نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي 2108 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي 2108

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال فلسفه جغرافیا، نمونه سوال آمار و روش تحقیق، نمونه سوال جغرافیای طبیعی و انسانی ایران. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي 2108
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 942KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده

عنوان
سال
گروه
قیمت
حجم فایل

نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی، شامل دروس ریاضی و آمار – سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور – روش تحقیق در سنجش از دور و GLS – تفسیر و پردازش تصاویر ماهواره ای، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

- کدام مورد، درست است؟

1) مقادیر صحت کلی و ضریب کاپا همواره با هم تطابق دارند.

2) در ضریب کاپا، میزان توافق تصادفی در نظر گرفته نمی شود.

3) در محاسبه صحت کلی، خطای حذف و خطای اضافه در نظر گرفته می شود.

4) ضریب کاپا، میزان توافق بین نقشه طبقه بندی شده با داده های مرجع را محاسبه می کند.

 

- تست 2 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

- کدام یک از موارد در رابطه با به کارگیری پیکسل های ایر و سایه در تجزیه و تحلیل تشخیص تغییرات درست است، چرا؟

1) پیکسل های حاوی ابر و سایه باید در تجزیه و تحلیل استفاده شود. زیرا تغییرات کامل را نشان می دهد.

2) پیکسل های حاوی ابر و سایه نباید در تجزیه و تحلیل استفاده شود. زیرا موجب تغییرات نادرست می شود.

3) پیکسل های حاوی ابر و سایه نباید در تجزیه و تحلیل استفاده شود. فقط به دلیل آن که پیکسل های مخلوط وجود دارد.

4) پیکسل های حاوی ابر و سایه باید در تجزیه و تحلیل استفاده شود. اما قبل و بعد از بررسی تشخیص تغییرات، از درون یابی خطی استفاده شود.

 

- پرسش 3 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

- اثر سایه ناشی از پستی و بلندی های بر روی همبستگی بین داده های تصاویر مادون قرمز حرارتی و داده های تصاویر انعکاسی چگونه است، چرا؟ (سایر شرایط یکسان فرض می شود.)

1) موجب افزایش همبستگی می شود، زیرا اثر پستی و بلندی در دو تصویر یکسان است.

2) بدون تاثیر است، زیرا اثر پستی و بلندی روی حرارت زیاد ولی روی بازتاب ناچیز است.

3) بدون تاثیر است، زیرا اثر پستی و بلندی هم روی حرارت و هم روی بازتاب زیاد است.

4) موجب کاهش همبستگی می شود، زیرا اثر سایه در هر دو تصویر متفاوت است.

 

- آزمون 4 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

- در یک سنجنده راداری، در کدام زاویه فرود، اختلاف بین قدرت تفکیک زمینی و قدرت تفکیک مایل به حداکثر می رسد؟

1) 70

2) 50

3) 30

4) 10

 

- سئوال 5 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

- اصولا همبستگی بین NDVI و LST در مناطق زیر چگونه است؟

1) معکوس قوی در مناطق جنگلی شمال ایران

2) مستقیم در مناطق جنگلی شمال ایران

3) معکوس قوی در مناطق خشک و بیابانی

4) مستقیم در مناطق خشک بیابانی

 

- سوال 6 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

- در صورت عدم حضور ذرات در اتمسفر و در نتیجه عدم پدیده پخش اتمسفری، آسمان به چه رنگی دیده می شد؟

1) سیاه

2) سفید

3) آبی

4) نارنجی و یا قرمز

 

- تست 7 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

- علت به کارگیری انجام تحلیل حساسیت مربوط به لایه های به کار رفته در یک مدل پارامتریک مکانی چیست؟

1) تحلیل روابط غیرخطی بین خروجی ها

2) تعیین میزان تأثیر لایه های ورودی بر خروجی

3) تحلیل روابط غیرخطی بین ورودی ها

4) تعیین عوامل محیطی تصادفی تأثیرگذار بر خروجی

 

- پرسش 8 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

- هستی شناسی مکانی از کدام مفاهیم به صورت به هم پیوسته و متقابل استفاده می کند؟

1) روابط کمی، موقعیت مکانی موجودیت ها، تحلیل های مکانی

2) روابط جزئی، موقعیت مکانی موجودیت ها، تحلیل های مکانی

3) روابط جزئی، روابط کیفی (توپولوژی)، موقعیت مکانی موجودیت ها

4) روابط کمی، روابط کیفی (توپولوژی)، مرکز ثقل موجودیت های سطحی

 

- آزمون 9 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

- کدام فرضیه، وجود هرگونه تاثیر رابطه یا تفاوت بین متغیرهای تحقیق را نفی می کند؟

1) بدون جهت

2) جهت دار

3) صفر

4) خلاف

 

- سئوال 10 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

- آزمون من کندال، برای حل کدام مسائل استفاده می شود؟

1) تحلیل روند سری های زمانی

2) تحلیل حساسیت یک مدل پارامتریک

3) تحلیل مکانی گسترش یک پدیده

4) تحلیل استقلال پارامترهای عددی یک مدل

 

- سوال 11 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

- برای آشکارسازی عوارض خطی، کدامین فیلتر بهینه است؟

1) فوریه

2) پایین گذر

3) گوسین

4) لاپلاسین

 

- تست 12 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

- چراروش طبقه بندی ماهالانوبیس از روش حداکثر احتمال سریع تر است؟

1) چون کوواریانس همه کلاس ها را یکسان فرض  می کند.

2) یادگیری آن براساس توزیع داده ها است نه همبستگی آنها.

3) چون به توزیع نرمال داده ها قبل از انجام طبقه بندی می پردازد.

4) قابلیت یادگیری الگوهای غیرخطی نمونه های تعلیمی در فرایند طبقه بندی را ندارد.

 

- پرسش 13 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

- تعیین دمای سطح زمین با استفاده از طیف های مادون قرمز میانی و مادون قرمزحرارتی به ترتیب در چه زمان هایی ممکن است؟

1) شبانه روز، شبانه روز

2) شب، شبانه روز

3) شب، شب

4) روز، شب

 

- آزمون 14 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

- اگر صحت مورد انتظار یک طبقه بندی، 80 درصد و حداکثر خطای قابل قبول 5 درصد باشد، تعداد نقاط نمونه براساس تئوری احتمال دوجمله ای تقریبا چقدر است؟

1) 1280

2) 640

3) 250

4) 128

 

- سئوال 15 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

- کدام گزینه در مورد یکنواخت سازی هیستوگرام، صحیح است؟

1) یک روش بسط تباین خطی است.

2) براساس فراوانی تجمعی اعداد رقومی تصویر محاسبه می شود.

3) اثر آن در مناطق دارای کنتراست های متفاوت، یکسان است.

4) یک پیش پردازش ضروری قبل از استخراج اطلاعات بیوفیزیکی از تصویر است.

 

- سوال 16 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

- برای محاسبه پهنای برداشت یک ماهواره در روی زمین از کدام پارامتر (ها) استفاده می شود؟

1) زاویه دید سنجنده و ارتفاع ماهواره

2) ابعاد پیکسل ها بر روی زمین

3) سرعت ماهواره در واحد زمان

4) ارتفاع متوسط توپوگرافی منطقه و زاویه دید سنجنده

 

- تست 17 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

- روی هم گذاری لایه های رستری معمولا برای کدام دسته از داده ها استفاده می شود؟

1) ترتیبی و بازه ای

2) بازه ای و نسبی

3) اسمی وترتیبی

4) نسبی و ترتیبی

 

- پرسش 18 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

- معیار طبقه بندی شکست های طبیعی، در طبقه بندی نقشه ها  چیست؟

1) توزیع آماری داده ها

2) نسبت مساحت ها

3) اهمیت مقادیر موجود در نقشه

4) خوشه های یکسان موجود در داده ها

 

- آزمون 19 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

- تخمین گر کریجینگ بر کدام یک از مفاهیم استوار است؟

1) میانگین متحرک / میانه فضایی

2) میانگین ثابت وزن دار / واریانس فضایی

3) میانگین متحرک وزن دار / متغیر ناحیه ای

4) میانگین ثابت وزن دار/ واریانس متحرک فضایی

 

- سئوال 20 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

- گفته می شود که ده درصد از مردم یک جامعه مبتلا به بیماری خاص A هستند. اگر به تصادف و بدون تکرار، افراد این جامعه را برای دستیابی به اولین فرد با بیماری A انتخاب کنید، متوسط تعداد افراد مورد بررسی کدام است؟ 

1) 10

2) 100

3) 9

4) 90