نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 جغرافيا و برنامه ريزي شهري 2104 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 جغرافيا و برنامه ريزي شهري 2104

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و آمایش سرزمین دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های علوم جغرافیایی، شهرسازی و طراحی شهری، برنامه ریزی توسعه منطقه ای امکان شرکت در آزمون دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری را دارند.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 جغرافيا و برنامه ريزي شهري 2104
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 638KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده

عنوان
سال
گروه
قیمت
حجم فایل

نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات جغرافیا و برنامه ریزی شهری، شامل دروس روش تحقیق در جغرافیا – جغرافیای شهری (مبانی و ایران) – نظریه ها و دیدگاه های توسعه شهری – تکنیک ها و مدل های برنامه ریزی شهری، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

- چه کسی اندازه گیری نابرابری درآمد به وسیله شاخص های عینی را مورد انتقاد قرار داد و شاخص های قیاسی را پایه گذاری کرد؟

1) تایل

2) دالتون

3) آتکینسون

4) اتتو - فریگی

 

- تست 2 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

- در فرایند تصمیم گیری، برای مرحله تبادل اطلاعات و تفکر چالشی، کدام گزینه مورد تاکید است؟

1) تحلیل استواری  

2) تعیین گزینه ها

3) نبود اطمینان

4) بررسی محیط بیرونی

 

- پرسش 3 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

- در روش «تحلیل نزدیک ترین همسایگی» چه شاخصی برای تعیین نوع پراکندگی به کار گرفته می شود؟

1) میزان مرکزیت

2) میزان مجاورت

3) میزان عملکرد شهر

4) بزرگی و کوچکی طبقات شهری

 

- آزمون 4 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

- در کدام روش، مبادله بین شاخص ها مجاز است؟

1) غیرسازشی

2) غیرجبرانی

3) سازشی

4)جبرانی

 

- سئوال 5 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

- کدام روش در حل مسائلی که نمی توان پارامترها و کمیت ها را به طور دقیق تعریف کرد، به کار می رود؟

1) جایگشت

2) مجموعه های فازی

3) حذف و انتخاب سازگار با واقعیت

4) فرایند سلسله مراتبی تحلیل فازی

 

- سوال 6 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

- در روش تحلیل عاملی، کدام شاخص ها مورد توجه قرار می گیرد؟

1) واریانس و کوواریانس

2) دامنه تغییرات و میانگین

3) انحراف استاندارد و واریانس

4) دامنه تغییرات و انحراف استاندارد

 

- تست 7 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

- کدام روش، در دسته مدل های غیرجبرانی قرار می گیرد؟

1) رأی گیری

2) تسلط

3) سازشی

4) تخصیص خطی

 

- پرسش 8 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

- کدام روش، برای به دست آوردن نابرابری های منطقه ای و توزیع امکانات به کار نمی رود؟

1) ضریب پراکندگی

2) اتتو - فریگی

3) هرفیندال

4) هاف

 

 

- آزمون 9 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

- طراحی طرح های بلندمدت برای مدیریت مؤثر فرصت ها و تهدیدهای محیطی و بررسی نقاط قوت و ضعف سیستم، کدام مرحله از فرایند اصلی مدیریت برنامه ریزی استراتژیک را تشکیل می دهد؟

1) بررسی محیطی

2) اجرای استراتژی

3) تدوین استراتژی

4) کنترل و ارزیابی

 

- سئوال 10 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

- از کدام روش می توان در مدل سازی روابط فضایی بهره گرفت و دلایل الگوهای مشاهده شده را بیان کرد؟

1) موران محلی

2) خودهمبستگی فضایی

3) رگرسیون وزنی جغرافیایی

4) تحلیل نقاط داغ و نقاط سرد

 

- سوال 11 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

- از چه روشی برای تعیین نوع پراکندگی سکونت گاه ها استفاده می شود؟

1) پرستون

2) میزان سنج گاتمن

3) شاخص مرکزیت

4) تحلیل نزدیک ترین همسایگی

 

- تست 12 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

- ایدۀ روستا – شهری و تأکید بر حمل و نقل عمومی، پیاده روی و استفاده از دوچرخه به جای اتومبیل از سوی کدام دانشمند مطرح شد؟

1) کرمونا

2) یان گل

3) کریستوفر الکساندر

4) پیتر کالتورپ

 

- پرسش 13 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

- نظریه ای که معتقد است ساماندهی شهرها بایستی از درون شهرها صورت پذیرد، مترادف با کدام مورد است؟

1) فرهنگ گرایی

2)  اصلاح گرایی

3) فلسفه گرایی

4) اجتماع گرایی

 

- آزمون 14 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

- کدام نظریه پرداز اولین بار اصطلاح «شهرهای جهانی» را مطرح کرد؟

1) پاتریک گدس

2) دیوید هاروی

3) جان رنه شورت

4) دیوید کاپلان

 

- سئوال 15 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

- کدام رویکرد در برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در سال 2013 مطرح گردید؟

1) شهر خلاق

2) شهر فشرده

3) نوشهرگرایی

4) شکوفایی شهری

 

- سوال 16 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

- در کدام الگوی برنامه ریزی، فرایند مهم تر از محصول و نتیجه است؟

1) وکالتی

2) سیستمی

3) مشارکتی

4) سنتی

 

- تست 17 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

- شهر آهسته در مقابل چه نوع تغییراتی پدیدار شد؟

1) اصلاح سیستم انرژی

2) تغییرات اقلیمی

3) جهانی شدن

4) مدرنیسم و تجددگرایی

 

- پرسش 18 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

- کدام یک از رویکردهای جدید برنامه ریزی شهری در مقابل منشور آتن مطرح شد؟

1) نوشهرگرایی

2) شهر هوشمند

3) شهر اکولوژیک

4) شهر خلاق

 

- آزمون 19 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

- فقدان گشودگی فضایی برای تجمع ها و روابط از مهمترین موانع شکل گیری کدام مورد محسوب می شود؟

1) شهر خلاق

2) جامعه مدنی

3) جامعه پیشرفته

4) شهر فشرده

 

- سئوال 20 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

-در کدام نظریه برنامه ریزی، تمرکز عمده بر ساختار کالبدی و ویژگی های زیبایی شناختی شهری است؟

1) سنتی

2) رادیکال

3) سیستمی

4) عملیاتی