نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1402 زيست شناسي گياهي فيزيولوژي 2220 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1402 زيست شناسي گياهي فيزيولوژي 2220

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1402 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال گیاه شناسی، نمونه سوال فیزیولوژی گیاهی، نمونه سوال زیست شناسی سلولی و مولکولی. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1402 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 11 اسفند 1401 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1402 زيست شناسي گياهي فيزيولوژي 2220
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1402
گروه : ---
مشخصات فایل : 468KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده

عنوان
سال
گروه
قیمت
حجم فایل

نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی، شامل دروس فیزیولوژی گیاهی – سیستماتیک گیاهی و تکوین گیاهی شامل (ریخت شناسی، تشریح، ریخت زایی و اندام زایی) – جذب و انتقال در گیاهان – متابولیسم گیاهی - فتوسنتز، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی

- کدام آنزیم در موجودات فتوسنتزکننده اکسیژنی، مسئول احیای حلقه D در مسیر بیوسنتز کلروفیل است؟

1) پروتوکلروفیلید رودوکتاز

2) فردوکسین ردوکتاز

3) PBG سنتاز

4) ALA سنتاز

 

- تست 2 زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی

- کدام آنزیم منحصرا در گیاهان یافت می شود؟

1) پیروت دکربوکسیداز

2) لاکتات دهیدروژناز

3) مالات دهیدروژناز

4) مالات سنتاز

 

- پرسش 3 زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی

- طی تنفس نوری، مصرف اکسیژن و تولید دی اکسیدکربن به ترتیب در کدام یک از اندامک های سلولی انجام می شود؟

1) پراکسیزوم - میتوکندری

2) کلروپلاست - پراکسیزوم

3) کلروپلاست - میتوکندری

4) میتوکندری - کلروپلاست

 

- آزمون 4 زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی

- گلی اکسالات تولید شده در پراکسیزوم طی تنفس نوری، تحت تاثیر فرایند آمیناسیون به کدام ترکیب تبدیل می شود؟

1) آلانین

2) گلایسین

3) گلوتامین

4) سرین

 

- سئوال 5 زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی

- در شرایط نور شدید، کدام یک از کاروتنوئیدها در فتوسیستم II به میزان بیشتری وجود دارند؟

1) بتاکاروتن

2) زآگزانتین

3) آنتراگزانتین

4) ویولوگزانتین

 

- سوال 6 زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی

- قند فسفاتی کربوکسی آرابینیتول 1- فسفات، در تنظیم کدام آنزیم نقش دارد؟

1) روبیسکو

2) روبیسکواکتیواز

3) ریبولوز 5 – فسفات کیناز

4) فسفوگلیکولات فسفاتاز

 

- تست 7 زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی

-کدام یک از آنزیم های زیر در مسیر بیوسنتز اسیدهای چرب در گیاهان تنظیمی است و در چه کده سلولی قرار دارد؟

1) فاتی اسید سنتاز، پلاست

2) تیواستراز، شبکه آندوپلاسمی

3) استیل کوآنزیم A کربوکسیلاز، پلاست

4) استئاریل – ACP دسچوراز، شبکه آندوپلاسمی

 

- پرسش 8 زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی

- سیتوکروم ها جزء کدام گروه از کاتالیزورهای زیستی است؟

1) کوسوبستراهایی با ساختمان پروتئین

2) آنزیم هتروپروتئینی

3) کوانزیم های آنزیمی

4) کوآنزیم های آزاد

 

- آزمون 9 زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی

- کدام ترکیب زیر واسطه کنترل تسهیم قندها بین تنفس و بیوسنتز در مرحله گلیکولیز تنفسی است؟

1) فسفات

2) فسفوانول پیرووات

3) فروکتوز 2 و 6- بیس فسفات

4) فروکتوز 1 و 6- بیس فسفات

 

- سئوال 10 زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی

- مکانیسم واکنشی که توسط آنزیم آمینوترانسفرازها کاتالیز می شود از کدام نوع است؟

1) کاتوره ای و ترتیبی

2) پینگ - پونگی

3) کاتوره ای

4) ترتیبی

 

- سوال 11 زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی

- بازدارندگی پس خوردی جزو کدام یک از مکانیسم های تنظیم متابولیسمی است؟

1) واکنش های یک جهتی متقابل

2) کده بندی آنزیم ها

3) کنترل درشت

4) کنترل ریز

 

- تست 12 زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی

- تعداد میکرومول های سوبسترا که در هر دقیقه به وسیله یک میکرومول از جایگاه فعال آنزیم به فرآورده تبدیل می شود، چه نامیده می شود؟

1) کاتال

2) واحد آنزیمی

3) فعالیت مخصوص

4) فعالیت مرکز کاتالیزوری

 

- پرسش 13 زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی

- مکانیسم اصلی صعود شیره خام در آوندهای چوبی چیست؟

1) جریان توده ای درون جریان تعرقی

2) پیوستگی - مکش

3) فشار ریشه ای

4) مویینگی

 

- آزمون 14 زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی

- در گیاهان هرس شده، الگوی انتقال در آوند آبکش به چه صورت می باشد؟

1) نمو

2) نزدیکی

3) ارتباطات آوندی مستقیم

4) ارتباطات درون آوندی (آناستوموز

 

- سئوال 15 زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی

- ریشه های پرانشعاب موسوم به پروتئوئید در پاسخ به کمبود کدام عنصر ظاهر می شوند؟؟

1) آهن

2) ازت

3) پتاسیم

4) فسفر

 

- سوال 16 زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی

- دیواره سلولی نسبت به کدام یک از مواد زیر نفوذناپذیر است؟

1) قندها

2) یون ها

3) ویروس ها

4) آمینواسیدها

 

- تست 17 زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی

- کدام یک از آنیون های زیر در شیره پرورده دیده نمی شود؟

1) کلر

2) نیترات

3) فسفات

4) سولفات

 

- پرسش 18 زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی

- ضمائم جامد ویژه به نام استاتولیت که زمین گرایی مثبت ریشه را موجب می شوند، در سلول های کدام بخش وجود دارد؟

1) آندودرم

2) اپیدرم

3) پوست

4) کلاهک

 

- آزمون 19 زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی

- ماکرو اسکلریدها اغلب در کجا یافت می شوند؟

1) ریشه

2) برگ

3) پوسته دانه

4) دستجات آوندی

 

- سئوال 20 زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی

- طبق نظریه اشمیت، توده ای از سلول های هم قطر با واکوئل درشت که در جهات مختلف تقسیم می شوند و توسط تونیکا پوشیده شده اند را چه می نامند؟

1) درماتوژن

2) کورپوس

3) پریبلم

4) پله رم