نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 زيست شناسي جانوري بيوسيستماتيک 2224 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 زيست شناسي جانوري بيوسيستماتيک 2224

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال جانورشناسی، نمونه سوال فیزیولوژی جانوری، نمونه سوال زیست شناسی سلولی و مولکولی. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 زيست شناسي جانوري بيوسيستماتيک 2224
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 1020KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده

عنوان
سال
گروه
قیمت
حجم فایل

نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات زیست شناسی جانوری - بیوسیستماتیک، شامل دروس جانورشناسی – جنین شناسی و بافت شناسی – زیست شناسی سلولی و مولکولی – بیوسیستماتیک جانوری – گونه و گونه زایی – جغرافیای جانوری، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 زیست شناسی جانوری - بیوسیستماتیک

- معروف ترین پستاندار توندرای پالئارکتیک کدام است؟

1) روباه قطبی

2) گوزن شمالی

3) خرگوش

4) گرگ

 

- تست 2 زیست شناسی جانوری - بیوسیستماتیک

- مهم ترین وجه افتراقی تولید مثلی زالو با کرم خاکی چیست؟

1) وجود کمربند تناسلی در زالو

2) زالو جدا جنس ولی کرم خالی تک جنس است.

3) زالو آلت جفت گیری دارد ولی کرم خالی فاقد آن است.

4) پیله زالو در آب و پیله کرم خالی در خاک آزاد می شود.

 

- پرسش 3 زیست شناسی جانوری - بیوسیستماتیک

- کدام یک جزو وظایف آستروسیت نیست؟

1) شرکت در تشکیل سد خونی - مغزی

2) شرکت در تولید مایع مغزی - نخاعی

3) تنظیم محیط یونی و شیمیایی نورون ها

4) پرکدن نواقص بافتی پس از جراحت CNS

 

- آزمون 4 زیست شناسی جانوری - بیوسیستماتیک

- کدام گزینه در مورد لوزه های کامی درست است؟

1) توسط اپی تلیوم تنفسی پوشیده شده اند.

2) در بخش فوقانی حلق قرار دارند.

3) واجد کریپت هستند.

4) فاقد کپسول هستند.

 

- سئوال 5 زیست شناسی جانوری - بیوسیستماتیک

- در رابطه با ساختار بافتی عروق خونی، همه جملات زیر درست است، به جز:

1) در لایه ادوانتیس وریدهای بزرگ، دستجات عرضی عضله صاف وجود دارد.

2) لایه الاستیک خارجی فقط در شریان های عضلانی بزرگ وجود دارد.

3) لایه الاستیک داخلی شریان ها، دارای منافذ فنسترا می باشد.

4) در شریانچه های بسیار کوچک، لایه الاستیک داخلی وجود ندارد.

 

- سوال 6 زیست شناسی جانوری - بیوسیستماتیک

-  در کدام یک، هسته زایگوت درون زرده قرار گرفته است؟

1) حشرات

2) دوزیستان

3) پرندگان

4) پستانداران

 

- تست 7 زیست شناسی جانوری - بیوسیستماتیک

- در طی کدام یک از پدیده های زیر، پوشش گلیکوپروتئینی از سر اسپرماتوزوئیدها برداشته می شود؟

1) فرایند دسیدوایی

2) فرایند ظرفیت یابی

3) واکنش آکروزومی

4) واکنش زونا

 

- پرسش 8 زیست شناسی جانوری - بیوسیستماتیک

- کلید .......... نخستین بار توسط لامارک در سال 1778 ابداع شد. در این کلید، صفات به صورت تناوبی و باتوجه به ترتیبی دقیق انتخاب می شوند.

1) ساده بدون پرانتز

2) دوشاخه ای

3) دندانه ای

4) تصویری

 

- آزمون 9 زیست شناسی جانوری - بیوسیستماتیک

- در مقایسه انسان و گوریل، کدام مورد زیر مشخص می شود؟

1) واگرایی ژنتیکی پا به پای واگرایی مورفولوژیک پیش نرفته است.

2) واگرایی ژنتیگی و مرفولوژیکی پا به پای هم پیش رفته اند.

3) واگرایی مرفولوژیک به اندازه واگرایی ژنتیکی نیست.

4) مسئله هموپلازی بسیار پررنگ است.

 

- سئوال 10 زیست شناسی جانوری - بیوسیستماتیک

- از دیدگاه ارنست مایر، در تکامل فیلتیک تاکسون های ناهمزمان می توانند:

1) یک ابرگونه باشند.

2) گونه های همزاد باشند.

3) گونه های مختلف باشند.

4) زیرگونه های مختلف یک گونه باشند.

 

- سوال 11 زیست شناسی جانوری - بیوسیستماتیک

- کدام مورد صحیح است؟

1) دو گونه همزاد نمی توانند در پراکنش هم پوشانی داشته باشند.

2) در تغییرات کشانه ای شیب تغییرات عموما آرام است.

3) دو زیرگونه گاهی اوقات می توانند در یک قلمرو وجود داشته باشند.

4) مکانیزم هایی که منجر به ایجاد گونه های جدید می گردند غیر از مکانیزم هایی هستند که جنس ها و خانواده ها را ایجاد می کنند.

 

- تست 12 زیست شناسی جانوری - بیوسیستماتیک

- کدام یک در مورد صفت تاکسونومیک مصداق دارد؟

1) صفات تاکسونومیک اغلب متغیر هستند.

2) صفات تاکسونومیک فقط مرفولوژیک هستند.

3) یک صفت تاکسونومیک همیشه از نظر سازشی اهمیت دارد.

4) ممکن است یک صفت تاکسونومیک فاقد ارزش سازشی خاصی باشد.

 

- پرسش 13 زیست شناسی جانوری - بیوسیستماتیک

- زمانی که از میان نمونه های سین تایپ یک نمونه به عنوان تیپ مشخص می شود (در شرایطی که هنوز هولوتیپ تعیین نشده است)، آن نمونه و مابقی نمونه ها به ترتیب از راست به چپ کدامند؟

1) پاراتیپ - توپوتیپ

2) لکتوتیپ - پاراالکتوتیپ

3) نئوتیپ - هولوتیپ

4) هولوتیپ - پاراتیپ

 

- آزمون 14 زیست شناسی جانوری - بیوسیستماتیک

- کدام یک از موارد زیر، دلیل (های) احتمالی برای عدم تعادل پیوستگی بین آلل ها در دو لوکوس است؟

1) نرخ بالای نوترکیبی بین جایگاه ها و گزینش طبیعی

2) نرخ پایین نوترکیبی بین جایگاه ها و گزینش طبیعی

3) گزینش طبیعی

4) پلی پلوئیدی

 

- سئوال 15 زیست شناسی جانوری - بیوسیستماتیک

- مطالعات دیرینه شناسی اخیر نشان می دهد که برخی از گروه های انسان امروزی دارای مقادیر ژن نئاندرتال در ژنوم خود هستند. بهترین توضیح برای این پدیده چیست؟

1) تولیدمثل برخی از اجداد انسان امروزی با نئاندرتال های هم زمان خود

2) جهش برگشتی برخی از ژن ها در انسان های امروزی به توالی های نئاندرتال مانند

3) حضور نئاندرتال ها در بین جمعیت های انسان معاصر

4) منشأ مستقیم انسان های امروزی از اجداد نئاندرتال

 

- سوال 16 زیست شناسی جانوری - بیوسیستماتیک

- کدام قسمت مغز دوزیستان مرکز کنترل رفلکس های شنوایی وتنفس می باشد؟

1) مخچه

2) بصل النخاع

3) نیمکره مغز

4) هیپوتالاموس

 

- تست 17 زیست شناسی جانوری - بیوسیستماتیک

- متنوع ترین گروه از مهره داران خشکی زی فلات ایران کدام است؟

1) پرندگان

2) خزندگان

3) پستانداران

4) دوزیستان

 

- پرسش 18 زیست شناسی جانوری - بیوسیستماتیک

- کدام مورد، در خصوص وسعت دامنه پراکنش جغرافیایی گونه های جانوری درست است؟

1) بیشتر گونه های جانوری دارای دامنه پراکنش وسیع یا متوسط هستند.

2) بیشتر گونه های جانوری دارای دامنه پراکنش کوچک یا متوسط هستند.

3) بیشتر گونه های جانوری دارای دامنه پراکنش جغرافیایی کوچک یا وسیع هستند.

4) گونه های جانوری درشت جثه دارای دامنه پراکنش وسیع و گونه های جانوری کوچک اندام دارای دامنه پراکنش کوچک هستند.

 

- آزمون 19 زیست شناسی جانوری - بیوسیستماتیک

- با تشدید تغییرات اقلیمی امروز زمین، چه تغییراتی در دامنه پراکنش جانوران انتظار می رود؟

1) به سمت عرض های جغرافیایی و ارتفاعات بالاتر تغییر می یابند.

2) به سمت عرض های جغرافیایی و ارتفاعات پایین تر تغییر می یابند.

3) در نیمکره شمالی به سمت عرض های جغرافیایی بالاتر و در نیمکره جنوبی به سمت عرض های جغرافیایی پایین تر تغییر می یابند.

4) در خشکی زی ها به سمت عرض های جغرافیایی بالاتر و ارتفاعات و در آبزیان به سمت عرض های جغرافیایی پایین تر و عمق بیشتر تغییر می یابند.

 

- سئوال 20 زیست شناسی جانوری - بیوسیستماتیک

- در صورت وقوع دامنه پراکنش یک گونه در شیب شرایط محیطی، کدام مورد درست است؟

1) معمولا در هر دو سر دامنه پراکنش عوامل زیستی محدود کننده اند.

2) معمولا در هر دو سر دامنه پراکنش عوامل فیزیکی محدود کننده اند.

3) معمولا در یک سردامنه پراکنش توسط عوامل فیزیکی و در سر دیگر دامنه پراکنش توسط عوامل زیستی محدود می شوند.

4) در برخی گونه ها عوامل فیزیکی و در دیگران عوامل زیستی محدودکننده هر دو سر دامنه پراکنش هستند.