نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 سنجش و اندازه گيري 2149 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 سنجش و اندازه گيري 2149

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

رشته سنجش و اندازه گیری دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش سنجش و اندازه گیری می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های سنجش و اندازه گیری، روان شناسی، علوم تربیتی، ریاضی، آمار، فیزیک امکان شرکت در آزمون دکتری رشته سنجش و اندازه گیری را دارند.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 سنجش و اندازه گيري 2149
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 695KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات سنجش و اندازه گیری، شامل دروس آزمون های روانی (آزمون های پیشرفت تحصیلی، هوش، استعداد و شخصیت) – آمار و روش تحقیق – اصول روان سنجی و نظریه های اندازه گیری (نظریه کلاسیک، سوال پاسخ و تعمیم پذیری، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 سنجش و اندازه گیری

- کدام مورد، مهم ترین عامل در ساخت فرم های موازی (همتا) برای یک آزمون است؟

1) نمونه گیری تصادفی و روایی صوری

2) مدل اندازه گیری و نمونه گیری تصادفی

3) جدول مشخصات همراه با آماره های سؤال

4) مشخصات آماری سؤال ها و روایی صوری

 

- تست 2 سنجش و اندازه گیری

- کدام مورد، به ترتیب، در خصوص روایی محتوایی و روایی صوری، درست است؟

1) داوری متخصصان – داوری آزمون شوندگان

2) داوری آزمون شوندگان – داوری متخصصان

3) داوری آزمون شوندگان – داوری آزمون شوندگان

4) داوری متخصصان – داوری متخصصان

 

- پرسش 3 سنجش و اندازه گیری

- منظور از روایی افزایشی در روایی آزمون چیست؟

1) افزایش تعداد سؤالات یک آزمون

2) افزایش همخوانی بین سؤال و پاسخ آزمودنی

3) توانایی آزمون برای افزایش میزان فهم آزمودنی

4) توانایی آزمون در فراهم کردن اطلاعاتی فراتر از آنچه قبلا شناخته شده

 

- آزمون 4 سنجش و اندازه گیری

- عبارت «اصلاح نمره های افراد به خاطر دشواری فرم های مختلف یک آزمون»، به کدام مورد اشاره دارد؟

1) استانداردسازی

2) همتراز سازی

3) تغییرناپذیری پارامترها

4) کاکرد افتراقی سؤال

 

- سئوال 5 سنجش و اندازه گیری

- باتوجه به فرض همبسته بودن خطاها با هم و با نمره واقعی، کدام مورد درست است؟

1) همبستگی مثبت بین نمره خطای دو فرم، باعث کاهش پایایی می شود.

2) وجود همبستگی بین نمره واقعی و خطا، تاثیری بر پایایی ندارد.

3) همبستگی مثبت بین نمره واقعی و خطا، پایایی را افزایش می دهد.

4) همبستگی منفی بین نمره واقعی و خطا، باعث افزایش پایایی می شود.

 

- سوال 6 سنجش و اندازه گیری

- کدام مورد، جزو شرایط و پیش نیازهای آلفای کرونباخ نیست؟

1) تک بعدی بودن

2) مستقل بودن خطا

3) اساسا تائو معادل بودن نشانگرها

4) موازی بودن سؤال ها

 

- تست 7 سنجش و اندازه گیری

- در کدام مدل، از تحلیل مانده ها برای بررسی تک بعدی بودن پذیرفته شده برای آزمون، استفاده می شود؟

1) راش

2) دوپارامتری

3) سه پارامتری

4) کلاسیک

 

- پرسش 8 سنجش و اندازه گیری

- در مدل های صفت پنهان مبتنی بر استقلال سؤال ها، دلیل وابستگی بین سؤال ها چیست؟

1) ناهمگونی محتوایی سؤال ها

2) نرمال بودن صفت در جامعه

3) مقادیر مختلف صفت در بین افراد

4) همگون بودن افراد جامعه در صفت

 

- آزمون 9 سنجش و اندازه گیری

- کدام مورد در خصوص ارزشیابی آموزشی، درست است؟

1) در ارزشیابی تشخیصی، از سؤالات دشوار استفاده می شود.

2) ارزشیابی جایابی، در پایان دوره آموزشی انجام می شود.

3) در ارزشیابی تکوینی، نمونه بزرگی از همه هدف های آموزشی اندازه گرفته می شود.

4) در ارزشیابی تراکمی، هم از آزمون های ملاک مرجع و هم هنجار مرجع استفاده می شود.

 

- سئوال 10 سنجش و اندازه گیری

-معلمی به منظور ارزشیابی تراکمی در پایان سال تحصیلی، قصد طراحی آزمون پیشرفت تحصیلی دارد. اگر به جای سؤالات چهارگزینه ای از سؤالات تشریحی برای این آزمون استفاده کند، کدام مور درست تر است؟

1) روایی محتوایی آزمون کاهش می یابد.

2) پایایی نمرات آزمون افزایش می یابد.

3) هزینه های تصحیح و نمره گذاری آزمون کاهش می یابد.

4) تعداد و گستره هدف های آموزشی مورد اندازه گیری افزایش می یابد.

 

- سوال 11 سنجش و اندازه گیری

- در کدام صورت، با تبدیل نمره های خام به رتبه های درصدی، اختلاف جزئی بین نمرات خام منجر به اختلاف زیاد و چشمگیر در رتبه های درصدی نمی شود؟

1) تعداد سؤالات آزمون زیاد باشد.

2) آزمون، دارای تعداد محدودی نمره باشد.

3) نمره تعداد زیادی از افراد، با هم برابر باشد.

4) تبدیل نمرات خام به رتبه های درصدی، غیرخطی باشد.

 

- تست 12 سنجش و اندازه گیری

- اگر برای بررسی روایی یک آزمون، از ضریب همبستگی استفاده شده باشد، به احتمال زیاد، این همبستگی بین کدام موارد است؟

1) نمرات دو نیمه آزمون

2) نمرات آزمون با یک ملاک بیرونی

3) نمرات بین دو فرم موازی آزمون

4) نمرات یک گروه از آزمودنی ها در دو زمان مختلف

 

- پرسش 13 سنجش و اندازه گیری

- برای بررسی مفروضه استقلال مشاهدات در بافت رگرسیون، کدام شاخص مناسب است؟

1) دوربین واتسون

2) فاصله ماهالانوبیس

3) D کوک

4) لوین

 

- آزمون 14 سنجش و اندازه گیری

- در کدام روش کنترل متغیرهای مزاحم، می توان یک متغیر را وارد مطالعه کرد و اثر آن را همراه متغیر مستقل مورد تحلیل قرار داد؟

1) انتخاب و جایگزین کردن تصادفی

2) لحاظ کردن متغیر به عنوان متغیر همپراش

3) جور کردن آزمودنی ها براساس یک یا چند متغیر

4) حذف یا ثابت نگه داشتن متغیرهای ناخواسته

 

- سئوال 15 سنجش و اندازه گیری

- در طرح گروه های جفت شده، در کدام صورت، توان آماری کاهش می یابد؟

1) اثرات ترتیب و انتقال کنترل نشود.

2) متغیر وابسته، در سطح مقیاس نسبی اندازه گیری شود.

3) متغیر مبنای جفت کردن، با متغیر وابسته همبستگی نداشته باشد.

4) هر عضو از مجموعه جفت شده، به طور تصادفی در گروه ها جایگزین شود.

 

- سوال 16 سنجش و اندازه گیری

- کدام مورد در خصوص پژوهشگر پژوهش های کیفی، درست است؟

1) از دیدگاه شرکت کنندگان استفاده می کند تا به مضامین گسترده تر دست یابد.

2) از نظریه به فرضیه و سپس به داده ها حرکت می کند تا نظریه را رد یا تایید کند.

3) از طریق محدود کردن و تمرکز بر متغیرهای خاص به دنبال دستیابی به دانش است.

4) با مشاهده جزئیات و اندازه گیری متغیرها به درک زمینه و موقعیتی که افراد از آن صحبت می کنند، می رسد.

 

- تست 17 سنجش و اندازه گیری

- در طرح آزمایشی تک آزمودنی، اگر قصد داشته باشیم یک رفتار هدف را در گام های مجزا و به شیوه پله پله اصلاح کنیم، کدام طرح مناسب است؟

1) اثر آزمایشی متناوب

2) بازگشتی

3) چند خط پایه ای

4) ملاک متغیر

 

- پرسش 18 سنجش و اندازه گیری

- در تحلیل رگرسیون چندگانه، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، افزایش کدام مورد، موجب کاهش توان آماری می شود؟

1) مقدار آلفا

2) ضریب تبیین چندگانه

3) اندازه نمونه آماری

4) تعداد متغیرهای پیش بین

 

- آزمون 19 سنجش و اندازه گیری

- باتوجه به توزیع بهنجار در یک آزمون هوش که دارای انحراف استاندارد 15 است، هوشبهر 145 برابر با چه نمره T است؟

1) 80

2) 70

3) 60

4) 50

 

- سئوال 20 سنجش و اندازه گیری

- کدام آزمون عملکردی در حوزه های مختلف آموزش صنعتی، علوم زیستی و سایر رشته های علوم، کاربرد بیشتری دارد؟

1) نمونه کار

2) شناسایی

3) کتبی عملکردی

4) انجام عمل در موقعیت های شبیه سازی شده