نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 علوم ورزشي رفتار حرکتي و روان شناسي ورزشي 2118 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 علوم ورزشي رفتار حرکتي و روان شناسي ورزشي 2118

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال مبانی آناتومی، نمونه سوال فیزیولوژی و فیزیولوژی ورزشی، نمونه سوال مبانی، نمونه سوال فلسفه و مدیریت ورزشی، نمونه سوال مبانی رشد و یادگیری حرکتی. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 علوم ورزشي رفتار حرکتي و روان شناسي ورزشي 2118
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 716KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده

عنوان
سال
گروه
قیمت
حجم فایل

نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات علوم ورزشی – رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی، شامل دروس آمار – سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی – رشد جسمانی و حرکتی – کنترل و یادگیری حرکتی – روان شناسی ورزشی، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 علوم ورزشی – رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

- کدام مورد، اجزای مهم انگیزش است؟

1) جهت گیری، ثابت و شدت

2) کارآمدی جمعی، تفکر انتقادی، پایبندی

3) خودکارآمدی، تلاش مستمر، پایداری ذهنی

4) هدف گذاری، تلاش و شدت، تفکر و پایداری

 

- تست 2 علوم ورزشی – رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

- از طریق کدام رویکرد، تقویت عادات توجهی به تازگی های تمرین، امکان پذیر است؟

1) بوم شناختی

2) ذهن آگاهی

3) تمرین مهارت های ذهنی

4) مصاحبه انگیزشی

 

- پرسش 3 علوم ورزشی – رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

- در روان شناسی ورزشی متغیر سیالی، کدام است؟

1) بالاترین سطح تمرکز بیرونی

2) بالاترین سطح تمرکز درونی

3) بالاترین سطح انگیزش درونی

4) بالاترین سطح انگیزش بیرونی

 

- آزمون 4 علوم ورزشی – رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

- براساس کدام مدل، احتمال شرکت فرد در رفتار پیشگیرانه بستگی به درکش از ارزیابی هزینه ها و مزایای اقدام به تمرین دارد؟

1) باور سلامت

2) رفتار برنامه ریزی شده

3) نظریه بازدارندگی

4) نظریه اقدام منطقی

 

- سئوال 5 علوم ورزشی – رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

- کدام مورد، قوی ترین ابزار برای ایجاد اعتماد به نفس در ورزش است؟

1) آمادگی تکنیکی و تاکتیکی

2) سابقه خانوادگی

3) آمادگی جسمانی مناسب

4) دستاوردهای عملکردی

 

- سوال 6 علوم ورزشی – رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

-در مولفه های مهم نظریه شناختی و اجتماعی بندورا، کدام سازه با اعتماد به نفس، در یک موقعیت خاص مرتبط است؟

1) تاب آوری

2) کارگزاری

3) خودکارآمدی

4) کنترل شخصی

 

- تست 7 علوم ورزشی – رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

- گرایش فرد برای تکلیف گر یا خودگرا بودن، در کدام مفهوم تظاهر پیدا می کند؟

1) باورهای توانایی

2) هدف گرایی

3) انگیزش پیشرفت

4) دیدگاه هدف نامتمایز

 

- پرسش 8 علوم ورزشی – رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

- کدام نظریه معتقد است که سطوح مطلوب اضطراب، از فردی به فرد دیگر متفاوت است؟

1) فاجعه

2) سایق

3) منحنی گنبدی

4) منطقه کارکرد بهینه فردی

 

- آزمون 9 علوم ورزشی – رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

- کدام یک از ابعاد زیر، سبک تحلیلی است و در برنامه ریزی تحلیل عملکرد گذشته به کار می رود؟

1) گسترده درونی

2) گسترده بیرونی

3) باریک بیرونی

4) باریک درونی

 

- سئوال 10 علوم ورزشی – رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

- کدام سطح از تحلیل حرکت، مربوط به روش های موثر تمرینی است؟

1) الگوریتمی

2) محاسباتی

3) تحقق

4) ابزاری

 

- سوال 11 علوم ورزشی – رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

- در کدام نظریه، توصیف فرد به عنوان کاوشگر فعال، مورد توجه واقع شده است؟

1) سلسله مراتبی

2) برنامه حرکتی

3) سیستم های پویا

4) بوم شناختی

 

- تست 12 علوم ورزشی – رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

- اینکه پیانیست ها با سرعتی بسیار زیاد و بدون نیاز به محرک می توانند بنوازند، چگونه از دیدگاه نظریه رفلکسی قابل توجیه است؟

1) تداعی های رو به جلو

2) فراتر از مشاهدات واقعی بودن

3) نظریه زنجیره پاسخ و تأخیر در بازخورد

4) قابلیت دریافت و درک قانون و قواعد رفتاری

 

- پرسش 13 علوم ورزشی – رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

- بازیکنان ماهر تنیس، طی مرحله اجرایی دریافت تنیس، عمدتا به کدام مناطق نگاه می کنند؟

1) توپ و سرحریف

2) سر و شانه حریف

3) راکت و توپ

4) شانه و تنه حریف

 

- آزمون 14 علوم ورزشی – رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

-کدام مورد، در مدل مراحل یادگیری وریجن، در مرحله پیشرفت اتفاق می افتد؟

1) منجمد کردن درجات آزادی

2) رهاسازی درجات آزادی

3) بهره برداری از درجات آزادی

4) محدودسازی حرکات مفاصل

 

- سئوال 15 علوم ورزشی – رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

- به کدام دلیل، مشاهده الگوی غیرماهر هم، می تواند برای مبتدیان مفید باشد؟

1) درگیری فعال تر در حل مسئله

2) کمک به درک مفهوم حرکت

3) تشویق به تقلید کردن

4) فراگیری راهبرد مؤثر

 

- سوال 16 علوم ورزشی – رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

- کدام مورد، بیشتر می تواند به شناسایی اطلاعات مهم تغییرناپذیر در محیط اجرای بسکتبال کمک کند؟

1) بینایی مرکزی

2) ادراک فضایی

3) حرکت در زمین

4) مقایسه اجرا

 

- تست 17 علوم ورزشی – رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

- در سیستم کنترل حرکتی، تعداد درجات آزادی به وسیله چه عاملی کاهش می یابد؟

1) پارامتر ترتیب

2) همکوشی

3) جاذب

4) پارامتر کنترل

 

- پرسش 18 علوم ورزشی – رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

- کدام مورد، ظرفیت دستیابی به اهداف مهارتی یکسان، با استفاده از حرکات مختلف نامیده می شود؟

1) ثبات

2) توازن حرکتی

3) تغییرپذیری حرکتی

4) تعدیل پذیری حرکتی

 

- کدام مورد از مولفه های نیاز ایمنی، از سلسله مراتب نیازها در آموزش سالمندان است؟

1) خوب شنیدن

2) نیاز به تعلق

3) موفقیت

4) خوب خوردن

 

- سئوال 20 علوم ورزشی – رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

- خیره شدن به اشیاء، عقب، جلوکردن بدن و لرزاندن سر، از نشانه های رفتاری کدام اختلال است؟

1) ناتوانی یادگیری

2) ناتوانی ذهنی

3) بیش فعالی

4) اوتیسم