیر می توان ادعا کرد که عضلات همسترینگ در ثبات زانو و به عنوان کمک کننده لگامنت متقاطع قدامی نقش دارد؟

1) همسترینگ فاقد این عملکرد است.

2) به سبب نقشی که در اکستنشن هیپ دارند.

3) علاوه بر فلکشن زانو در روتیشن این مفصل نقش دارد.

4) مقاومت فعالی در برابر لغزش قدامی تیبیا روی فمور را فراهم می کند.