نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1402 زيست شناسي جانوري فيزيولوژي 2223 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1402 زيست شناسي جانوري فيزيولوژي 2223

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1402 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال جانورشناسی، نمونه سوال فیزیولوژی جانوری، نمونه سوال زیست شناسی سلولی و مولکولی. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1402 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 11 اسفند 1401 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1402 زيست شناسي جانوري فيزيولوژي 2223
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1402
گروه : ---
مشخصات فایل : 511KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده

عنوان
سال
گروه
قیمت
حجم فایل

نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی، شامل دروس فیزیولوژی جانوری – بیوشیمی – زیست شناسی سلولی ومولکولی – فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی – فیزیولوژی غشاء سلولی، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی

- کدام یک از فسفولیپیدهای غشایی بیشتر در سطح سیتوپلاسمی غشا قرار دارد و پیش سازی برای تولید پیک های ثانویه است؟

1) فسفاتیدیل سرین

2) فسفاتیدیل کولین

3) فسفاتیدیل اینوزیتول

4) فسفاتیدیل اتانول آمین

 

- تست 2 زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی

-وجود EAAT از مختصات غشای پیش و پس سیناپسی کدام ناقل است؟

1) دوپامین

2) گلوتامات

3) سروتونین

4) استیل کوین

 

- پرسش 3 زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی

- در مورد نقش کانال ها در پتانسیل های مختلف ایجاد شده در غشای سلول های عصبی، کدام گزینه صحیح است؟

1) فقط کانال های حساس به ولتاژ، در ایجاد پتانسیل های زیر آستانه نقش دارند.

2) کانال های نشتی و کانال های دریچه دار حساس به ولتاژ در تولید پتانسیل استراحت و پتانسیل آستانه نقش دارند.

3) انواع کانال های دریچه دار حساس به لیگاند، حساس به کشش و حساس به ولتاژ در ایجاد پتانسیل عمل نقش دارند.

4) انواع کانال های دریچه دار حساس به لیگاند، حساس به کشش و حساس به ولتاژ در ایجاد پتانسیل های زیر آستانه

 

- آزمون 4 زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی

- کدام یک از عوامل زیر لیگاند اصلی آندوژن گیرنده CB2 محسوب می شوند؟

1) دینورفین

2) آناندامید

3) تتراهیدروکانابینول

4) پالمیتوییل اتانول آمین

 

- سئوال 5 زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی

- از کدام روش می توان برای تعیین فراتنظیمی گیرندههای دوپامینی در غشای نورون های هسته اکومینس استفاده کرد؟

1) پچ کلامپ

2) وسترن بلات

3) ایمنوهیستوشیمی

4) RT- پی سی آر

 

- سوال 6 زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی

- سیستم های حسی، کدام مورد را کدگذاری می کنند؟

1) حساسیت، تمییز، انرژی و تصویر شدن

2) آستانه، موقعیت، احساس و طول مدت تحریک

3) مودالیته، محل قراگیری، شدت و طول مدت تحریک

4) آستانه، میدان گیرندگی، سازش پذیری و تمییز

 

- تست 7 زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی

- پیام رسانی سلولی نیتریک اکساید، عمدتا از طریق کدام مسیر صورت می گیرد؟

1) گوانیلیل سیکلاز محلول یا سیتوزولی

2) گوانیلیل سیکلاز غشائی

3) آدنیلیل سیکلاز

4) تیروزین کینازی

 

- پرسش 8 زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی

- کدام گیرنده نوروترانسمیتری زیر از نوع گیرنده های یونوتروپیک است که در نخاع بیشتر وجود دارد و با عبور دادن یون کلر موجب مهار سلول می شود؟

1) گلایسین

2) گابا نوع B

3) دوپامینی نوع D2

4) نیکوتینی استیل کولین

 

- آزمون 9 زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی

- کدام گزینه در ارتباط با پورین ها صحیح است؟

1) حاوی گیرنده های اختصاصی متصل به کانال یونی هستند.

2) وزیکول های حاوی پورین ها در سرتاسر پایانه سیناپس شیمیایی حضور دارند.

3) علاوه بر سیناپس های شیمیایی در سیناپس های الکتریکی نیز نقش دارند.

4) ماده P از دسته پورین ها است و به عنوان نوروترانسمیتر و کوترانسمیتر عمل می کند.

 

- سئوال 10 زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی

- گیرنده های کولینرژیک در سیستم عصبی خودمختار در کجا قرار گرفته اند؟

1) روی اندام پاسخ دهنده سمپاتیک

2) روی اندام های پاسخ دهنده سمپاتیک و پاراسمپاتیک

3) تنها روی نورون های پس گره پاراسمپاتیک

4) روی نورون های پس گره سمپاتیک و پاراسمپاتیک

 

- سوال 11 زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی

- تخریب کدام ساختار منجر به سختی عضلانی (افزایش تونوس) می شود؟

1) نورون های دوپامینی تگمنتوم شکمی

2) نورون های مهاری تالاموس شکمی

3) نورون های دوپامینی جسم سیاه

4) نورون های مهاری ساقه مغز

 

- تست 12 زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی

- فیبرهای بالارونده و خزه ای مخچه چه نقش مشترکی دارند؟

1) تحریک هسته های عمقی مخچه

2) سلول های پورکینژ در پاسخ به تحریک آن ها به ترتیب فعال و غیرفعال می شوند.

3) هر دو با تعداد سیناپس های مشابه، پورکینژها را به ترتیب تحریک و مهار می کنند.

4) هر دو منشأ مشترکی داشته و ضمن عبور از مغز میانی و نخاع آلفا موتور نورون ها را مهار می کنند.

 

- پرسش 13 زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی

- کدام جفت از اعصاب مغزی از بخشپشتی ساقه مغز خارج می شود؟

1) اشتیاقی

2) شوکی

3) حرکتی مشترک چشم

4) حرکتی خارجی چشم

 

- آزمون 14 زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی

- کدام نوروگلیا در کنترل ورود و خروج آب به نورون ها نقش مهمی دارد؟

1) اپاندیما

2) میکروگلیاها

3) آستروسیت ها

4) الیگودندروسیت ها

 

- سئوال 15 زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی

- کدام یک از سلول های زیر، در مخچه دارای انتقال دهنده عصبی تحریکی است؟

1) پورکینژ

2) دانه دار

3) سبدی

4) گلژی

 

- سوال 16 زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی

- کدام یک از هسته های عصبی در بصل النخاع پیام های حسی پاها را به نواحی مغزی بالاتر رله و ارسال می کند؟

1) کونئات

2) گراسیل

3) پشتی واگ

4) دسته منزوی

 

- تست 17 زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی

- ارتباط بین هیپوکامپ و اجسام پستانی هیپوتالاموس در هر نیمکره مخ به وسیله کدام مسیر عصبی برقرار می شود؟

1) فورنیکس

2) جسم پینه ای

3) رابط خلفی یا عقبی

4) رابط جلویی یا قدامی

 

- پرسش 18 زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی

- تعیین جهت صدا، عمدتا به وسیله کدام مراکز عصبی صورت می گیرد؟

1) قشر گیجگاهی مخ

2) نورون های غشای پایه

3) کولیکولوس های فوقانی

4) هسته های زیتونی فوقانی

 

- آزمون 19 زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی

- فعالیت کدام یک از نواحی زیر در دستگاه عصبی مرکزی به طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر تمامی عملکردهای حسی، حرکتی، احشایی، آندوکرینی و هیجانی در بدن تاثیر دارد؟

1) هسته های عمقی مخچه

2) تشکیلات مشبک یا تورینه ای

3) نواحی حسی و حرکتی در قشر مخ

4) نواحی گیجگاهی و سینگولی در قشر مخ

 

- سئوال 20 زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی

- کدام آنتی بیوتیک با اتصال به زیر واحد 50S، عمل آنزیم پپتیدیل ترانسفراز را مهار می کند؟

1) استرپتومایسین

2) سیکلوهگزامید

3) تتراسایکلین

4) کلرامفنیکل