نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 زبان شناسي 2808 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 زبان شناسي 2808

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال معنی شناسی و کاربردشناسی، نمونه سوال صرف و نحو، نمونه سوال آواشناسی و واج شناسی. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 زبان شناسي 2808
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 972KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات زبان شناسی، شامل دروس کلیات زبان شناسی – دروس پایه زبان شناسی (آواشناسی و واج شناسی – صرف – نحو- معناشناسی – مکاتب زبان شناسی – تجزیه و تحلیل کلام) – مسائل میان رشته ای زبان شناسی (جامعه شناسی زبان – روان شناسی زبان – زبان شناسی رایانشی)، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 زبان شناسی

- درمدل بازشناسی واژۀ فورستر، جستجوی واژه از ذخیرۀ واژگانی برپایۀ ............. است و تحت تأثیر ......... نیست.

1) بسامد - معنا

2) معنا - بسامد

3) معنا - نحو

4) بسامد - کاربرد

 

- تست 2 زبان شناسی

- براساس کدام رویکرد، اگر در هنگام خواندن یک جمله شواهدی مبتنی بر اشتباه بودن تحلیل به دست آید، آنگاه پردازشگر آن تحلیل را رها می کند و دوباره از ابتدا تحیل دیگری را شکل می دهد؟

1) درون بندی

2) سریالی

3) موازی نگری

4) پایه ای

 

- پرسش 3 زبان شناسی

- کدام یک از نظریه های درک جمله، بر اهمیت بافت به عنوان عامل مهم در پردازش اولیۀ جمله تأکید دارد؟

1) پردازش چندگانه

2) محدودیت بنیاد

3) مسیر اشتباه

4) ارجاعی

 

- آزمون 4 زبان شناسی

- در مدل های پیوندگرای بازشناسی واژه برای تنزل نیافتن شبکه های عصبی به یک رگرسیون خطی، چه تدبیری اندیشیده شد؟

1) اضافه کردن لایه های پنهان به مدل

2) سازماندهی لایه ای در مدل ها

3) اضافه کردن لایه درون داد – برون داد

4) در نظر گرفتن ارتباط های بازخوردی بین لایه ها

 

- سئوال 5 زبان شناسی

- در مطالعات زبان شناسی اجتماعی، کدام ویژگی را نمی توان به زبان زبانه نسبت داد؟

1) صحیح تر

2) کهنه گرا

3) ستیزه جویانه

4) دقت کمتر

 

- سوال 6 زبان شناسی

- کدام یک از زبان ها، زبان مادری محسوب می شود؟

1) پیجین

2) کریول

3) زبان رمزی

4) جارگون

 

- تست 7 زبان شناسی

- کدام یک از فرایندهای آوایی، در زبان فارسی، جنبۀ جامعه شناختی نازل تری دارد؟

1) قلب واجی

2) درج واجی

3) حذف واجی

4) همگونی واجی

 

- پرسش 8 زبان شناسی

- کدام گونۀ انسجام درونی در عبارت زیر به کار رفته است؟

«سال 1350 فارغ التحصل شدم. بعدش دیگر مهرداد را ندیدم.»

1) حذف

2) جانشینی

3) ارجاع

4) انسجام واژگانی

 

- آزمون 9 زبان شناسی

- سردمدار زبان شناسی رفتارگرا چه کسی است و از کدام مکتب برخاسته است؟

1) بلومفیلد – ساخت گرایی آمریکایی

2) بلومفیلد – ساخت گرایی اروپایی

3) ساپیر – ساخت گرایی آمریکایی

4) ساپیر – ساخت گرایی اروپایی

 

- سئوال 10 زبان شناسی

- کدام گزینه دیدگاه سوسور در مورد نشانه است؟

1) کلیت نشانه عینی است و به جهان خارج از نظام زبان تعلق دارد.

2) تنها مدلول انتزاعی است و دال و کلیت نشانه هر دو عینی هستند.

3) هم اجزای نشانه و هم کلیت آن ماهیت انتزاعی دارد.

4) مدلول انتزاعی و دال عینی است، اما کلیت نشانه ماهیت انتزاعی دارد.

 

- سوال 11 زبان شناسی

- در اکتساب زبان، مهم ترین مدعی «فقر محرک» و اصلی ترین منکر آن، به ترتیب، چه کسانی هستند؟

1) پوتنام - چامسکی

2) پیاژه - پوتنام

3) چامسکی - اسکینر

4) اسکینر - پیاژه

 

- تست 12 زبان شناسی

-آرای نقش گرایان امروزی برگرفته از کدام مکتب زبان شناسی است؟

1) لندن

2) پراگ

3) کپنهاک

4) ژنو

 

- پرسش 13 زبان شناسی

- برپایه نقش های معنایی وندلر، نقش معنایی فاعل ساختاری در کدام گزینه متفاوت است؟

1) سینا ترسش را پنهان کرد.

2) سینا با دیدن خرس فرار کرد.

3) سینا به ترسش اعتراف کرد.

4) سینا با دیدن خرس غش کرد.

 

- آزمون 14 زبان شناسی

- در چارچوب معناشناسی شناختی، در کدام گزینه ساختار استعاری وجود دارد؟

1) اول آن کس که خریدار شدش من بودم

2) پس به مخلوق ار خرد داری مباش امیدوار

3) پاییز می رسد که مرا مبتلا کند

4) قیمت سنگ نیفزاید و زرکم نشود

 

- سئوال 15 زبان شناسی

- در جمله «شترمرغ پرنده ای است که نمی تواند پرواز کند» چه نوع رخداد معنایی دیده می شود؟

1) تضاد معنایی

2) استلزام معنایی

3) تناقض معنایی

4) شمول معنایی

 

- سوال 16 زبان شناسی

- هویت فاعل بند درونه در کدام جمله گفتاری، متفاوت است؟

1) سینا مجبوره بیاد.

2) سینا احتمال داره بیاد.

3) سینا تصمیم داره بیاد.

4) سینا می تونه بیاد.

 

- تست 17 زبان شناسی

- در چارچوب صرف توزیعی، در کدام یک از گزینه ها، ریشه واژگانی با هسته مقوله ساز اسمی دستخوش همجوشی (fusion) می شود؟

1) تب سنج

2) لرزه نگار

3) سوخت رسان

4) پردازشگر

 

- پرسش 18 زبان شناسی

- طبق فرضیه ترتیب سطوحکیپارسکی (1982)، در تولید کدام واژه، فرایندهای هر سه سطح واژگان مشاهده می شود؟

1) ستایشگرانۀ شان

2) جهان دیدگان

3) اصول گرایی اش

4) ناجوانمردانگی

 

- آزمون 19 زبان شناسی

- ساختار صرفی کدام گزینه متفاوت است؟

1) آب روان

2) موی افشان

3) صندلی چرخان

4) متاع ارزان

 

- سئوال 20 زبان شناسی

- در کدام گزینه تلفظ در همه واژه ها، غلت دولبی دیده می شود؟

1) موش، دوش، کوشش، رویش

2) جوز، لوزی، لوح، موز

3) عفو، نحو، قهوه، محو

4) سرو، مرو، عضو، جزوه