نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1402 آگراکولوژي 2436 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1402 آگراکولوژي 2436

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1402 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال آمار و طرح آزمایشات، نمونه سوال ژنتیک عمومی، نمونه سوال اصول زراعت. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1402 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 11 اسفند 1401 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1402 آگراکولوژي 2436
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1402
گروه : ---
مشخصات فایل : 449KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات آگرواکولوژی، شامل دروس آمار و طرح آزمایش ها – اکولوژی تولید گیاهان زراعی – کشاورزی اکولوژیک پایدار، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 آگرواکولوژی

- با افزایش تراکم در آفتابگردان، به ترتیب درصد روغن دانه و اندازه دانه، چه تغییر می کند؟

1) افزایش - افزایش

2) کاهش - افزایش

3) کاهش - کاهش

4) افزایش - کاهش

 

- تست 2 آگرواکولوژی

- از نظر انرژی، کارایی جذب نیترات نسبت به آمونیوم توسط ریشه گیاه چگونه است و اسیدیته محیط ریشه را چگونه تغییر می دهد؟

1) بیشتر - قلیایی

2) بیشتر - اسید

3) کمتر - قلیایی

4) کمتر - اسیدی

 

- پرسش 3 آگرواکولوژی

- در نظام های کشاورزی، تبخیر از سطح خاک، معادل کدام مورد است؟

1) آب آبی

2) آب بکر

3) آب خاکستری

4) آب سبز غیرموثر

 

- آزمون 4 آگرواکولوژی

- کدام مورد، از جمله اصول حاکم بر اکوسیستم های ناپایدار کشاورزی است؟

1) بیشینه سازی بهره وری

2) تمرکز گرایی

3) خوداتکایی

4) متنوع سازی

 

- سئوال 5 آگرواکولوژی

- دگر آسیبی (آللوپاتی)، کدام نوع تداخل است؟

1) غیرمستقیم و غیرمتقارن

2) مستقیم و متقارن

3) غیرمستقیم ومتقارن

4) مستقیم و غیرمتقارن

 

- سوال 6 آگرواکولوژی

- گونه های سازگار به شرایط تداخل زیاد و تنش کم را چه می گویند؟

1) رودرال

2) رقابت کننده

3) متحمل به تنش

4) هالوفیت

 

- تست 7 آگرواکولوژی

- کدام مورد، استفاده از یک گونه گیاهی را برای استفاده به عنوان گیاه پوششی، محدود می سازد؟

1) آناتومی برگ ها

2) بالا بودن نسبت کربن به نیتروژن

3) بالا بودن نسبت نیتروژن به کربن

4) یک ساله یا دوساله بودن گیاه

 

- پرسش 8 آگرواکولوژی

- برای کنترل علف های هرز بدون استفاده از مواد شیمیایی، کدام مورد، عامل تعیین کننده عمق مالچ است؟

1) بافت خاک

2) درجه حرارت

3) نوع علف هرز

4) نوع خاک ورزی

 

- آزمون 9 آگرواکولوژی

- رابطه تروفیک بین گونه های موجود در یک جامعه را چه می نامند؟

1) انگلی

2) اتوتروفیک

3) همزیستی

4) زنجیره یا شبکه غذایی

 

- سئوال 10 آگرواکولوژی

- اجرای کدام نظامکشاورزی در اکوسیستم های دو اشکوبه، مناسب تر است؟

1) جنگل زراعی

2) چند کشتی هم زمان

3) غلات – کود سبز

4) کشت دوگانه

 

- سوال 11 آگرواکولوژی

- دراکوسیستمی با مشکل فرسایش خاک و شیب بالای 30 درجه، اجرای کدام روش کشت، مناسب تر است؟

1) پوششی

2) تراسی

3) خاکپوش

4) مخلوط تاخیری

 

- تست 12 آگرواکولوژی

- رابطه سرعت ظهور برگ و فیلو کرون، چگونه است؟

1) خطی افزایشی

2) هم افزا

3) معکوس

4) مجانب

 

- پرسش 13 آگرواکولوژی

- در شرایط اقلیمی یکسان، عملکرد دانه در ارتفاعات بالا در مقایسه با ارتفاعات پایین، چگونه است؟

1) مساوی یا بیشتر

2) کمتر یا مساوی

3) عملکرد، از ارتفاع تاثیرپذیری ندارد.

4)به روز کوتاهی یا روز بلندی گیاه بستگی دارد.

 

- آزمون 14 آگرواکولوژی

- اولین عامل تنش زای غیرزنده ای که گیاهچه با آن مواجه می شود، کدام است؟

1) دمای بالای سطح خاک در روز

2) محتوای رطوبتی خاک

3) عمق دفن بذر در خاک

4) شوری خاک

 

- سئوال 15 آگرواکولوژی

- میکوریزهای وزیکولار آربوسکولار جزو کدام مورد محسوب می شوند؟

1) اکتوتروفیک ها

2) اندومیکوریزها

3) اکتومیکوریزها

4) پاتوژن ها

 

- سوال 16 آگرواکولوژی

- همزیستی میکوریزی، دربهبود جذب کدام عنصر برای گیاه موثرتر است؟

1) پتاسیم

2) فسفر

3) گوگرد

4) نیتروژن

 

- تست 17 آگرواکولوژی

- رابطه بین افزایش دمای هوا (متغیرمستقل) و ظرفیت هوا برای نگهداری بخار آب در نقطه اشباع (متغیر وابسته)، چگونه است؟

1) خطی و افزایشی

2) خطی و کاهشی

3) نمایی و کاهشی

4) نمایی و افزایشی

 

- پرسش 18 آگرواکولوژی

- کدام باکتری، برای افزایش نیتروژن قابل جذب ذرت، توصیه می شود؟

1) آزوسپریلیوم

2) رادوسپریلیوم

3) رایزوبیوم

4) گلوموس

 

- آزمون 19 آگرواکولوژی

- محدودیت کدام مورددر تولید گندم ایران، اهمیت کمتری در خلأ عملکرد دارد؟

1) آب

2) نور

3) نیتروژن

4) دمای اول فصل

 

- سئوال 20 آگرواکولوژی

- اگر تعداد تکرار در یک طرح مربع لاتین پنج تیماری دو برابر شود، درجه آزادی خطا چند برابر می شود؟

1) 8

2) 6

3) 4

4) 2