نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1402 بيوشيمي 2227 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1402 بيوشيمي 2227

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1402 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال زیست شناسی عمومی، نمونه سوال علوم سلولی و مولکولی، نمونه سوال بیوشیمی بیوفیزیک. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1402 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 11 اسفند 1401 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1402 بيوشيمي 2227
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1402
گروه : ---
مشخصات فایل : 676KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات بیوشیمی، شامل دروس بیوشیمی – بیوفیزیک – میکروبیولوژی – ژنتیک زیست شناسی سلولی و مولکولی – ساختار ماکرومولکول های زیستی – آنزیم شناسی – تنظیم متابولیسم – روش های بیوفیزیک و بیوشیمی، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 بیوشیمی

- کدام جنس از باکتری های زیر، گوگرد را بصورت درون سلولی رسوب می دهد؟

1) کلروبیوم

2) کروماتیوم

3) رودوسودوموناس

4) اکتوتیورودسپیرا

 

- تست 2 بیوشیمی

- کدام یک از روش های انتقال زیر، به وسیله دی نیتروفنیل مهار می شود؟

1) گروهی

2) تسهیل شده

3) وابسته به یون

4) به واسطه پروتئین های انتقالی

 

- پرسش 3 بیوشیمی

- کدام آنتی بیوتیک با اتصال به زیر واحد 50S ، عمل آنزیم پپتیدیل ترانسفراز را مهار می کند؟

1) استرپتومایسین

2) سیکلوهگزامید

3) تتراسایکلین

4) کلرامفنیکل

 

- آزمون 4 بیوشیمی

- از میان بازهای زیر، کدام یک نمی تواند بار مثبت داشته باشد؟

1) آدنین

2) تیمین

3) گوانین

4) سیتوزین

 

- سئوال 5 بیوشیمی

- کدام یک در سختی تشکیل مارپیچ آلفا در دور اول دخالت دارد؟

1) کاهش آنتروپی اسیدهای آمینه 1 تا 5

2) افزایش آنتالپی اسیدهای آمینه 1 تا 5

3) جاذبه ممان های دوقطبی اسیدهای آمینه 1 تا 5

4) دافعه ممان های دوقطبی اسیدهای آمینه دور اول و دوم

 

- سوال 6 بیوشیمی

- در معادله هالدن، کدام مورد ثابت تعادل را افزایش می دهد؟

1) کاهش تمایل آنزیم به محصول

2) کاهش تمایل آنزیم به سوبسترا

3) کاهش سرعت ماکزیمم در تبدیل سوبسترا به محصول

4) افزایش سرعت ماکزیمم در جهت تبدیل محصول به سوبسترا

 

- تست 7 بیوشیمی

- در مکانیسم عمل کدام آنزیم، هر سه مکانیسم کاتالیز اسید – باز، کووالانی والکترواستاتیک وجود دارد؟

1) DNA پلیمراز

2) ریبونوکلئاز

3) کیموتریپسین

4) کربنیک انهیدراز

 

- پرسش 8 بیوشیمی

- کدام یک از آنزیم های زیر، مشابه آنزیم ایزوسیترات دهیدروژناز (در چرخه کربس) عمل می کند؟

1) لاکتوناز

2) لاکتات دهیدروژناز

3) فسفوگلوکونات دهیدروژناز

4) گلوکز 6- فسفات دهیدروژناز

 

- آزمون 9 بیوشیمی

- آنزیم اصلی متابولیزه کنندۀ فروکتوز خوراکی در کبد کدام است؟

1) فروکتوکیناز

2) فسفوفروکتوکیناز - 1

3) هگزوکیناز

4) گلوکوکیناز

 

- سئوال 10 بیوشیمی

- کدام یک از ترکیبات زیر، سبب افزایش فعالیت آنزیم استیل کوآکربوکسیلاز می شود؟

1) گلوکاگون

2) آسیل کوآنزیم A

3) AMPK کیناز

4) پروتئین فسفاتاز

 

- سوال 11 بیوشیمی

- پروپیونیل کوآننزیم آ حاصل از بتا – اکسیداسیون اسیدهای چرب با تعداد کربن فرد، در انتها به چه ترکیبی تبدیل می شود؟

1) استواستیل کوآنزیم A

2) سوکسینیل کوآنزیم A

3) مالونیل کوآنزیم A

4) استیل کوآنزیم A

 

- تست 12 بیوشیمی

- افزایش سیستم سیتوکروم P450 در مصرف بالای داروی مرتبط، منجر به افزایش کدام اندامک داخل سلولی می شود؟

1) میتوکندری

2) دستگاه گلژی

3) شبکه آندوپلاسمیک خشن

4) شبکه آندوپلاسمیک صاف

 

- پرسش 13 بیوشیمی

- کدام یک ازترکیبات زیر سنتز de novo ی پورین ها را مختل می سازد؟

1) آسیکلوویر

2) متوتروکسات

3) فلورویوراسیل

4) هیدروکسی اوره

 

- آزمون 14 بیوشیمی

- کدام یک از اسیدهای آمینه زیر، مستقیما دآمینه می شوند و فعالیت آنزیم آن از چه نوعی است؟

1) آسپارتات و گلوتامات - دهیدراتاز

2) گلیسین و لوسین - ترانسفراز

3) سرین و ترئونین - دهیدراتاز

4) سیستئین و متیونین - ترانسفراز

 

- سئوال 15 بیوشیمی

- کدام یک ازترکیبات زیر، فعال کننده آنزیم گلوتامات دهیدروژناز کبدی است؟

1) ADP

2) ATP

3) GTP

4) NADH

 

- سوال 16 بیوشیمی

- کدام یک از آمینواسیدهای غیرضروری زیر، از آمینواسیدهای ضروری سنتز می شوند؟

1) گلایسین و آسپاراژین

2) گلوتامات و پرولین

3) فنیل آلانین و سیستئین

4) تیروزین و سیستئین

 

- تست 17 بیوشیمی

- در کروماتوگرافی فاز معکوس HPLC، فازهای ثابت و متحرک به ترتیب به چه صورتی هستند؟

1) قطبی، غیرقطبی

2) غیرقطبی، قطبی

3) قطبی، قطبی

4)غیرقطبی، غیرقطبی

 

- پرسش 18 بیوشیمی

- در پروتئینی، گروه های آروماتیک در ریز محیطی قرار گرفته اند که آمینواسیدهای اطراف گروه های آروماتیک شدیدا آب دوست هستند. در اثر دناتوراسیون این پروتئین احتمالا فلورسانس ذاتی:

1) تغییر نمی کند.

2) کاهش می یابد.

3) افزایش می یابد.

4) با blue shift همراه است.

 

- آزمون 19 بیوشیمی

- کدام یک از موارد زیر، از کاربردهای معمول فلورسانس تریپتوفان نمی باشد؟

1) بررسی اتصال پروتئین به اسید نوکلئیک

2) بررسی انعطاف پذیری پروتئین ها

3) مطالعه پدیده تاخوردگی پروتئین

4) FRET

 

- سئوال 20 بیوشیمی

- در ارتباط با حد واسط مولتن گلوبول، کدام جمله زیر صحیح است؟

1) پروب فلورسانس ANS به آن متصل نمی شود.

2) ساختار دوم در آن تشکیل نشده است.

3) تمام موتیف ها در آن تشکیل شده است.

4) دارای سطوح در دسترس هیدروفوب است.