نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 علوم و مهندسي باغباني 2406 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 علوم و مهندسي باغباني 2406

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال آمار و طرح آزمایشات، نمونه سوال ژنتیک عمومی، نمونه سوال اصول باغبانی. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 علوم و مهندسي باغباني 2406
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 843KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده

عنوان
سال
گروه
قیمت
حجم فایل

نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات علوم و مهندسی باغبانی، شامل دروس فیزیولوژی گیاهی و فیزیولوژی پس از برداشت – اصول تولید گیاهان باغبانی – ژنتیک و اصلاح گیاهان باغبانی – تغذیه و متابولیسم در گیاهان باغبانی – مواد تنظیم کننده رشد گیاهی – اثر تنش های محیطی بر رشد گیاهان، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 علوم و مهندسی باغبانی

- برای تحریک تولید گل های نر در گیاهان پلی گام، از کدام تنظیم کننده می توان استفاده کرد؟

1) اتیلن

2) بنزیل آدنین

3) سیتوکینین

4) جبیبرلیک اسید

 

- تست 2 علوم و مهندسی باغبانی

- در ارتباط با انتقال کلسیم بیشتر به درون میوه ها، مقدار تولید کدام هورمون در میوه، نقش بیشتری دارد؟

1) آبسیزیک اسید

2) اکسین

3) سایتوکینین

4) جاسمونیک اسید

 

- پرسش 3 علوم و مهندسی باغبانی

- به دنبال حضور آبسیزیک اسید، کدام یون فعالیت اجزای انتقال سیگنال در سیتوزول سلول های نگهبان روزنه را تحریک می کند؟

1) پتاسیم

2) کلر

3) کلسیم

4) نیترات

 

- آزمون 4 علوم و مهندسی باغبانی

- کدام سیتوکینین، از انواع سیتوکینین طبیعی گیاه است؟

1) ایزوپنتیل آدنین

2) بنزیل آدنین

3) تیدیازرون

4) کینتین

 

- سئوال 5 علوم و مهندسی باغبانی

- در شرایط تغذیه هیدروپونیک خیار با منبع نیتروژن آمونیومی، کدام آمینواسید، بیشترین غلظت را دارد؟

1) آسپاراژین

2) آسپاراتیک اسید

3) آرژنین

4) گلوتامین

 

- سوال 6 علوم و مهندسی باغبانی

- فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز به وسیله غلظت بالای کدام یون کاهش یا کاملا متوقف می شود؟

1) آمونیوم

2) فسفات

3) مولیبدات

4) نیترات

 

- تست 7 علوم و مهندسی باغبانی

- کاهش چوبی شدن بافت گیاهی، نشانۀ کمبود کدام عنصر غذایی است؟

1) پتاسیم

2) مس

3) منگنز

4) نیتروژن

 

- پرسش 8 علوم و مهندسی باغبانی

- عملکرد 20 ژنوتیپ گوجه فرنگی در قالب یک طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار در یکسال بررسی شده است. اگر میانگین مربعات برای ژنوتیپ و خطا به ترتیب 20 و 8 باشد، واریانس ژنتیکی عملکردی چقدر است؟

1) سه

2) چهار

3) پنج

4) هشت

 

- آزمون 9 علوم و مهندسی باغبانی

- ارقام جدید کاهو چگونه تولید و معرفی می شوند؟

1) گزینش پس از تلاقی

2) گزینش توده ای ارقام موجود

3) خودگشنی اجباری و خالص سازی

4) تلاقی لاین های خالص و تولید بذر هیبرید

 

- سئوال 10 علوم و مهندسی باغبانی

- انتخاب گیاهان هموزیگوت، اساس کدام روش اصلاحی است؟

1) انتخاب لینه خالص

2) انتخاب توده ای

3) بالک تک بذر

4) گزینش شجره ای

 

- سوال 11 علوم و مهندسی باغبانی

- اگر نسبت نور قرمز به مادون قرمز زیاد شود، گل دهی در پیاز و غده دهی در سیب زمینی به ترتیب چه تغییری می کند؟

1) زیاد – زیاد

2) کم – کم

3) کم - زیاد

4) زیاد – کم

 

- تست 12 علوم و مهندسی باغبانی

- هنگامی که سلول در شرایط تورژسانس کامل است، کدام پارامتر، صفر است؟

1) پتانسیل آب

2) پتانسیل اسمزی

3) فشار تورژسانس

4) فشاردیواره سلول

 

- پرسش 13 علوم و مهندسی باغبانی

- گل های کدام دسته از درختان میوه، توسط حشرات گرده افشانی می شوند؟

1) انبه و زیتون

2) بادام و کیوی

3) پسته و گیلاس

4) پکان و سیب

 

- آزمون 14 علوم و مهندسی باغبانی

- خصوصیات آلوهای ژاپنی و آسیایی کدام است؟

1) اندازه درشت میوه و کم محصول بودن

2) پرمحصولی و درصد بالای تشکیل میوه

3) مقاومت به خشکی و پر رشد بودن

4) مقاومت به آفات و بیماری ها و شوری خاک

 

- سئوال 15 علوم و مهندسی باغبانی

- میزان سفتی محصول با فعالیت کدام آنزیم در ارتباط است؟

1) کاتالاز

2) کلروفیلاز

3) پلی گالاکتروناز

4) اس آدونوزیل متیونین سینتتاز

 

- سوال 16 علوم و مهندسی باغبانی

- گرفتگی ناشی ازکدام مورد، انسداد فیزیولوژیکی در آوندهای گل های شاخه بریده محسوب می شود؟

1) حباب های هوا

2) مواد آلی مانند باکتری های زنده و مرده

3) متابولیسم سلول ها در محل برش

4) هضم مجاری آوندی گیاه توسط میکروب ها

 

- تست 17 علوم و مهندسی باغبانی

- کدام ترکیب در صورت ورود به چرخه تنفس، منجر به مصرف اکسیژن بیشتری می شود؟

1) آمینواسید

2) اولئیک اسید

3) سیتریک اسید

4) ساکارز

 

- پرسش 18 علوم و مهندسی باغبانی

- شاخص رسیدگی میوۀ لیموشیرین، کدام است؟

1) درصد آب میوه

2) رنگ آب میوه

3) رنگ پوست میوه

4) شاخص طعم

 

- آزمون 19 علوم و مهندسی باغبانی

- اتوکسی کوئین باعث کاهش کدام عارضه فیزیولوژیکی در سیب می شود؟

1) لکه تلخ

2) لکه جاناتان

3) سوختگی سطحی

4) شفاف شدن ناحیه پیرامون برچه ها

 

- سئوال 20 علوم و مهندسی باغبانی

- کلروفیل برانگیخته شده در کدام وضعیت می تواند باعث تولید اکسیژن فعال شود؟

1) یکتایی اولیه

2) یکتایی ثانویه

3) سه تایی

4) زمینه