نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1402 بيوتکنولوژي دامپزشکي 2719 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1402 بيوتکنولوژي دامپزشکي 2719

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1402 -

رشته بیوتکنولوژی دامپزشکی دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش بیوتکنولوژی دامپزشکی می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های دکترای عمومی دامپزشکی، پزشکی و داروسازی، کارشناسی ارشد، بیوتکنولوژی پزشکی، باکتری شناسی، قارچ شناسی، ویروس شناسی، ایمنی شناسی، علوم آزمایشگاهی پزشکی، زیست شناسی (به غیر از گرایش گیاهی)، بهداشت مواد غذایی، ژنتیک، بیوشیمی، بهداشت آبزیان امکان شرکت در آزمون دکتری رشته بیوتکنولوژی دامپزشکی را دارند.

آزمون‌ سال 1402 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 11 اسفند 1401 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1402 بيوتکنولوژي دامپزشکي 2719
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1402
گروه : ---
مشخصات فایل : 417KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات بیوتکنولوژی دامپزشکی، شامل دروس بیولوژی سلولی و مولکولی- بیوشیمی – میکروبیولوژی و ایمونولوژی - ژنتیک، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 بیوتکنولوژی دامپزشکی

- از دآمینه شدن ستوزین چه بازی حاصل می شود؟

1) گریگور مندل، چگونه صفات غالب و مغلوب را در نتایج تعیین کرد؟

2) به طور قراردادی یکی را غالب و دیگری را مغلوب نامید.

3) با انتخاب صفاتی در نخودفرنگی که دو حالت داشتند.

4) براساس اینکه صفت در نسل اول بروز کند یا مخفی بماند.

 

- تست 2 بیوتکنولوژی دامپزشکی

- کدام اسید آمینه فقط دارای یک کد ژنتیکی است؟

1) آرژنین

2) گلوتامین

3) لیوسین

4) تریپتوفان

 

- پرسش 3 بیوتکنولوژی دامپزشکی

- در کدام یک از میکروارگانیسم ها، پلاسمیدها به صورت خطی نیستند؟

1) بورلیا

2) باسیلوس ها

3) فاژ N15

4) استرپتومایسس

 

- آزمون 4 بیوتکنولوژی دامپزشکی

- کدام مورد جهت تصحیح ژن معیوب در ژن درمانی کاربرد دارد؟

1) تکنیک کریسپر

2) استفاده از پپتیدها

3) استفاده از ویروس های DNA دار

4) همه موارد

 

- سئوال 5 بیوتکنولوژی دامپزشکی

- کدام یک از ترکیبات، نوکلئوتید نیست؟

1) CMP

2) GMP

3) AMP

4) TMP

 

- سوال 6 بیوتکنولوژی دامپزشکی

- کاتابولیسم اجسام کتونی در بافت های  .............. و ............. امکان پذیر است.

1) کبد - مغز

2) قلب - مغز

3) عضله اسکلتی - کبد

4) عضله اسکلتی – گلبول های قرمز

 

- تست 7 بیوتکنولوژی دامپزشکی

- کدام ترکیب، کربن های استیل کوآنزیم – آ را جهت سنتز لیپیدها به سیتوپلاسم منتقل می کند؟

1) گلوکز

2) سیترات

3) پیرووات

4) مالات

 

- پرسش 8 بیوتکنولوژی دامپزشکی

- سنتز کدام لیپوپروتئین فقط در کبد انجام می گیرد؟

1) VLDL

2) HDL

3) LDL

4) IDL

 

- آزمون 9 بیوتکنولوژی دامپزشکی

- افزایش غلظت کدام مولکول می تواند مسیر گلیکولیزرا تحریک کند؟

1) سیترات

2) لاکتات

3) آدنوزین تری فسفات

4) فروکتوز 2 و 6 – بیس فسفات

 

- سئوال 10 بیوتکنولوژی دامپزشکی

- انتقال پلاسمایی اسیدهای چرب آزاد توسط کدام یک انجام می پذیرد؟

1) آلفا لیپوپروتئین

2) سرولوپلاسمین

3) آلبومین

4) گلوبولین

 

- سوال 11 بیوتکنولوژی دامپزشکی

- سروتونین و نوراپی نفرین به ترتیب از چه آمینواسیدهایی حاصل می شوند؟

1) فنیل آلانین و گلوتامین

2) تریپتوفان و تیروزین

3) فنیل آلانین و هیستیدین

4) تریپتوفان و پرولین

 

- تست 12 بیوتکنولوژی دامپزشکی

- انجام کدام یک از فرایندهای متابولیسمی، مستلزم شرایط هوازی است؟

1) گلیکولیز

2) گلیکوژنولیز

3) مسیر پنتوزفسفات

4) بتا اکسیداسیون اسیدهای چرب

 

- پرسش 13 بیوتکنولوژی دامپزشکی

- کدام یک از متابولیت های زیر در سنتز آمینواسید سرین نقش دارد؟

1) لاکتات

2) 3 - فسفوگلیسرات

3) سیترات

4) اگزالواستات

 

- آزمون 14 بیوتکنولوژی دامپزشکی

- کدام آمینواسید، دارای عامل آمین نوع دوم است؟

1) فنیل آلانین

2) ترئونین

3) پرولین

4) تیروزین

 

- سئوال 15 بیوتکنولوژی دامپزشکی

- کدام قند، یک کتوز است؟

1) گلوکز

2) ریبوز

3) گلیسر آلدئید

4) دی هیدروکسی استون

 

- سوال 16 بیوتکنولوژی دامپزشکی

-  فراوان ترین فسفولیپید در غشای سلول کدام است؟

1)کاردیولیپین

2) فسفاتیدیل کولین

3) فسفاتیدیل گلیسرول

4) فسفاتیدیل اتانول آمین

 

- تست 17 بیوتکنولوژی دامپزشکی

- کدام مورد در خصوص آنزیم های آلوستریک، درست است؟

1) جزء آنزیم های مونومریک می باشند.

2) از رابطه میکائلیس – منتن پیروی نمی کنند.

3) افکتور برای اتصال به آنزیم با سوبسترا رقابت می کند.

4) افکتور آلوستریک با پیوند کووالان اتصال می یابد.

 

- پرسش 18 بیوتکنولوژی دامپزشکی

- تشکیل کمپلکس های ایمن در بدن، منجر به ایجاد کدام نوع ازدیاد حساسیت می شود؟

1) نوع اول

2) نوع دوم

3) نوع سوم

4) نوع چهارم

 

- آزمون 19 بیوتکنولوژی دامپزشکی

- شناسایی اختصاصی پروتئین ها از طریق کدام تکنیک صورت می شود؟

1) سات وسترن بلات

2) نورترن بلات

3) ساترن بلات

4) وسترن بلات

 

- سئوال 20 بیوتکنولوژی دامپزشکی

- به بخشی از آنتی ژن که به آنتی بادی متصل می شود، چه می گویند؟

1) اپی تپ

2) پاراتپ

3) اگرتپ

4) ایدیوتپ