نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 زمين شناسي فسيل شناسي و چينه شناسي 2201 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 زمين شناسي فسيل شناسي و چينه شناسي 2201

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال زمین شناسی فیزیکی، نمونه سوال زبان تخصصی زمین شناسی. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 زمين شناسي فسيل شناسي و چينه شناسي 2201
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 1.3MB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده

عنوان
سال
گروه
قیمت
حجم فایل

نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی، شامل دروس زمین شناسی ایران – دیرینه شناسی و چینه شناسی – میکروفسیل (فرامینیفرها و غیر فرامینیفرها) – چینه شناسی (زیست چینه و سنگ چینه)، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی

- کدام ساخت رسوبی، در رخساره های توربیدایت دیده نمی شود؟

1) لامیناسیون موازی

2) چینه بندی گود و پشته ای

3) دانه بندی تدریجی

4) چینه بندی متقاطع

 

- تست 2 زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی

- بیشترین آثار رادیولرهای فسیل یافت شده، مربوط به کدام زمان است؟

1) ژوراسیک

2) پالئوزوییک پیشین

3) سنوزوییک

4) پالئوزوییک پسین

 

- پرسش 3 زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی

- در نام گذاری بخش اسکلتی کدام گروه ها، از واژه کفه استفاده می شود؟

1) ناسلاریا و اکریتارک ها

2) پودوکوپیدا و پنال ها

3) استراکدها و رادیولاریا

4) دیاتومه ها و اسکلوکودونت ها

 

- آزمون 4 زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی

- روزن داران پالئوزوئیک، بیشتر به کدام صورت بودند؟

1) دوحجره ای با دیواره میکروگرانولار

2) تک حجره ای با دیواره آگلوتینه

3) شکل های دارای پیچش با دیواره تکتین

4) فرم های استرپتوسپایرال با دیواره پورسلانوز

 

- سئوال 5 زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی

- کدام گروه از پالینومرف ها، برای تعیین سن نهشته های دریایی اردویسین – سیلورین مناسب ترند؟

1) سیلیکوفلاژله ها

2) داینوفلاژله ها

3) پولن ها

4) کیتینوزوا

 

- سوال 6 زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی

- کدام یک، جنس آراگونیتی دارد؟

1) میکروگرانولار

2) تکتین

3) هیالین

4) آگلوتینه

 

- تست 7 زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی

- کدام دیواره، در روزن داران از کلسیت پرمنیزیم است؟

1) آگلوتینه

2) هیالین

3) میکروگرانولار

4) پورسلانوز

 

- پرسش 8 زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی

- اگر نمونه ای حاوی روزن داران بنتیک، کنودونت و استراکدهای پالئوکوپیدا باشد، کدام سن محتمل تر است؟

1) تریاس پسین

2) کربونیفر

3) کامبرین

4) ژوراسیک پیشین

 

- آزمون 9 زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی

- تکثیر در خانواده گلوبوترونکانیده، به کدام صورت بوده است؟

1) جنسی

2) غیرجنسی

3)جنسی و غیرجنسی و دوشکلی ندارند.

4) جنسی و غیرجنسی و دارای دوشکلی هستند.

 

- سئوال 10 زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی

- کدام گروه، برای تعیین سن رخساره های پلاژیک کرتاسه بالای مناسب ترند؟

1) الیگوستژینیدها

2) استراکدها

3) کنودونت ها

4) نانوفسیل های آهکی

 

- سوال 11 زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی

- کدام گروه ها، فقط دریایی هستند؟

1) دیاتومه ها و استراکدها

2) رادیولرها و کنودونت ها

3) کنودونت ها و استراکدها

4) رادیولرها و دیاتومه ها

 

- تست 12 زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی

- نمونه کدام واحد سنگی، برای مطالعه رخدادهای گذشته، مناسب تر است؟

1) بختیاری

2) پستلیق

3) جمال

4) شمشک

 

- پرسش 13 زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی

- کدام ویژگی، در تشخیص سخت شدگی بستر، اهمیت بیشتری دارد؟

1) محتوی فسیلی طبقات

2) کانی های درجازا مانند گلوکونیت

3) ساخت های رسوبی فیزیکی

4) لیتولوژی و بافت رسوبات

 

- آزمون 14 زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی

- کدام ویژگی ها، برای شناسایی رده استروماتوپوراتا، مهم تر هستند؟

1) پولیپ و استروهیزا

2) لامینه و پیلار

3) کاراپاس و ماملون

4) اسپیکول و لاتی لامینه

 

- سئوال 15 زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی

- متداولترین خط درز چهره در راسته های تریلوبیت ها، کدام است؟

1) گناتوپارین

2) پروپارین

3) اپیستوپارین

4) متاپارین

 

- سوال 16 زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی

- ضخامت قابل توجه نهشته های تبخیری از ویژگی های خاص سنگ های ............ در بلوک ................. است.

1) پرمین - طبس

2) کربونیفر - کلمرد

3) تریاس - لوت

4) ژوراسیک - یزد

 

- تست 17 زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی

- پراکندگی چینه شناسی سنگ های منشأ ذخایر هیدروکربوری منطقه زاگرس، اغلب مربوط به کدام زمان است؟

1) ژوراسیک - ائوسن

2) سیلورین - پالئوسن

3) دونین - تریاس

4) کرتاسه - پالئوژن

 

- پرسش 18 زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی

- مرز کدام واحدهای سنگی در برش چینه شناسی الگو، تدریجی است؟

1) دلیچای - لار

2) نفته - پستلیق

3) نایبند - پروده

4) سروک - ایلام

 

- آزمون 19 زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی

- اولترابازیک های طالش، اسفندقه و سیخوران به کدام زمان نسبت داده شده اند؟

1) پرکامبرین

2) تریاس

3) کرتاسه

4) کربونیفر

 

- سئوال 20 زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی

-کدام مجموعه، در آذر آواری های ائوسن جایگزین شده است؟

1) گرانیت الوند – گابروی رودهن

2) گرانودیوریت سرچشمه – گرانودیوریت - سامن

3) سینیت لواسان – گرانیت بروجرد

4) گابرومونزوئیت سد کرج – گابروی مبارک آباد