نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 علوم اجتماعي 2125 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 علوم اجتماعي 2125

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

رشته علوم اجتماعی (جامعه شناسی - رفاه اجتماعی - سیاست گذاری فرهنگی - دانش اجتماعی مسلمین - مردم شناسی - علوم شناختی، روانشناسی) دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش های جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، جامعه شناسی فرهنگی، جامعه شناسی گروه های اجتماعی، جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران، توسعه اجتماعی - روستایی می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های علوم اجتماعی، تبلیغ و ارتباطات اجتماعی، فلسفه علوم اجتماعی، مطالعات زنان، مطالعات فرهنگی و رسانه، پژوهش علوم اجتماعی، برنامه ریزی و سیاست گذاری منطقه ای، مدیریت خدمات اجتماعی، برنامه ریزی شهری، حقوق ارتباطات، علوم ارتباطات اجتماعی، مددکاری اجتماعی، ایران شناسی، شیعه شناسی، جامعه شناسی، امور فرهنگی (مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی)، دانش اجتماعی مسلمین، علوم سیاسی و روابط بین الملل، جامعه شناسی ورزشی و معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات امکان شرکت در آزمون دکتری رشته علوم اجتماعی (جامعه شناسی - رفاه اجتماعی - سیاست گذاری فرهنگی - دانش اجتماعی مسلمین - مردم شناسی - علوم شناختی، روانشناسی) را دارند.

 

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 علوم اجتماعي 2125
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 796KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده

عنوان
سال
گروه
قیمت
حجم فایل

نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات علوم اجتماعی، شامل دروس جامعه شناسی توسعه – جامعه شناسی ادبیات – بررسی مسائل اجتماعی ایران – جامعه شناسی روستایی – جامعه شناسی سیاسی – نظریه های جامعه شناسی – آمار و روش تحقیق پیشرفته کمی و کیفی، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 علوم اجتماعی

- مفهوم کلیدی حیات اجتماعی در نظریه ساخت یابی گیدنز، کدام است؟

1) تضاد اجتماعی

2) عمل اجتماعی

3) ساختار اجتماعی

4) واقعیت اجتماعی

 

- تست 2 علوم اجتماعی

- اجماع عقلانی از نظر هابرماس مستلزم کدام مورد است؟

1) وضعیت اجتماعی رفتار

2) کنش راهبردی

3) کنش جهان شمول

4) وضعیت آرمانی گفتار

 

- پرسش 3 علوم اجتماعی

- از نظر کالینز ساختار فرهنگی و نهادی هر جامعه بازتاب کدام مورد در آن جامعه است؟

1) ارزش ها

2) تمایلات نیازی اعضاء

3) سطح دانش وتکنولوژی

4) توزیع نابرابر قدرت

 

- آزمون 4 علوم اجتماعی

- ادوارد سعید، سلطه کشورهای غربی بر جهان را تحت عنوان کدام مفهوم مطرح کرده است؟

1) غارتگری آکادمیک

2) واقعیات امپراتوری

3) واقعیات اجتماعی

4) غارتگری استعماری

 

- سئوال 5 علوم اجتماعی

- در نظریه باومن روح واقعی روشنگری و مدرنیته، کدام است؟

1) ابهام و تکثر

2) تردید و تصادف

3) طلب کنترل و یقین

4) آزادی و مدارا

 

- سوال 6 علوم اجتماعی

- شناخته شده ترین روش متمایز روش شناسی مردمی، کدام است؟

1) تحلیل گفتگو

2) اعمال راه رفتن

3) تجزیه رفتار انسان

4) آزمایش های نقض کننده

 

- تست 7 علوم اجتماعی

- تاکید فرانتس قانون بر کدام ویژگی استعمار برای نظریه پسا استعماری حائز اهمیت است؟

1) وجوه سیاسی

2) وجوه فرهنگی و روانی

3) نقش شرقی شناسی

4) نقش بازار

 

- پرسش 8 علوم اجتماعی

- از دیدگاه آلفرد شوتز، نمونه سازی های فرهنگی کنش مبین چه نوع روابطی هستند؟

1) روابط آنهایی

2) روابط مایی

3) روابط گروهی

4) روابط قابل تغییر در کنش متقابل

 

- آزمون 9 علوم اجتماعی

- کدام اندیشمند، برخلاف خرد متعارف دانشگاهی، مدعی است که جامعه شناسی ذاتا ارزش مدار است؟

1) بلّا

2) وبر

3) میلز

4) دورکیم

 

- سئوال 10 علوم اجتماعی

- مارکسیست های ساختاری، بیشتر بر کدام نوع تحقیقات تاکید می کنند؟

1) تجربی

2) نظری

3) تاریخی

4) میدانی

 

- سوال 11 علوم اجتماعی

- تحولات در کدام مقوله، اصلی ترین سرچشمه ساختارگرایی است؟

1) زبان شناسی

2) روانکاوی

3) تجربه گرایی

4) اثبات گرایی

 

- تست 12 علوم اجتماعی

- در دیدگاه دارندورف، اقتدار محوری برگرفته از کدام مورد است؟

1) سمت ها

2) پیشینه خانوادگی

3) پایگاه اجتماعی فرد

4) آگاهی از قواعد و هنجارها

 

- پرسش 13 علوم اجتماعی

- ایده تبدیل مشکلات شخصی به مسائل اجتماعی، به منظور شکل گیری انسان خودآموز، از مباحث اصلی کدام اندیشمند بود؟

1) آنتونی گیدنز

2) پیر بوردیو

3) کارل مانهایم

4) سی رایت میلز

 

- آزمون 14 علوم اجتماعی

- وظیفه چه کسی در هر روستا، حفظ مزارع از ورود و نفوذ احشام روستاییان یا دیگران و ممانعت از برداشت بخشی از محصول توسط زارعین از زمین تحت کشت خویش بدون اجازه مالک بوده است؟

1) غارس

2) مباشر

3) خوش نشین

4) دشتبان

 

- سئوال 15 علوم اجتماعی

- از نظر کدام محقق توسعه، نوسازی بعد از چهار فرایند «شهرنشینی، سواد، مشارکت و مشارکت انتخاباتی» حاصل می شود؟

1) جیمزکلمن

2) دانیل لرنر

3) مایرون وینر

4) دیوید مک کله لند

 

- سوال 16 علوم اجتماعی

- کدام استراتژی، برای تولید تعابیر علوم اجتماعی، از تعابیر کنشگران اجتماعی و تعابیر عامیانه زندگی اجتماعی استفاده می کند؟

1) استفهامی

2) استقرایی

3) پس کاوی

4) قیاسی

 

- تست 17 علوم اجتماعی

- کدام مفهوم، از عناصر اصلی نظریه تحلیل گفتمان نورمن فرکلاف است؟

1) متن

2) مدلول

3) هژمونی

4) مفصل بندی

 

- پرسش 18 علوم اجتماعی

- پژوهش پدیدارشناسانه، واجد کدام ویژگی ها است؟

1) توصیفی، تفسیری و تحلیلی

2) توصیفی، بازتابی و تفسیری

3) اکتشافی، توصیفی و تبیینی

4) اکتشافی، بازتابی وتفسیری

 

- آزمون 19 علوم اجتماعی

- در رویکرد اثبات گرایی، نظریه به چه معنا است؟

1) یک برنامه عمل سیاسی و تغییر اجتماعی

2) مجموعه ای از گفتارهای منتقد وضع موجود

3) مجموعه ای از گفتارهای مثبت نسبت به جهان

4) نظام منطقی ازگزاره ها جهت تبیین واقعیت

 

- سئوال 20 علوم اجتماعی

- کدام فن آماری امکان ساختن مقیاس موزون را فراهم می کند؟

1) تحلیل مسیر

2) تحلیل خوشه ای

3) تحلیل عامل

4) تحلیل تشخیصی