نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 علوم و مهندسي آب منابع آب 2429 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 علوم و مهندسي آب منابع آب 2429

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال ریاضیات، نمونه سوال خاک شناسی عمومی، نمونه سوال آبیاری عمومی. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 علوم و مهندسي آب منابع آب 2429
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 1.04MB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده

عنوان
سال
گروه
قیمت
حجم فایل

نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات علوم مهندسی آب – منابع آب، شامل دروس ریاضیات (1،2،3) – مکانیک سیالات – مهندسی منابع آب تکمیلی – آب های زیرزمینی تکمیلی – هیدرولوژی آب های سطحی تکمیلی، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 علوم مهندسی آب – منابع آب

- منحنی های شدت – مدت – فراوانی در کدام مورد، بیشتر کاربرد دارد؟

1) براورد سیلاب مناطق زراعی

2) طراحی سد انحرافی

3) طراحی سد مخزنی

4) سیلاب شهری

 

- تست 2 علوم مهندسی آب – منابع آب

- تئوری هیدروگراف واحد در هیدرولوژی آب های سطحی براساس کدام مورد است؟

1) سری فوریه

2) همگنی رودخانه

3) اصل برهم نهی

4) غیرخطی بودن حوضه آبریز

 

- پرسش 3 علوم مهندسی آب – منابع آب

- مطالعه کدام دسته از پارامترهای هواشناسی، نیاز به شبکه متراک ایستگاه های هواشناسی دارد؟

1) بارندگی و برف

2) دما و رطوبت هوا

3) سرعت باد و تبخیر - تعرق

4) فشار هوا و تابش

 

- آزمون 4 علوم مهندسی آب – منابع آب

- علل مهم هیدرولوژیکی کاهش آبدهی رودخانه ها حتی در فصول غیرزراعی و فصل بهار، کدام است؟

1) انتقال بین حوضه ای

2) انحراف رودخانه جهت کشاورزی

3) تغییر نحوه بارش از برف به بارندگی

4) بهره برداری از رودخانه جهت توسعه صنعتی

 

- سئوال 5 علوم مهندسی آب – منابع آب

- منحنی تداوم جریان رودخانه، از منحنی های مهم در بهره برداری از رودخانه است. آبدهی بهره برداری برای مصرف کشاورزی، معمولا با چه درصد احتمال وقوع در نظر گرفته می شود؟

1) 40

2) 80

3) 50

4) 60

 

- سوال 6 علوم مهندسی آب – منابع آب

- راندمان تله اندازی رسوب یک مخزن در کدام شرایط افزایش می یابد؟

1) نسبت ظرفیت مخزن به کل رسوب ورودی سالانه، افزایش یابد.

2) ظرفیت مخزن و کل رسوب ورودی سالانه، افزیاش یابد.

3) ظرفیت مخزن، افزایش اما چگالی رسوبف کاهش یابد.

4) نسبت بار رسوبی ورودی و چگالی رسوب، کاهش یابد.

 

- تست 7 علوم مهندسی آب – منابع آب

- کدام مدل، یک تکنیک ریاضی جهت مدل سازی پدیده های تصادفی است که توالی مشاهدات در طول زمان و وابستگی آن به زمان از طریق ماتریس های احتمال انتقال صورت می گیرد؟

1) تحلیل فراوانی

2) سری زمانی

3) شبکه عصبی مصنوعی

4) زنجیره مارکوف

 

- پرسش 8 علوم مهندسی آب – منابع آب

- حریم کمی یک چاه پمپاژی به چه عواملی وابسته است؟

1) عمق چاه، دبی پمپاژی، هدایت هیدرولیکی

2) تغذیه از سطح، هدایت هیدرولیکی، دبی پمپاژی

3) دپی پمپاژی، هدایت هیدرولیکی، گرادیان هیدرولیکی

4) عمق چاه، تغذیه از سطح، هدایت هیدرولیکی

 

- آزمون 9 علوم مهندسی آب – منابع آب

- کدام مورد در خصوص دو چاه کاملا مشابه که دبی مساوی را از دو آبخوان کاملا مشابه ولی با قابلیت انتقال متفاوت، پمپاژ می کنند، درست است؟

1) مخروط افت در آبخوان با قابلیت انتقال بیشتر، شعاع کمتری دارد.

2) مخروط افت در آبخوان با قابلیت انتقال کمتر، شعاع کمتری دارد.

3) شعاع مخروط افت در هر دو حالت مساوی است.

4) شعاع مخروط افت تابع قابلیت انتقال نیست.

 

- سئوال 10 علوم مهندسی آب – منابع آب

- کدام آسیب پذیری ذاتی یک آبخوان، درست است؟

1) افت سالیانه سفره در اثر برداشت بیش از تغذیه باشد.

2) برداشت بیش از حد و افت شدید سطح ایستایی در یک سال زراعی رخ دهد.

3) سهولت امکان نفوذ و پخش آلودگی از سطح به سفره آب زیرزمینی وجود داشته باشد.

4) سهولت نفوذ آب دریا به سفره های ساحلی به دلیل بافت درشت مواد آبخوان وجود داشته باشد.

 

- سوال 11 علوم مهندسی آب – منابع آب

- اگر در یک آبخوان تحت فشار، چاه به طور ناقص حفر شود، کدام مورد در حل معادلات حاکم بر جریان ایجاد می شود؟

1) دبی پمپاژی بیشتری لحاظ می شود.

2) قانون دارسی بر جریان حاکم نیست.

3) آبخوان به صورت همروند عمل نمی کند.

4) فرضیات دوپویی – فورشهایمربرقرار نیست.

 

- تست 12 علوم مهندسی آب – منابع آب

- اگر شرایط مرزی و اولیه برای حل مسئله جریان در یک آبخوان آزاد مشخص باشد و میدان حل مسئله پیچیده نباشد، کدام روش های حل معادلات جریان آب زیرزمینی، دقیق ترین جواب ها را می دهد؟

1) اجزاء محدود

2) تفاضل محدود

3) تحلیلی

4) حجم محدود

 

- پرسش 13 علوم مهندسی آب – منابع آب

- اصل استفاده از روابط گیبن – هرزبرگ و گلوور در بحث تداخل آب شور و شیرین، چگونه است؟

1) ماندگاری و خطی بودن

2) غیرماندگاری و خطی بودن

3) غیرماندگاری و غیرخطی بودن

4) ماندگاری و غیرخطی بودن

 

- آزمون 14 علوم مهندسی آب – منابع آب

- کدام مورد، معرف پایداری آبخوان است؟

1) ثبات مطلق سطح ایستایی در طی سال

2) مقاومت آبخوان در مقابل برداشت آب به دلیل ریزدانه بودن

3) مقاومت آبخوان در مقابل آلودگی ناشی از نشت آب های سطحی آلوده

4) نوسانات کم سطح آب زیرزمینی در یک بازۀ معین

 

- سئوال 15 علوم مهندسی آب – منابع آب

- سهم انرژی برق آبی از کل انرژی برق کشور، حدودا چند درصد است؟

1) 30

2) 25

3) 20

4) 10

 

- سوال 16 علوم مهندسی آب – منابع آب

- بزرگ ترین سد ایران از نظر حجم مخزن، کدام است؟

1) کرخه

2) گتوند

3) کارون 3

4) کارون 4

 

- تست 17 علوم مهندسی آب – منابع آب

- اگر در یک طرح تغذیه مصنوعی، ارتفاع آب روی استخری که بر روی یک تشکیلات آبرفتی ماسه ای ساخته شده است، 1 متر باشد، با فرض تبخیر صفر در منطقه، تقریبا پتانسیل ذخیره چند لیتر آب در یک مترمکعب آبرفت وجود دارد؟

1) 5

2) 25

3) 50

4) 250

 

- پرسش 18 علوم مهندسی آب – منابع آب

- کدام مورد، معرف منابع آب تجدیدپذیر است؟

1) شامل آب های برگشتی که هر ساله به منابع آب سطحی وزیرزمینی بر می گردد.

2) شامل آب های انتقالی به صورت انتقال آب بین حوضه ای و آب مجازی می شوند.

3) به منابع آب سبز گفته می شوند که هر ساله تجدید می شوند.

4) همه موارد

 

- آزمون 19 علوم مهندسی آب – منابع آب

- در مدل سازی هیدرولوژی آب های سطحی، مفهوم توزیعی، کدام است؟

1) حوضه آبریز شبکه بندی (مستطیلی) می شود.

2) حوضه آبریز به یک سری زیر حوضه تقسیم می شود.

3) فقط رودخانه اصلی شبکه بندی می شود.

4) فقط بخش دشت حوضه آبریز شبکه بندی می شوند.

 

- سئوال 20 علوم مهندسی آب – منابع آب

- در مناطق مسکونی، اگر سطح آب زیرزمینی بالا باشد (نزدیک سطح زمین باشد)، برای جلوگیری از صعود موئینگی آب در کف ساختمان، از چه لایه ایی استفاده می شود؟

1) ترکیبی از رس و گچ

2) خاک آهکی یا گچی

3) خاک ریزدانه مانند رس

4) خاک درشت دانه مانند شن