نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 زيست شناسي سلولي و مولکولي 2226 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 زيست شناسي سلولي و مولکولي 2226

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال زیست شناسی عمومی، نمونه سوال علوم سلولی و مولکولی، نمونه سوال بیوشیمی بیوفیزیک. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 زيست شناسي سلولي و مولکولي 2226
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 1.37MB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده

عنوان
سال
گروه
قیمت
حجم فایل

نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات زیست شناسی سلولی و مولکولی، شامل دروس بیوشیمی – بیوفیزیک – میکروبیولوژی – ژنتیک – زیست شناسی سلولی و مولکولی – زیست شناسی سلولی پیشرفته – زیشت شناسی مولکولی پیشرفته – فرایندهای تنظیمی و ترارسانی – ساختار ماکرو مولکول های زیستی، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 زیست شناسی سلولی و مولکولی

- در تبدیل اسید آمینه تیروزین به دوپامین، کدام دو آنزیم زیر شرکت دارند؟

1) موتاز - هیدروکسیلاز

2) دکربوکسیلاز – ترانس آمیناز

3) هیدروکسیلاز - دکربوکسیلاز

4) هیدروکسیلاز - دهیدروژناز

 

- تست 2 زیست شناسی سلولی و مولکولی

- جایگاه اثر کدام ترکیب زیر روی پروتئین با سایر مواد متفاوت است؟

1) گوانیدین هیدروکلراید

2) بتامرکاپتواتانول

3) دی تیوتریتول

4) یدواستات

 

- پرسش 3 زیست شناسی سلولی و مولکولی

- کدام آنزیم در سلول های کبدی حضور داشته ولی در عضلات دیده نمی شود؟

1) هگزوکیناز

2) گلوکز 6- فسفاتاز

3) پیروات دهیدروژناز

4) گلوکز 6 – فسفات دهیدروژناز

 

- آزمون 4 زیست شناسی سلولی و مولکولی

-آنزیم استیل کوآ کربوکسیلاز به واسطه یک پروتئین ........... توسط ............. فعال می شود.

1) فسفاتاز - گلوکاگون

2) کیناز- انسولین

3) کیناز - گلوکاگون

4) فسفاتاز - انسولین

 

- سئوال 5 زیست شناسی سلولی و مولکولی

- کدام بافت به پرتو حساس است؟

1) مری

2) عصب

3) غدد تناسلی

4) رودۀ بزرگ

 

- سوال 6 زیست شناسی سلولی و مولکولی

- کدام جنس از باکتری های زیر، گوگرد را بصورت درون سلولی رسوب می دهد؟

1) کلروبیوم

2) کروماتیوم

3) رودوسودوموناس

4) اکتوتیورودسپیرا

 

- تست 7 زیست شناسی سلولی و مولکولی

- کدام پروتئین در غشای خارجی باکتری های گرم منفی، نقش پایدارکننده و انسجام دهنده را برعهده دارد؟

1) Omp A

2) Omp B

3) Omp C

4) Omp F

 

- پرسش 8 زیست شناسی سلولی و مولکولی

- کدام یک از روش های انتقال زیر، به وسیله دی نیتروفنیل مهار میشود؟

1) گروهی

2) تسهیل شده

3) وابسته به یون

4) به واسطه پروتئین های انتقالی

 

- آزمون 9 زیست شناسی سلولی و مولکولی

- کدام آنتی بیوتیک با اتصال به زیر واحد 50S، عمل آنزیم پپتیدیل ترانسفراز را مهار می کند؟

1) استرپتومایسین

2) سیکلوهگزامید

3) تتراسایکلین

4) دکلرامفنیکل

 

- سئوال 10 زیست شناسی سلولی و مولکولی

- کدام یک از بیماری های زیر به علت نقص در آنزیم غیرلیزوزومی است؟

1) سندرم هورلر

2) سندرم هانتر

3) سندرم گوچر

4) سندرم سلول I

 

- سوال 11 زیست شناسی سلولی و مولکولی

- از دلایل تشکیل Bent DNA وجود توالی .............. در ساختار مولکول DNA است.

1) آدنینی 8 تا 10 تایی

2) تیمینی 8 تا 10 تایی

3) سیتوزینی 5 تا 10 تایی

4) گوانینی 5 تا 10 تایی

 

- تست 12 زیست شناسی سلولی و مولکولی

-  از دلایل مهم تنوع بالا در هیستون ها ......... است.

1) ترانسپوزون ها

2) تکرارهای ژنی و تغییرات پس از ترجمه

3) پردازش متناوب

4) تلاقی یا برخورد اگزون ها

 

- پرسش 13 زیست شناسی سلولی و مولکولی

- دلیل ناپایداری و کاهش تکرارهای دی نوکلئوتیدی CpG در ژنوم انسان چیست؟

1) تبدیل گوانین به گزانتین

2) تبدیل سیتوزین به یوراسیل

3) تبدیل 5- متیل سیتوزین به تیمین

4) تبدیل گوانین به 6- اتیل گوانین

 

- آزمون 14 زیست شناسی سلولی و مولکولی

- کدام جمله زیر در مورد اسفنگولیپیدهای غشاء درست نیست؟

1) در اسفنگومیلین، سرقطبی گروه فسفوکولین است اما در گلیکولیپیدها، سرقطبی یک گروه قندی مثلا گلیکوسربروزید (GlcCer) است.

2) از لیپیدهای غشایی است که به جای گلیسرول، اسفنگوزین که یک الکل آمین دار 18 کربنه است، دارند.

3) اسفنگوزین از طریق پویند آمیدی خود یک اسید چرب، سرامید را در شبکه آندوپلاسمی می سازد.

4) گیرنده سم وبا در سلول های اپی تلیالی روده نوعی اسفنگولیپید به نام گلوبوزید است.

 

- سئوال 15 زیست شناسی سلولی و مولکولی

- همه عبارت های زیر در مقایسه ساختارهای موتیف و دومین درست است، به جز:

1) هلیکس ها هم در ساختار موتیف و هم در ساختار دومین وجود دارند.

2) موتیف ها در ساختارهای دوم وی دومین ها در ساختارهای سوم وجود دارند.

3) یک دومین ممکن است در یک پروتئین تکرار شود ولی چندین کپی از یک موتیف در یک پروتئین کمتر دیده می شود.

4) ساختارهای دومین در پروتئین های متفاوت حفاظت شده و عملکرد یکسانی دارند ولی موتیف ها کمتر حفاظت شده اند.

 

- سوال 16 زیست شناسی سلولی و مولکولی

- کدام یک از هورمون های زیر بعد از ترشح به صورت غیرفعال در ماتریکس خارج سلولی ذخیره شده و سپس از طریق یک کشش مکانیکی، دی مر فعال آن آزاد و به گیرنده خود متصل می شود؟

1) Wnt

2) PDGF

3) NF-kB

4) TGF-β

 

- تست 17 زیست شناسی سلولی و مولکولی

- همه عبارت های زیر در رابطه با پیام رسانی در سلول درست است، به جز:

1) همه مولکول های سیگنال بعد از ترشح از سلول تولید کننده، به گیرنده های خود در سلول هدف متصل می شوند.

2) یک مولکول سیگنال با گیرنده های یکسان در سلول های مختلف می تواند مسیر سیگنالی متفاوتی را روشن کند.

3) یک مولکول سیگنال می تواند در سلول های مختلف گیرنده های متفاوتی داشته باشد.

4) بعضی از مولکول های سیگنال در سطح سلول هدف گیرنده ندارند.

 

- پرسش 18 زیست شناسی سلولی و مولکولی

- کدام یک از پروتئین های زیر، ارتباطی با مکانیسم های پاسخ پروتئین های تانخورده (UPR) ندارد؟

1) Perk

2) Hacl

3) UGGT

4) eIF2a

 

- آزمون 19 زیست شناسی سلولی و مولکولی

- RNAi می تواند در ............. تولید یک آنزیم به خصوص مورد استفاده قرار گیرد، تا از این طریق نقش ............ آن آنزیم در ................. مورد مطالعه قرار گیرد.

1) کنتزل – بیان بالای - فنوتیپ

2) توقف – کمبود- ژنوتیپ

3) کنترل – بیان بالای - ژنوتیپ

4) توقف – کمبود - فنوتیپ

 

- سئوال 20 زیست شناسی سلولی و مولکولی

- پروتئین ............. اتصال G اکتین به F اکتین را ترغیب می کند و نقطه مقابل آن پروتئین ............ است.

1) پروفیلین - کوفیلین

2) کوفیلین - پروفیلین

3) پروفیلین – تیموزین ب 4

4) تیموزین ب 4 - پروفیلین