نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 علوم و مهندسي آب آبياري و زهکشي 2427 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 علوم و مهندسي آب آبياري و زهکشي 2427

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال ریاضیات، نمونه سوال خاک شناسی عمومی، نمونه سوال آبیاری عمومی. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 علوم و مهندسي آب آبياري و زهکشي 2427
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 1010KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده

عنوان
سال
گروه
قیمت
حجم فایل

نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی، شامل دروس ریاضیات (1،2،3) – مکانیک سیالات – رابطه آب و خاک و گیاه تکمیلی – آبیاری بارانی – آبیاری قطره ای، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی

- کدام مورد در خصوص خاک های هیدروفوبیک، درست است؟

1) رواناب رخ نمی دهد.

2) ورود آب به درون خاک به راحتی صورت می پذیرد.

3) زاویه تماس آب با سطح خاک بیشتر از 90 درجه است.

4) آب قابل دسترس برای گیاه بیشتر از خاک های هیدروفیلیک است.

 

- تست 2 علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی

- کدام مورد درباره خاک تحت مکش 16 بار، درست است؟

1) انتقال آب از قانون دارسی تبعیت می کند.

2) پتانسیل ثقلی جزء اصلی در انتقال آب است.

3) انتقال آب به اختلاف پتانسیل ماتریک بین دو نقطه بستگی دارد.

4) نقش پتانسیل اسمزی در انتقال آب، بیشتر از پتانسیل ماتریک است.

 

- پرسش 3 علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی

- سهم کدام مورد در نگهداری آب خاک، بیشتر است؟

1) پیوند هیدروژنی

2) نیروی جذب سطحی

3) نیروی کاپیلاری

4) نیروی واندروال

 

- آزمون 4 علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی

- مقدار باقیمانده خشک در عصاره اشباع یک خاک بدون بی کربنات معادل 2000 میلی گرم در لیتر به دست آمده است. فشار اسمزی این محلول تقریبا، چند بار است؟

1) 1

2) 2

3) 3

4) 6

 

- سئوال 5 علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی

- نقش پتاسیم کافی در گیاه، کدام است؟

1) افزایش جذب آب

2) افزایش مصرف آب

3) کاهش مصرف آب

4) کاهش جذب آب

 

- سوال 6 علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی

- جذب عناصر غذایی توسط ریشه گیاه در کدام خاک بیشتر است؟

1) اسیدی

2) شور

3) قلیائی

4) گچی

 

- تست 7 علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی

- کدام گاز، اثرات منفی بر گیاه دارد؟

1) اکسیژن

2) ازن

3) دی اکسید کربن

4) نیتروژن

 

- پرسش 8 علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی

- ریزش برگ در شرایط تنش خشکی، مربوط به کدام مکانیسم مقاومتی گیاه در برابر تنش است؟

1) اجتناب از تنش

2) تحمل به تنش

3) تغییر ژن

4) سازگاری با تنش

 

- آزمون 9 علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی

- در یک سیستم آبیاری بارانی، قراردادن لوله جانبی بر روی شیب منفی، بیش از چند درصد توصیه نمی شود؟

1) 2

2) 5

3) 7

4) 10

 

- سئوال 10 علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی

- در کدام سیستم آبیاری بارانی، شدت پاشش از ابتدا به انتهای دستگاه، افزایش می یابد؟

1) سنترپیوت

2) لینیر

3) ویلموو

4) همه موارد

 

- سوال 11 علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی

- در سیستم آبیاری بارانی، افت های موضعی را معولا چند درصد از افت کل اصطکاکی در نظر می گیرند؟

1)  5

2) 10

3) 15

4) 20

 

- تست 12 علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی

- از نموگرام فراست و شوالن در آبیاری بارانی، جهت تغیین کدام پارامتر استفاده می شود؟

1) قطر نازل

2) شدت پاشش

3) تلفات تبخیر و باد

4) فشار آب در آبپاش

 

- پرسش 13 علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی

- اگر فشار متوسط و فشار در ابتدای یک لترال به ترتیب برابر 8 و 11 متر باشد، فشار در انتهای لترال چند متر است؟

1) 410

2) 510

3) 610

4)710

 

- آزمون 14 علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی

- عمق خالص آبیاری در هر نوبت آبیاری قطره ای همانند سیستم آبیاری بارانی است با این تفاوت که در ........ ضرب می شود.

1) درصد سطح خیس شده

2) درصد سایه انداز

3) مساحت خیس شده

4) عمق موثرریشه ها

 

- سئوال 15 علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی

- متوسط فشار در یک لوله نیمه اصلی آبیاری قطره ای که روی زمین مسطح قرار گرفته، در نقطه ای است که فاصله آن از ابتدای لوله حدود .............. درصد طول کل لوله است.

1) 25

2) 40

3) 75

4) 60

 

- سوال 16 علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی

- افت اصطکاک در لوله نیمه اصلی آبیاری قطره ای با مقدار خروجی های زیاد، چند درصد افت اصطکاک در یک لوله مشابه با همان طول و قطر و دبی ثابت است؟

1) 22

2) 25

3) 35

4) 38

 

- تست 17 علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی

- اگر در سیستم آبیاری قطره ای، دور آبیاری 3 روز و مدت زمان آبیاری هر ایستگاه 9 ساعت باشد، تعداد ایستگاه های آبیاری کدام است؟

1) 5

2) 6

3) 7

4) 8

 

- پرسش 18 علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی

- فواصل آبیاری در آبیاری جویچه ای در مزرعه ای با ظرفیت نگهداری خاک 6 میلی متر و حداکثر تخلیه رطوبتی 50 درصد، 3 روز به دست آمده است، با تغییر شیوه آبیاری به قطره ای در حالی که درصد پوشش گیاهی به 80 درصد برسد، دورآبیاری چند روز خواهد شد؟

1) 2

2) 3

3) 4

4) 5

 

- آزمون 19 علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی

- تبعات تزریق هم زمان اسید و کود در یک سیستم قطره ای، کدام است؟

1) بدون مشکل

2) رسوب و گرفتگی قطره چکان ها

3) ایجاد خوردگی بیشتر در قطعات

4) رسوب املاح در مخزن کود

 

- سئوال 20 علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی

- چرا در سیستم آبیاری قطره ای، خسارت شوری به گیاهان کمتر از سایر روش های آبیاری است؟

1) دور آبیاری کمتر است.

2) سطحی که خیس می شود، کمتر است.

3) مقدار تبخیر کمتر است.

4) مقدار تعرق کمتر است.