نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1402 زيست شناسي جانوري سلولي و تکويني 2225 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1402 زيست شناسي جانوري سلولي و تکويني 2225

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1402 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال جانورشناسی، نمونه سوال فیزیولوژی جانوری، نمونه سوال زیست شناسی سلولی و مولکولی. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1402 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 11 اسفند 1401 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1402 زيست شناسي جانوري سلولي و تکويني 2225
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1402
گروه : ---
مشخصات فایل : 430KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده

عنوان
سال
گروه
قیمت
حجم فایل

نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات زیست جانوری – سلولی وتکوینی، شامل دروس – جانورشناسی – جنین شناسی و بافت شناسی – زیست شناسی سلولی و مولکولی – جنین شناسی مقایسه ای – مکانیسم های سلولی و مولکولی تکوین – ژنتیک تکوینی، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 زیست جانوری – سلولی وتکوینی

- در طی مرحله بلاستولای نهایی زنوپوس، غلظت بالای پروتئین Xnr، باعث ایجاد چه نوع بافتی می گردد؟

1) مزودرم پشتی

2) مزودرم شکمی

3) مزودرم جانبی

4) اندودرم پشتی

 

- تست 2 زیست جانوری – سلولی وتکوینی

- جنین حاصل از مگس سرکه ای که هر دو کپی ژن gurken آن موتاسیون یافته باشد، چه فنوتیپی دارد؟

1) پشتی شده

2) خلفی شده

3) شکمی شده

4) قدامی شده

 

- پرسش 3 زیست جانوری – سلولی وتکوینی

- در القای سر در جنین موش چه بخشی دخالت دارد؟

1) اندودرم قدامی

2) اندودرم احشایی قدامی

3) مزودرم پشتی قدامی

4) هیپوبلاست قدامی

 

- آزمون 4 زیست جانوری – سلولی وتکوینی

- تبدیل برگشت پذیر یک نوع بافت پوششی به نوع دیگر چه نام دارد؟

1) دیس پلازی

2) نئوپلازی

3) هیپرپلازی

4) متاپلازی

 

- سئوال 5 زیست جانوری – سلولی وتکوینی

- در فولیکول ثانویه، ترشح استروئید توسط سلول های کدام مورد انجام می گیرد؟

1) تک داخلی

2) تک خارجی

3) تاج شعاعی

4) کومولوسی

 

- سوال 6 زیست جانوری – سلولی وتکوینی

- سلول های اندوتلیال تغذیه کننده نخاع، از کدام یک مشتق می شوند؟

1) مزودرم صفحه جانبی

2) اسکلروتوم

3) درمامیوتوم

4) درماتوم

 

- تست 7 زیست جانوری – سلولی وتکوینی

- کدام یک، منشأ نورون های واقع در گانگلیون های ریشه پشتی نخاع است؟

1) اکتودرم غیرعصبی

2) پلاک حسی

3) ستیغ عصبی

4) لوله عصبی

 

- پرسش 8 زیست جانوری – سلولی وتکوینی

- منشأ کدام یک، قوس حلقی شماره 2 است؟

1) استخوان رکابی

2) استخوان چکشی

3) استخوان سندانی

4) غضروف های حنجره

 

- آزمون 9 زیست جانوری – سلولی وتکوینی

- بافت خونساز اصلی جنین در ماه 2 تا 7، کدام عضو است؟

1) کبد

2) کیسه زرده

3) مغز استخوان

4) کبد و مغز استخوان

 

- سئوال 10 زیست جانوری – سلولی وتکوینی

-لارو اختصاصی نرمتنان کدام است؟

1) پلاتولا

2) ولیگر

3) تروکوفور

4) ناپلیوس

 

- سوال 11 زیست جانوری – سلولی وتکوینی

- در تونیکات، سیتوپلاسمی که حاوی هلال زرد است به کدام بخش زیر تبدیل می شود؟

1) نوتوکورد

2) لوله عصبی

3) سلول های مزودرمی

4) سلول های اندودرمی

 

- تست 12 زیست جانوری – سلولی وتکوینی

- لانه گزینی جنین انسان در رحم، در چه مرحله ای صورت می گیرد؟

1) تکثیر سلول های اندومتر

2) فولیکولر

3) استروژنی

4) پروژسترونی

 

- پرسش 13 زیست جانوری – سلولی وتکوینی

- در بیضه دروزوفیلا، اسپرماتوگونی ها از کدام سلول ها حاصل می شوند؟

1) گونیال بلاست ها

2) سلول های قطبی

3) سلول های پرستار

4) سلول های سوماتیک کانون

 

- آزمون 14 زیست جانوری – سلولی وتکوینی

- در مرحله لاروی آمفیوکسوس، ضخیم شدگی اندودرمی دیواره سمت چپ آرکنترون، موقعیت چه بخشی از بدن جانور را نشان می دهد؟

1) طحال

2) کبد

3) مخرج

4) دهان

 

- سئوال 15 زیست جانوری – سلولی وتکوینی

- تخمک کدام یک از جانوران زیرفاقد گرانول های قشری است؟

1) پستانداران و خارپوستان

2) حشرات و دوزیستان دم دار

3) حشرات و خارپوستان

4) دوزیستان دم دار و پستانداران

 

- سوال 16 زیست جانوری – سلولی وتکوینی

- اسپرماتوزوای فاقد آکروزم، در کدام یک دیده می شود؟

1) نرمتنان

2) شانه داران

3) کرم های پهن

4) خارپوستان

 

- تست 17 زیست جانوری – سلولی وتکوینی

- قطب جانوری تخمک ئیدر، کدام قطب جنین را ایجاد می کند؟

1) دهانی

2) پشتی

3) شکمی

4) مقابل دهانی

 

- پرسش 18 زیست جانوری – سلولی وتکوینی

- در کدام یک، هسته زایگوت درون زرده قرار گرفته است؟

1) حشرات

2) دوزیستان

3) پرندگان

4) پستانداران

 

- آزمون 19 زیست جانوری – سلولی وتکوینی

- در طی کدام یک از پدیده های زیر، پوشش گلیکوپروتئینی از سر اسپرماتوزوئیدها برداشته می شود؟

1) فرایند دسیدوایی

2) فرایند ظرفیت یابی

3) واکنش آکروزومی

4) واکنش زونا

 

- سئوال 20 زیست جانوری – سلولی وتکوینی

- کدام گزینه در مورد لوزه های کامی درست است؟

1) توسط اپی تلیوم تنفسی پوشیده شده اند.

2) در بخش فوقانی حلق قرار دارند.

3) واجد کریپت هستند.

4) فاقد کپسول هستند.