نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 زمين شناسي پترولوژي 2208 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 زمين شناسي پترولوژي 2208

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال زمین شناسی فیزیکی، نمونه سوال زبان تخصصی زمین شناسی. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 زمين شناسي پترولوژي 2208
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 1020KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات زمین شناسی پترولوژی، شامل دروس زمین شناسی ایران – سنگ شناسی ( آذرین و دگرگونی) – پترولوژی سنگ های آذرین و دگرگونی - ژئوکروئولوژی، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 زمین شناسی پترولوژی

- شیشه سنگ دگرگونی حاصل از دگرگونی اصابتی، چه نامیده می شود؟

1) هیالومیلونیت

2) تاکیلیت

3) فریکشنیت

4) ایمپکتیت

 

- تست 2 زمین شناسی پترولوژی

- پایین ترین زون دگرگونی، کدام است؟

1) اپی زون

2) کاتازون

3) مزوزون

4) آنشی آنکی زون

 

- پرسش 3 زمین شناسی پترولوژی

- بافت مورتار یا ساروجی، در جریان کدام نوع دگرگونی ایجاد می شود؟

1) دینامیکی

2) دیناموترمال

3) مجاورتی

4) گرمابی

 

- آزمون 4 زمین شناسی پترولوژی

- احتمال حضورزینولیت های اکلوژیتی، در کدام سنگ ها بیشتر است؟

1) کربناتیت

2) کیمبرلیت

3) آداکیت

4) بازالت نوع MORB

 

- سئوال 5 زمین شناسی پترولوژی

- سنگی اولترامافیککه فنوکرسیت های کشیده و دندریتی اولیوین، با بافت اسپنیفیکس دارد، کدام است؟

1) کماتئیت

2) کربناتیت

3) کیمبرلیت

4) میکاپریدوتیت

 

- سوال 6 زمین شناسی پترولوژی

- در پشته های میان اقیانوسی، کدام سنگ های آتشفشانی فراوان تر هستند؟

1) بازالت های آلکالن

2) بازالت های تولئیتی

3) آندزیت ها

4) بونینیت ها

 

- تست 7 زمین شناسی پترولوژی

- نام سنگ های دگرگونی غنی از آلومینیوم، کدام است؟

1) متاپسامیت

2) مارن

3) متاپلیت

4) متابازیت

 

- پرسش 8 زمین شناسی پترولوژی

- کدام سنگ دگرگونی، از پیروکسن و گارنت تشکیل شده است؟

1) پیروکسن هورنفلس

2) اکلوژیت

3) گارنت گرانولیت

4) رودینگیت

 

- آزمون 9 زمین شناسی پترولوژی

- سنگ های دگرگونی دینامیکی سخت و جهت دار، چه نامیده می شوند؟

1) فیلونیت

2) میلونیت

3) کاتاکلاسیت

4) سودوتاکیلیت

 

- سئوال 10 زمین شناسی پترولوژی

- وجود پیروکسن نوع هیپرستن، در کدام رخساره دگرگونی محتمل تر است؟

1) گرانولیت

2) اکلوژیت

3) سانیدینیت

4) شیست آبی

 

- سوال 11 زمین شناسی پترولوژی

- زون یا منطقه سیلیمانیت – ارتوکلاز، نشان دهنده چه درجه حرارتی است؟

1) خیلی پایین

2) پایین

3) متوسط

4) بالا

 

- تست 12 زمین شناسی پترولوژی

- بر روی ایزوگرادهای دگرگونی، درجه آزادی کدام است ؟

1) یک

2) دو

3) سه

4) صفر

 

- پرسش 13 زمین شناسی پترولوژی

- کدام یک از نام های زیر، براساس روش نام گذاری سنگ های دگرگونی، صحیح است؟

1) فیلونیت

2) متااکلوژیت

3) متافیلیت

4) متاگنیس

 

- آزمون 14 زمین شناسی پترولوژی

- بیشتر ماگماهای موجود در آشیانه های ماگمایی پوسته ای، منطبق بر کدام شرایط فیزیکوشیمیایی هستند؟

1) بالای منحنی لیکیدوس

2) نقطه یوتکتیک

3) نقطه پریتکتیک

4) بین منحنی های لیکیدوس - سالیدوس

 

- سئوال 15 زمین شناسی پترولوژی

- سنگ معادل درونی ریوداسیت، کدام است؟

1) گرانودیوریت

2) تونالیت

3) سینوگرانیت

4) آلکالی گرانیت

 

- سوال 16 زمین شناسی پترولوژی

- ماگماهای پرآلکالن، در کدام محیط تکتونیکی شایع تر هستند؟

1) ریفت های قاره ای

2) حاشیه قاره ها

3) پشته های میان اقیانوسی

4) جزایر قوسی

 

- تست 17 زمین شناسی پترولوژی

- احتمال وجود بافت اسکلتی، در کدام سنگ بیشتر است؟

1) آندزیت

2) ریولیت

3) پیکریت

4) آپلیت

 

- پرسش 18 زمین شناسی پترولوژی

- تفاوت گرانیت ساب سولوس با هیپرسولوس، کدام است؟

1) میزان کانی مافیک

2) نقش فشار آب در تشکیل آن ها

3) وجود بافت راپاکیوی

4) وجود میرمیکیت

 

- آزمون 19 زمین شناسی پترولوژی

- بافت میرمیکیت و گرافیک، جزو کدام یک از انواع بافت به حساب می آیند؟

1) حفره ای

2) هم رشدی

3) تیغه ای

4) رورشدی

 

- سئوال 20 زمین شناسی پترولوژی

- احتمال وجود زیرکن موروثی در کدام نوع گرانیتوئید، بیشتر است؟

1) نوع I

2) نوع S

3) نوع M

4) پلاژیوگرانیت اقیانوسی