نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1402 زمين شناسي اقتصادي 2209 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1402 زمين شناسي اقتصادي 2209

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1402 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال زمین شناسی فیزیکی، نمونه سوال زبان تخصصی زمین شناسی. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1402 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 11 اسفند 1401 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1402 زمين شناسي اقتصادي 2209
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1402
گروه : ---
مشخصات فایل : 632KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات زمین شناسی اقتصادی، شامل دروس زمین شناسی ایران – زمین شناسی اقتصادی – کانسارها (آذرین، دگرگونی و رسوبی) – اکتشافات زمین شیمیایی، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 زمین شناسی اقتصادی

- کدام دگرسانی طی مرحله پیشرونده تشکیل ذخایر اسکارن چند فلزی، توسط ماگمایی اسدی بارور، در سنگ میزبان کربناتی تشکیل می شود؟

1) کربناتی شدن

2) هماتیتی شدن

3) سیلیکاتی شدن

4) آرژیلیک پیشرفته

 

- تست 2 زمین شناسی اقتصادی

- منبع اصلی نیکل در ذخایر لاتریتی نیکل دار، کدام است؟

1) آبکافت گیبسیت

2) خاک های سطحی نیکل دار

3) سیال گرمابی غنی از نیکل

4) کانی های اولیوین و ارتوپیروکسن

 

- پرسش 3 زمین شناسی اقتصادی

- باتوجه به زون بندی منطقه ای در ذخایر چینه سان مس با میزبان رسوبی، ژرف ترین سولفیدهای تشکیل شده در این تیپ، کدام توالی است؟

1) گالن – اسفالریت - پیریت

2) کلکووسیت – بورنیت - کلکوپیریت

3) هماتیت – مس آزاد - کلکوویست

4) کلکوپیریت – اسفالریت - پیروتیت

 

- آزمون 4 زمین شناسی اقتصادی

- تشکیل پگماتیت ها از مذاب های گرانیتی اشباع نشده از آب براساس مدل دی – لندن وهمکاران (1996) چگونه تشکیل می شود؟

1) رسیدن به نقطه فوق بحرانی آب

2) انجماد پیوسته و نسبتا سریع مذاب فلسیک

3) از راه اّبر سرد کردن ماگما تا زیر دمای لیکوییدوس

4) از راه اشباع شدگی سیالات نهایی از آب و سیلیکات ماگما

 

- سئوال 5 زمین شناسی اقتصادی

- مفهوم فراشاری اقیانوسی با تشکیل کدام یک از ذخایر زیر هم خوانی دارد؟

1) آهن های باتلاقی

2) تبخیری ها

3) پلاسرها

4) فسفریت ها

 

- سوال 6 زمین شناسی اقتصادی

- دلیل میزان آب اولیه نسبتا پایین در ماگماهای سازنده ذخایر مس (مولیبدن) پورفیری مرتبط با فرورانش پوسته اقیانوسی در محیط های کم ژرفا کدام است؟

1) کمبود رسوبات توربیدایتی آب دار پوسته اقیانوسی

2) عدم برون رست آب از کانی های سیلیکاتی آب دار

3) ذوب بدون سیال سنگ اولیه آمفیبولیتی

4) ذوب آدیاباتیک پوسته اقیانوسی

 

- تست 7 زمین شناسی اقتصادی

- مهم ترین کانی کالک سیلیکاته اسکارن های مولیبدن، کدام است؟

1) دیوپسید

2) ولاستونیت

3) هدنبرژیت

4) گارنت آندرادیت

 

- پرسش 8 زمین شناسی اقتصادی

- کدام مورد، به ترتیب از راست به چپ منطقه بندی کانه زایی در سامانه اپی ترمال مرتبط با چشمه آب گرم را از عمق به سطح نشان می دهد؟

1) فلزات پایه – سطح جوشش – فلزات قیمتی

2) فلزات قیمتی – سطح جوشش – فلزات پایه

3) سطح جوشش – فلزات پایه – فلزات قیمتی

4) سطح جوشش – فلزات قیمتی – فلزات پایه

 

- آزمون 9 زمین شناسی اقتصادی

- کدام مورد، مبین توالی های رسوبی میزبان ذخایر مهم بوکیستی کمربند زاگرس است؟

1) رسوبات اپی کنتیننتال

2) رسوبات پلت فورمی

3) شلف قاره ای

4) رسوبات فورلند

 

- سئوال 10 زمین شناسی اقتصادی

- تغییرات Mg و همبستگی دمایی آن در سیالات گرمابی شکل گرفته در بستر اقیانوس کدام است؟

1) تهی شدگی، منفی

2) غنی شدگی، مثبت

3) تهی شدگی، مثبت

4) غنی شدگی، منفی

 

- سوال 11 زمین شناسی اقتصادی

- کدام کانی ها، شاخص اسکارن های مس در ارتباط با سامانه های پورفیری هستند؟

1) پگراسولار - هندنبرژیت

2) آندرادیت - دیوپسید

3) گراسولار - دیوپسید

4) آندرادیت - هندنبرژیت

 

- تست 12 زمین شناسی اقتصادی

- تغییر کانی شناسی از کائولینیت به پیروفیلیت، نشان دهنده کدام است؟

1) روند افزایش دما در دگرسانی آرژیلیک پیشرفته

2) روند کاهش دما در دگرسانی آرژیلیک پیشرفته

3) تبدیل از آرژیلیک حد واسط به آرژیلیک پیشرفته

4) تبدیل از آرژیلیک پیشرفته به آرژیلیک حد واسط

 

- پرسش 13 زمین شناسی اقتصادی

- در روش اکتشافات هیدروژئوشیمیایی، عناصر در آب چگونه اند؟

1) محلول و معلق ناپایدار

2) نامحلول و معلق ناپایدار

3) محلول و معلق پایدار

4) نامحلول و معلق پایدار

 

- آزمون 14 زمین شناسی اقتصادی

- در تجزیه شیمیایی نمونه های اکتشافی، عناصری که غلظت آن ها توسط دستگاه تجزیه شیمیایی مورد استفاده، غیرقابل سنجش است چگونه گزارش می شوند؟

1) صفر

2) کمتر از حد تشخیص

3) بیشتر از حد تشخیص

4) بیشتر یا کمتر از حد تشخیص

 

- سئوال 15 زمین شناسی اقتصادی

- مقدار حجم رسوب برداشت شده برحسب لیتر والک مورد استفاده درمطالعات اکتشافی به روش کانی سنگین، کدام است؟

1) 20 مش حدود 1 تا 2 لیتر

2) 80 مش حدود 3 تا 5 لیتر

3) 20 مش حدود 3 تا 5 لیتر

4) 80 مش حدود 1 تا 2 لیتر

 

- سوال 16 زمین شناسی اقتصادی

- عنصر هدف در اکتشافات ژئوشیمیایی به ترتیب از نظر تحرک، سهولت تجزیه شیمیایی و تفسیر پراکنش کدام ویژگی را باید داشته باشد، تا از عناصر نشانگر یا ردیاب برای تشخیص آنومالی های آن استفاده کرد؟

1) زیاد، ساده، ساده

2) کم، مشکل، مشکل

3) کم، مشکل، ساد

4) زیاد، ساده، مشکل

 

- تست 17 زمین شناسی اقتصادی

- همه موارد زیر جزو کانسارهای آهن ایران مرکزی هستند، به جز:

1) چغارت

2) چادرملو

3) سه چاهون

4) آهنگران

 

- پرسش 18 زمین شناسی اقتصادی

- ماگماهای فلسیک ناشی از ذوب سنگ های اولیه آذرین قدیمی پوسته زمین، معمولا با کانسنگ های کدام فلزها همراه هستند؟

1) مس – مولیبدن – سرب - روی

2) قلع – مولیبدن – طلا - آهن

3) تنگستن – مس – نقره - روی

4) اورانیم – مس – توریم - تنگستن

 

- آزمون 19 زمین شناسی اقتصادی

- مناسب ترین جفت کانی سولفیدی برای دماسنجی ایزوتوپی، کدام است؟

1) پیریت - گالن

2) پیریت - کالکوپیریت

3) اسفالریت - گالن

4) باریت - کالکوپیریت

 

- سئوال 20 زمین شناسی اقتصادی

- پراکندگی چینه شناسی سنگ های منشأ ذخایر هیدروکربوری منطقه زاگرس، اغلب مربوط به کدام زمان است؟

1) ژوراسیک - ائوسن

2) سیلورین - پالئوسن

3) دونین - تریاس

4) کرتاسه - پالئوژن