نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 مديريت دولتي 2163 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 مديريت دولتي 2163

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

رشته مدیریت دولتی دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش های تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی، مدیریت تطبیقی و توسعه، رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت دولتی امکان شرکت در آزمون دکتری رشته مدیریت دولتی (مدیریت سازمان های دولتی ایران - مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی) را دارند.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 مديريت دولتي 2163
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 745KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات مدیریت دولتی، شامل دروس آمار و کاربرد آن در مدیریت – مبانی سازمان ومدیریت – اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام – نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی – نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری دولتی، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 مدیریت دولتی

- زمانی که در جریان اشاعه خط مشی، تعدادی از عناصر مهم مؤثر بر موفقیت خط مشی، به خوبی شناسایی و معرفی نشوند، کدام حالت زیر رخ می دهند؟

1) اشاعه ناقص

2) اشاعه نامناسب

3) اشاعه نسنجیده

4) اشاعه ناآگاهانه

 

- تست 2 مدیریت دولتی

- در کدام یک از الگوهای خط مشی گذاری، منبع قدرت مسئولیت مشترک است؟

1) عقلایی

2) بحرانی

3) اجتماعی

4) سیستمی

 

- پرسش 3 مدیریت دولتی

- در بین انواع خاتمه خط مشی، کدام مورد نسبت به سایرین، به ندرت رخ می دهد؟

1) خاتمه سازمانی

2) خاتمه کارکردی

3) خاتمه خط مشی

4) خاتمه برنامه

 

- آزمون 4 مدیریت دولتی

- به کارگیری خط مشی های عمومی به شیوه ای مؤثر به طوری که به تامین اهداف خط مشی گذاری در عمل منجر شود، تحت تاثیر کدام عناصر است؟

1) رقابت سیاسی

2) کنترل بوروکراتیک

3) اراده سیاسی و توان اداری

4) تقدم منافع عمومی به منافع اختصاصی

 

- سئوال 5 مدیریت دولتی

- نبود تضاد و تناقض میان خط مشی ها از یک طرف و حصول هم افزایی میان خط مشی های عمومی، اشاره به کدام نظریه دارد؟

1) هماهنگی خط مشی

2) همگرایی خط مشی

3) انسجام خط مشی

4) سازگاری خط مشی

 

- سوال 6 مدیریت دولتی

- کدام یک از نظریه های فرایند خط مشی گذاری عمومی، تقلیدپذیری در خط مشی های عمومی را توجیه می کند؟

1) چارچوب بازخورد خط مشی

2) چارچوب اشاعه خط مشی

3) چارچوب تحلیل و توسعه نهادی

4) چارچوب جریان های چندگانه

 

- تست 7 مدیریت دولتی

- در کدام رویکرد بودجه ریزی، تمرکز مسیر تصمیم گیری از پایین به بالا است؟

1) مدیریت

2) غیرمتمرکز

3) کنترل

4) برنامه ریزی

 

- پرسش 8 مدیریت دولتی

- ضایعه عمل به استانداردهای حداقل عملکرد قابل قبول در بوروکراسی ها را چه نامیده اند؟

1) کاهش اثربخشی

2) کم کاری کارکنان

3) جابه جایی هدف

4) ابزاری شدن اهداف

 

- آزمون 9 مدیریت دولتی

- استعاره غالب ناظر بر رفتار حکومت و شهروندان در رویکرد مدیریت دولتی جدید، کدام است؟

1) تسهیل گری

2) کشتی سازی

3) پارو زدن

4) سکان داری

 

- سئوال 10 مدیریت دولتی

- در فرایند کشورداری، کار ویژه «تنظیم مقررات» و «برنامه ریزی»، به ترتیب، به عهده کدام بخش است؟

1) مدیریت - حکمرانی

2) عملیات - حکمرانی

3) حکمرانی - مدیریت

4) حکمرانی - عملیات

 

- سوال 11 مدیریت دولتی

- در کدام نظریه اداره امور عمومی، منفعت عامه همان «تجمیع ترجیحات فردی» است؟

1) مدیریت امور عمومی جدید

2) اداره امور عمومی سنتی

3) مدیریت ارزش عمومی

4) اداره دموکراتیک

 

- تست 12 مدیریت دولتی

- اصلی ترین نقد وارده بر رویکرد حرفه ای به اداره امور عمومی، کدام است؟

1) رویکرد مدیریتی را به رویکرد سیاسی در اداره امور عمومی ترجیح می دهد.

2) نظریه پردازی جامع در مورد امور عمومی را بسیار دشوار می سازد.

3) مدیریت را در دام سیاست و حقوق گرفتار می سازد.

4) عدالت در ارائه خدمات عمومی را زیر سوال می برد.

 

- پرسش 13 مدیریت دولتی

- کدام مورد زیر، از مهم ترین انتقادات به مدیریت دولتی جدید یا مدیریت گرایی تلقی می شود؟

1) احیای تیلوریسم

2) اتکای بیش از حد به نظریه های اقتصاد خرد

3) تاکید مجدد بر جدایی سیاست از اداره

4) بی توجهی به ملاحظات فنی اداره

 

- آزمون 14 مدیریت دولتی

- در کدام رویکرد، تاکید بر آن است که «فقط عامه مردم» می توانند برای توسعه کشور خود، ارائه طریق کنند؟

1) مدیریت امور عمومی جدید

2) حکمرانی خوب

3) بازآفرینی حکومت

4) اداره دولتی سنتی

 

- سئوال 15 مدیریت دولتی

- زمانی که توانمندی های مدیریت شبکه در بخش دولتی پایین بوده و سطح همکاری متقابل بخش عمومی و خصوصی زیاد باشد، چه نوع دولتی پیشنهاد می شود؟

1) دولت برون سپاری شده

2) دولت شبکه ای

3) دولت یکپارچه

4) دولت سلسله مراتبی

 

- سوال 16 مدیریت دولتی

- در کدام یک از رویکردهای مدیرتی دانش اعضای سازمان، حرفه گرایی کامل است؟

1) مدیریت بر مبنای ارزش

2) مدیریت تمرکزگرای دستوری

3) مدیریت بر مبنای هدف

4) مدیریت مشارکتی

 

- تست 17 مدیریت دولتی

- کارکرد اصل سیاست از منظر فرانک گودنو، کدام است؟

1) تحقق اصل تفکیک قوا

2) تجلی بخشیدن به خواست و اراده دولت

3) ایجاد هماهنگی میان قانون و اجرای آن

4) نظارت بر حسن رفتار مقامات رسمی

 

- پرسش 18 مدیریت دولتی

- کدام مورد، به وضعیتی اطلاق می شود که در آن، توانایی های بوروکرات ها به مثابه نقاط ضعف یا بی کفایتی آن ها عمل می کند؟

1) دگردیسی حرفه ای

2) فرسودگی شغلی

3) روان پریشی شغلی

4) ناتوانی آموخته شده

 

- آزمون 19 مدیریت دولتی

- در کدام نوع از سازمان ها، کارکنان شعارهای آتشین می دهند و زمانی که باید عمل کنند، از صحنه می گریزند؟

1) دنیاگرا

2) مخرب

3) سرگردان

4) تعالی گرا

 

- سئوال 20 مدیریت دولتی

- کدام یک از رویکردهای اسلامی سازی علوم، با اشکال منطقی روبه رو نیستند و استفاده از مضامین دینی در علم را به پیش فرض ها محدود کرده و فقط روش تجربی را معیار داوری می دانند؟

1) میانی

2) حداقلی

3) حداکثری

4) میانی و حداکثری