نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 فلسفه و کلام اسلامي 2133 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 فلسفه و کلام اسلامي 2133

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال زبان و ادبیات عربی، نمونه سوال کلیات علوم اسلامی، نمونه سوال زبان انگلیسی تخصصی الهیات. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 فلسفه و کلام اسلامي 2133
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 1.17MB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده

عنوان
سال
گروه
قیمت
حجم فایل

نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات فلسفه و کلام اسلامی، شامل دروس زبان عربی – فلسفه – کلام اسلامی - منطق، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 فلسفه و کلام اسلامی

- کدام استنتاج معتبر است و اثبات اعتبار آن به منطق محمولات نیازمند است؟

1) اگر کسی همه را دوست بدارد، خود را دوست دارد. کسی هست که خود را دوست دارد. پس کسی هست که همه را دوست دارد.

2) اگر کسی هست که همه را  دوست دارد، کسی هست که خود را دوست دارد. کسی هست که کسی را دوست دارد. کسی هست که خود را دوست دارد.

3) اگر کسی هست که همه را  دوست دارد، کسی هست که خود را دوست دارد. کسی هست که همه را دوست دارد. پس، کسی هست که خود را دوست دارد.

4) اگر کسی همه را دوست بدارد، خود را دوست دارد. کسی هست که همه را دوست دارد. پس، کسی هست که خود را دوست دارد.

 

- تست 2 فلسفه و کلام اسلامی

- نقیض قضیه A نمی تواند در شکل سوم صغری باشد. نقض محمول عکس مستوی A کدام است؟

1) سالبه کلیه

2) سالبه جزئیه

3) موجبه کلیه

4) موجبه جزئیه

 

- پرسش 3 فلسفه و کلام اسلامی

- باتوجه به اینکه نسبت میان الف و ب عموم و خصوص من وجه است و نسبت میان الف وغیر ج تباین، کدام جمله صادق است؟

1) بعضی ج ب نیست.

2) بعضی ب ج نیست.

3) هیچ ب ج نیست.

4) هیچ ج ب نیست.

 

- آزمون 4 فلسفه و کلام اسلامی

- کدام مورد درباره جایگاه مقولات در منطق، درست نیست؟

1) فخر رازی به کلی با دیدگاه ابن سینا موافق است.

2) فخر رازی و خواجه نصیر به کلی با دیدگاه ابن سینا مخالف اند.

3) ابن سینا مبحث مقولات را متافیزیکی و خارج از قلمرو منطق می داند.

4) خواجه نصیر با دیدگاه ابن سینا موافق است ولی از جنبه های کاربردی با حذف مقولات از منطق مخالف است.

 

- سئوال 5 فلسفه و کلام اسلامی

- کدام مورد درباره تشخص موجود از نظر صدرا، درست است؟

1) هر تشخصی قائم به ماهیت شی ء است.

2) هر تشخصی قائم به فاعل تشخص است.

3) هر تشخصی قائم به نفس شی ء متشخص است.

4) هر تشخصی قائم به ماهیت مشترکه و عوارض مشخصه است.

 

- سوال 6 فلسفه و کلام اسلامی

- ابن سینا در اثبات نقس در فرض انسان معلق در فضا، از چه راهی استفاده کرده است؟

1) از طریق فعل تفکر« می اندیشم پس هستم»

2) از علم حضوری نفس به خودش

3) از طریق ارتسام صورت نفس در قوۀ عقل

4) از طریق علم حصولی و وساطت ذات برای ذات

 

- تست 7 فلسفه و کلام اسلامی

- از نگاه ملاصدرا، کدام مورد درباره حرکات عناصر درست است؟

1) حرکت عناصر دلالت بر وجود ملائکه عقلی دارد.

2) حرکت عناصر دلالت بر وجود نفس عنصری دارد.

3) حرکت عناصر دلالت بر وجود علت فاعلی عقلی دارد.

4) حرکت عناصر دلالت بر حرکت جوهری به عنوان غایت حرکت دارد.

 

- پرسش 8 فلسفه و کلام اسلامی

- اشکال اتحاد جوهر و عرض (مثلا کم) در وجود ذهنی را چگونه در حکمت متعالیه ملاصدرا پاسخ داده اند؟

1) اتحاد

2) نظریه اشباح

3) نظریه انقلاب

4) تفکیک در حمل

 

- آزمون 9 فلسفه و کلام اسلامی

- دیدگاه ابن سینا درباره ماهیت علم، کدام است؟

1) اتحاد جنس و فصل

2) اتحاد جوهر و عرض

3) اتحاد ماده و صورت

4) اتحاد عاقل و معقول

 

- سئوال 10 فلسفه و کلام اسلامی

- ملاک «نسبت به مبدأ محدود»، ملاک کدام تقدم و تاخر است؟

1) بالطبع

2) بالشرف

3) بالرتبه

4) بالعلیه

 

- سوال 11 فلسفه و کلام اسلامی

- «علم اجمالی در عین کشف تفصیلی»، مربوط به کدام نوع فاعل است؟

1) بالرّضا

2) بالعنایة

3) بالتّجلی

4) بالتّسخیر

 

- تست 12 فلسفه و کلام اسلامی

-کدام کیف، در مادیات و مجردات مثالی هر دو یافت می شود؟

1) نفسانی

2) ملکات راسخه

3) استعدادی

4)مختص به کم

 

- پرسش 13 فلسفه و کلام اسلامی

- کدام مورد مفاد نظر میرداماد در حدوث دهری نیست؟

1) عدم معلول در مرثبه علت متقرر است.

2) معلول مسبوق به عدم خویش در مرتبه علت است.

3) قبلیت و بعدیت در حدوث دهری غیرمجامع نیست.

4) وجود خاص معلول از مرتبه علت قابل سلب است.

 

- آزمون 14 فلسفه و کلام اسلامی

- کدام مورد از تفاوت مولفه های قدرت در مورد خدای متعال و انسان نیست؟

1) اختیار

2) اراده همراه با مراد

3) مبدئیت برای انجام کار

4) علم به کمال و خیر بودن فعل

 

- سئوال 15 فلسفه و کلام اسلامی

- از نظر ابن سینا، کدام مورد، دلالت بر وجود و اقوی بودن لذات باطنی و غیرحسی، نمی کند؟

1) لذت ناشی از پیروژی بر خصم

2) لذت انسان کریم هنگام ایثار

3) لذت ناسی از تلاش برای حفظ آبرو

4) لذت ناشی از دست یابی به آرزوها در تخیل

 

- سوال 16 فلسفه و کلام اسلامی

- ابن سینا در نمط ششم اشارات، درصدد اثبات کدام مطلب نیست؟

1) اثبات مبادی غایات

2) اثبات غایت در حرکت افلاک

3) نفی غایت در افعال مبادی عالیه

4) اثبات غایت در افعال مبادی عالیه

 

- تست 17 فلسفه و کلام اسلامی

- بنابر دیدگاه ابن سینا، مرجح حدوث نفس انسانی کدام است؟

1) ارادۀ الهی

2) حدوث بدن

3) ارادۀ موجود مجرّد

4) استعداد نفس انسانی

 

- پرسش 18 فلسفه و کلام اسلامی

- طبق نظر سهروردی، ویژگی خاص «نور مجرد» کدام است؟

1) وجود فی نفسه

2) ادراک ذات

3) وجود قائم بذات

4) ظهور لذاته و مظهر لغیره

 

- آزمون 19 فلسفه و کلام اسلامی

- از نظر فیلسوفان پیش از صدرالمتألهین، هر معلولی نسبت به علت فاعلی خویش وجود ......... است.

1) رابط

2) لغیره

3) رابطی

4) لنفسه

 

- سئوال 20 فلسفه و کلام اسلامی

- ابن سینا در عبارت «الاول معقول الذات قائمها فهو قیوم و ما هذا حکمه فهو عاقل لذاته معقول لذاته»، چه مطلبی را اثبات می کند؟

1) علم واجب الوجود

2) قیوم بودن واجب الوجود

3) اتحاد علم با معلوم در واجب الوجود

4) قائم بالذات بودن واجب الوجود