نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 زيست فناوري ميکروبي 2231 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 زيست فناوري ميکروبي 2231

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال جانورشناسی، نمونه سوال فیزیولوژی جانوری، نمونه سوال زیست شناسی سلولی و مولکولی. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 زيست فناوري ميکروبي 2231
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 1.19MB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات زیست فناوری میکروبی، شامل دروس – بیوشیمی – بیوفیزیک – میکروبیولوژی – ژنتیک – زیست شناسی سلولی و مولکولی – بیوتکنولوژی فرآورده های تخمیر – مهندسی پروتئین – ژنتیک یوکاریوت ها و ژنتیک پروکاریوت ها - بیوانفورماتیک، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 زیست فناوری میکروبی

- کدام بافت به پرتو حساس است؟

1) مری

2) عصب

3) غدد تناسلی

4) رودۀ بزرگ

 

- تست 2 زیست فناوری میکروبی

- کدام جنس از باکتری های زیر، گوگرد را بصورت درون سلولی رسوب می دهد؟

1) کلروبیوم

2) کروماتیوم

3) رودوسودوموناس

4) اکتوتیورودسپیرا

 

- پرسش 3 زیست فناوری میکروبی

- کدام یک از روش های انتقال زیر، به وسیله دی نیتروفنیل مهار می شود؟

1) گروهی

2) تسهیل شده

3) وابسته به یون

4) به واسطه پروتئین های انتقالی

 

- آزمون 4 زیست فناوری میکروبی

- کدام آنزیم، عملکرد مشابه آنزیم پلولاناز دارد؟

1) گلوکوآمیلاز

2) بتا آمیلاز

3) آلفا آمیلاز

4) ایزو آمیلاز

 

- سئوال 5 زیست فناوری میکروبی

- آنزیم اصلی که در متابولیسم هیدروکربن های آروماتیک دخالت دارد، کدام است؟

1) نیتروژناز

2) سلولاز

3) لاکاز

4) اکسیژناز

 

- سوال 6 زیست فناوری میکروبی

- در فرایند تولید میکروبی گلوتامات جهت ترشح این اسید آمینه به محیط وآزادسازی آن، چه روشی پیشنهاد می گردد؟

1) محدودسازی بیوتین

2) استفاده از اسیدهای آلی

3) اضافه کردن لیزین به محیط کشت

4) استفاده از موتان های فاقد اکسوگلوتاریک اسید دهیدروژناز

 

- تست 7 زیست فناوری میکروبی

- دلیل استفاده از کاسه نمد در راکتورهای مجهز به همزن (STR) چیست؟

1) بالا بردن سرعت همزنی

2) حذف نیروهای برشی

3) حفظ و ثبات شافت

4) جلوگیری از خطرات آلودگی و ورود میکروارگانیسم ها

 

- پرسش 8 زیست فناوری میکروبی

- اگر به یک آرد به منظور تولید خمیر نانوایی مونوساکاریدهایی مثل گلوکز اضافه کنیم، در فرایند تخمیر توسط ساکارومایسس سروزیه چه اتفاقی می افتد؟

1) هیچ اثری در فرایند تخمیر و ورآمدن خمیر ندارد.

2) ایجاد تاخیر در تخمیر شده و در ورآمدن خمیر اثر منفی دارد.

3) سرعت تولید گاز و ورآمدن خمیر را به طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد.

4) مخمر ابتدا گلوکز و سپس دیگر کربوهیدرات ها را مصرف می کند و در نهایت موجب بهبود فرایند تخمیر می شود.

 

- آزمون 9 زیست فناوری میکروبی

- کدام یک، در سختی تشکیل مارپیچ آلفا در دور اول دخالت دارد؟

1) کاهش آنتروپی اسیدهای آمینه 1 تا 5

2) افزایش آنتالپی اسیدهای آمینه 1 تا 5

3) جاذبه ممان های دوقطبی اسیدهای آمینه 1 تا 5

4) دافعه ممان های دوقطبی اسیدهای آمینه دور اول و دوم

 

- سئوال 10 زیست فناوری میکروبی

- اساس پیشگویی ساختار دوم در پروتئین ها در اغلب الگوریتم های رایج، کدام مورد است؟

1) ویژگی شیمی فیزیکی اسید آمینه و تمایل آن به شرکت در ساختار خاص

2) مجموع میانکنش های ضعیف

3) تعداد پیوندهای هیدروژنی

4) چرخش زوایای فی و سای

 

- سوال 11 زیست فناوری میکروبی

- در برنامه انطباقی توالی BLAST، افزایش word size دقت برنامه را ........... داده و تعداد خروجی ........... را نمایش خواهد داد.

1) کاهش - کمتری

2) افزایش - بیشتری

3) افزایش - کمتری

4) کاهش - بیشتری

 

- تست 12 زیست فناوری میکروبی

- برای نمایش و ترسیم مناطق تکراری و پالیندروم در توالی ژن، کدام برنامه مناسب تر است؟

1) Dotmatcher

2) Lalign

3) Blast

4) Fasta

 

- پرسش 13 زیست فناوری میکروبی

-کدام پایگاه داده، از پایگاه داده ثانویه است ؟

1) PDB

2) PROSITE

3) ENTREZ

4) GENBANK

 

- آزمون 14 زیست فناوری میکروبی

- کدام پروموتر در تولید پروتئین نوترکیب در Aspergillus nidulans کاربرد دارد؟

1) الکل اکسیداز

2) گالاکتوزیداز

3) گلوکوآمیلاز

4) سلوبیوهیدرولاز

 

- سئوال 15 زیست فناوری میکروبی

- کدام فرایند با تعویض فاکتور سیگما تنظیم می شود؟

1) اسپورزایی

2) اپرون تریپتوفان

3) سنتز پپتیدوگلیکان

4) درک حد نصاب

 

- سوال 16 زیست فناوری میکروبی

- کدام مورد زیر، از ویژگی های  Co –integrate است؟

1) دارای دو نسخه ترانسپوزون با جهت های یکسان است.

2) دارای دو نسخه ترانسپوزون با جهت های مخالف است.

3) از توالی کامل دو پلاسمید ترکیب نشده تشکیل شده است.

4) از توالی ناقص دو پلاسمید که با هم ترکیب شده اند، تشکیل شده است.

 

- تست 17 زیست فناوری میکروبی

- محصول ژن Dna G در فرایند همانندسازی DNA در اشریشیاکلی، چه نقشی دارد؟

1) هلیکازی

2) پلیمرازی

3) پرایمازی

4) Proof reading

 

- پرسش 18 زیست فناوری میکروبی

- کدام جزء رونویسی در آرکی ها، جهت صحیح حرکت آنزیم RNA پلیمراز را تعیین می کند؟

1) TBP

2) TFB

3) TFF

4) TFS

 

- آزمون 19 زیست فناوری میکروبی

- در فرایند همانندسازی DNA در اشریشیاکلی، کدام پروتئین نقش  هلیکازی دارد؟

1) SSB

2) Dna A

3) Dna B

4) Dna C

 

- سئوال 20 زیست فناوری میکروبی

- در اثر فرایند استریلیزاسیون با حرارت، کیفیت موادغذایی محیط کشت کاهش می یابد. برای جلوگیری از این اثر منفی و همچنین دستیابی به راندمان بالا در از بین بردن احتمال آلودگی محیط کشت، کدام روش مناسب است؟

1) کوتاه کردن زمان گرم کردن و خنک کردن

2) کاهش دمای استریلیزاسیون و افزایش زمان آن

3) استفاده از روش استریلیزاسیون مداوم

4) کاهش زمان استریلیزاسیون در دمای 121 درجه سانتی گراد