نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 ريززيست فناوري 2245 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 ريززيست فناوري 2245

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال جانورشناسی، نمونه سوال فیزیولوژی جانوری، نمونه سوال زیست شناسی سلولی و مولکولی. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 ريززيست فناوري 2245
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 1.28MB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده

عنوان
سال
گروه
قیمت
حجم فایل

نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات ریز زیست فناوری، شامل دروس اصول نانوفناوری (مفاهیم شیمی و فیزیک در ابعاد نانو، اصول زیست فناوری) – بیوشیمی فیزیک سلولی (ساختار، عملکرد و برهم کنش ماکرومولکول های زیستی) – زیست مواد و مهندسی سطح در ابعاد نانو، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 ریز زیست فناوری

- کدام یک از روش های استرلیزاسیون (سترون سازی)، کمترین میزان تخریب فیزیکی را روی زیست مواد مختلف دارد؟

1) اتیلن اکسید

2) گرمای خشک

3) بخار آب

4) تشعشعی

 

- تست 2 ریز زیست فناوری

- زیست ماده کامپوزیتی تشکیل شده از پلی کاپرولاکتون / کیتوزان / پلی یورتان، احتمالا مورد حملۀ چه آنزیم هایی واقع می شود؟

1) آمیلاز بزاق، هیالورنیداز، کاتپسین

2) استیل گلوکزآمینیداز، تریپسین، کیتیناز

3) داستیلاز، الکل اکسیدوردوکتاز،پکتین لیاز

4) لیپازپانکراس، لیزوزیم، کلسترول استراز

 

- پرسش 3 ریز زیست فناوری

- حضور ماکروفاژهای MI در محل ایمپلنت در بدن، به معنی کدام پاسخ است؟

1) التهاب حاد

2) التهاب مزمن

3) تشکیل بافت گرانوله

4) ترمیم و بازسازی موفق بافت

 

- آزمون 4 ریز زیست فناوری

- در خاموشی فلورسانس ذاتی پروتئین ها به شیوه های دینامیک و استاتیک، نیمه عمر حالت برانگیخته به ترتیب چه تغییراتی را متحمل می شوند؟

1) افزایش - کاهش

2) کاهش - افزایش

3) کاهش - کاهش

4) کاهش – بی تغییر

 

- سئوال 5 ریز زیست فناوری

- در بررسی ارتعاشات مولکولی با طیف سنجی رامان بر روی درشت مولکول های زیستی، پرتو فرودی بر روی نمونه در چه محدوده ای بوده و چه خاصیت فیزیکی اندازه گیری می شود؟

1) مرئی – فرکانس جذبی

2) مادون قرمز – فرکانس جذبی

3) مرئی – فرکانس پراکندگی

4) مادن قرمز – فرکانس پراکندگی

 

- سوال 6 ریز زیست فناوری

- اگر اندازه یک ذره کروی توپر، دو برابر و ویسکوزیته محیط نصف شود، سرعت رسوب ذره در یک میدان سانتریفیوژی معین چه تغییری خواهد کرد؟

1) 2 برابر می شود.

2) 4 برابر می شود.

3) 8 برابر می شود.

4) تغییر نمی کند.

 

- تست 7 ریز زیست فناوری

- در کروماتوگرافی فاز معکوس HPLC، فازهای ثابت و متحرک به ترتیب به چه صورتی هستند؟

1) قطبی، غیرقطبی

2) غیرقطبی، قطبی

3) قطبی، قطبی

4) غیرقطبی، غیرقطبی

 

- پرسش 8 ریز زیست فناوری

- کدام یک از موارد زیر، از کاربردهای رایج ارزیابی طیف فلورسانس تریپتوفان نمی باشد؟

1) بررسی اتصال پروتئین به اسید نوکلئیک

2) بررسی انعطاف پذیری پروتئین ها

3) مطالعه پدیده تاخوردگی پروتئین

4) انتقال رزونانسی انرژی فلورسانس

 

- آزمون 9 ریز زیست فناوری

- در ارتباط با حدواسط مولتن گلوبول، کدام جملۀ زیر درست است؟

1) تمام موتیف ها در آن تشکیل شده است.

2) ساختار دوم در آن تشکیل نشده است.

3) پروب فلورسانس ANS به آن متصل نمی شود.

4) دارای سطوح در دسترس هیدروفوب است.

 

- سئوال 10 ریز زیست فناوری

-کدام عبارت نادرست است؟  

1) گرافن اکسید یک فرم اکسید شده ای از گرافن است.

2) متداول ترین روش برای تولید انبوه گرافن، روش های بالا به پایین است.

3) در روش هامر برای تولید گرافن نیاز به اکسیداسیون خفیف ساختار آروماتیک است.

4) گرافن اکسید، همان گرافن اصلاح شده شیمیایی با گروه های عملکردی نظیر اپوکسیدها است.

 

- سوال 11 ریز زیست فناوری

-با تزریق کدام یک از موارد زیر به موش دارای تومور سرطانی و تابش نور در محدوده مادون قرمز، اثر فوتوترمال در ناحیه تومور مشاهده می شود؟

1) نانوکره های نقره و نانوذرات اکسید آهن

2) نانوکره های طلا و نانومیله های سلنیوم

3) نانومیله های طلا و نانولوله های کربنی

4) نانو لوله های کربنی و نانو کره های پوسته – هسته طلا - مس

 

- تست 12 ریز زیست فناوری

- کدام مورد، پیش مادۀ مناسبی برای روش سل – ژل است؟

1) سولفیدهای فلزی

2) کمپلکس های حاوی لیگاندهای آلی

3) اکسیدهای فلزی

4) آلکوکسیدهای فلزی

 

- پرسش 13 ریز زیست فناوری

- با تبدیل یک ماده با مقدار مشخص از حالت توده به نانو ذرات، به ترتیب دمای ذوب و انرژی سطحی ذرات چگونه تغییر می کند؟

1) کاهش، کاهش

2) کاهش، افزایش

3) افزایش، کاهش

4) افزایش، افزایش

 

- آزمون 14 ریز زیست فناوری

- افزایش قطر نانو ذره کروی طلا، منجر به ........... می شود.

1) کاهش تعداد لایه های هدایت

2) افزایش فاصله بین لایه ظرفیت و لایه هدایت

3) کاهش طول موج جذب بیشینه در طیف اسپکتروسکوپی مرئی - فرابنفش

4) کاهش فرکانس جذب بیشینه در طیف اسپکتروسکوپی مرئی - فرابنفش

 

- سئوال 15 ریز زیست فناوری

- غبار، کلوئیدی است ............... و به ............... معروف است.

1) مایع در گاز، امولسیون

2) جامد در گاز، آیروسل

3) جامد در گاز، امولسیون

4)جامد در گاز، سل

 

- سوال 16 ریز زیست فناوری

- اندازه اتم ها در چه محدوده ای قرار می گیرد؟

1) بیشتر از یک نانومتر

2) کمتر از یک نانومتر

3) کمتر از یک فمتومتر

4) کمتر از یک پیکومتر

 

- تست 17 ریز زیست فناوری

- اگر ابعاد ذره ای را کاهش دهیم، نسبت ذخیره کردن گرما در آن به انتقال حرارت از آن، چگونه خواهد بود؟

1) کاهش می یابد.

2) افزایش می یابد.

3) ثابت می ماند.

4) بستگی به نوع ماده دارد.

 

- پرسش 18 ریز زیست فناوری

- هر چه مولکولی توانایی ارتعاش بیشتری داشته باشد، ............. آن ............ می یابد.

1) نشر فلورسانس - افزایش

2) جذب فرابنفش - افزایش

3) نشر فلوسانس - کاهش

4) جذب فرابنفش - کاهش

 

- آزمون 19 ریز زیست فناوری

- مواد دارای خاصیت ......... به دلیل داشتن پسماند مغناطیسی قابل استفاده در ............ هستند.

1) فرومغناطیس – فرایند هایپرترمیا

2) ابرپارامغناطیس – فرایند هایپرترمیا

3) فرومغناطس – ساخت حافظه های مغناطیسی

4) ابرپارامغناطیس – ساخت حفاظه های مغناطیسی

 

- سئوال 20 ریز زیست فناوری

- دو مجموعه یکی شامل نانوکلاسترهای نقره و یکی شامل نانو ذرات نقره داریم که وزن هر دو یکسان است. به ترتیب، انرژی سطحی مجموعه اول ............ و فاصله ترازهای انرژی مجموعه دوم ............. است.

1) کمتر - کمتر

2) بیشتر - بیشتر

3) کمتر - بیشتر

4) بیشتر - کمتر