نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 جغرافيا و برنامه ريزي روستايي 2105 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 جغرافيا و برنامه ريزي روستايي 2105

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش جغرافیا و برنامه ریزی روستایی می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های علوم جغرافیایی، برنامه ریزی توسعه منطقه ای، اقتصاد کشاورزی، توسعه روستایی امکان شرکت در آزمون دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی را دارند.

 

 

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 جغرافيا و برنامه ريزي روستايي 2105
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 784KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده

عنوان
سال
گروه
قیمت
حجم فایل

نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، شامل دروس روش تحقیق در جغرافیا – جغرافیای روستایی (مبانی و ایران) – دیدگاه ها و نظریه های توسعه روستایی – تکنیک ها و روش های برنامه ریزی روستایی، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

- مهم ترین عامل ایجاد جریان های دگرگون ساز در روابط روستایی – شهری پیرامون کلان شهرها کدام است؟

1) سرمایه

2) کالا

3) اطلاعات

4) مردم

 

- تست 2 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

- ساماندهی و تجهیز صنایع روستایی در قالب ایجاد نواحی صنعتی در ابتدا، توسط کدام نهاد در کشور اجرا شده است؟

1) وزارت صنایع

2) جهاد سازندگی

3) وزارت کشاورزی

4) سازمان برنامه و بودجه

 

- پرسش 3 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

- محققان و سیاست گذاران، کدام سیاست را در خصوص رفع بسیاری از چالش های ناشی از بازساخت روستایی موثر می دانند؟

1) توسعه روستایی یکپارچه

2) اقتصاد پساتولیدگرا

3) صنعتی سازی نواحی روستایی

4) ادغام اقتصاد روستایی در اقتصاد جهانی

 

- آزمون 4 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

- «گسترده سازی کشاورزی» در نواحی روستایی مربوط به کدام نوع از تحول کشاورزی است؟

1)  پساسرمایه داری

2) تولیدگرا

3) سرمایه داری

4) پساتولیدگرا

 

- سئوال 5 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

- هم کنشی میان گردشگران و جامعه محلی در کدام یک از انواع گردشگری به چشم می خورد؟

1) حمایتی

2) تجاری

3) انبوه

4) جایگزین

 

- سوال 6 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

- در تسهیل گری روستایی در کدام فضای ارتباطی بر توافق، تعامل بر پیش فرض ها و مشارکت فعال تأکید می شود؟

1) مناظره

2) مباحثه

3) مذاکره

4) گفت و شنود

 

- تست 7 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

- در نظریه پخش فضایی، کدام نوع از مراحل پخش، انتقال یا تراوش به صورت مستقیم صورت می گیرد؟

1) مجاورتی

2) سازش پذیر

3) سلسله مراتبی

4) در زمان ایجاد کانون مبادله

 

- پرسش 8 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

- زمینه های نوین پیوندهای روستایی – شهری کدام است؟

1) پیوندهای پیشین

2) جامعه شبکه ای

3) پیوندهای پسین

4) چشم اندازهای اقتصادی جهانی

 

- آزمون 9 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

- کدام نظریه، در برگیرنده سرشت چندبخشی توسعه در گستره محلی نواحی روستایی است؟

1) توسعه مشارکتی

2) راهبرد شبکه منطقه ای

3) توسعه اگروپلیتن

4) کارکردهای شهری در توسعه روستایی

 

- سئوال 10 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

- متفکران کدام مکتب معتقدند که رشد اقتصادی به تنهایی قادر به ریشه کن کردن فقر نخواهد شد، هرچند ممکن است، به صورت تدریجی به ریشه کن کردن فقر منجر شود؟

1) نئومارکسیستی

2) لیبرالیستی

3) نوسازی

4) توسعه گرایی

 

- سوال 11 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

- تحقیقات اولیه در جغرافیای روستایی براساس کدام پارادایم فلسفی انجام شده است؟

1) واقع گرایی

2) انتقاد گرایی

3) ناحیه گرایی

4) مثبت گرایی

 

- تست 12 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

- در تحول اندیشه های توسعه روستایی در دهه 2000 کدام دیدگاه غالب بوده است؟

1) نوگرایی القایی

2) حکمروایی خوب

3) شبکه های سالم روستایی

4) توسعه یکپارچه روستایی

 

- پرسش 13 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

- تمرکززدایی کلان و تمرکزگرایی خرد، در کدام یک از رویکردهای برنامه ریزی توسعه سکونتگاه های روستایی مورد تاکید است؟

1) برنامه ریزی مراکز روستایی

2) توسعه چندجانبه

3) برنامه ریزی بخشی

4) توسعه پایدار

 

- آزمون 14 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

- در توسعه یکپارچه روستایی بر کدام موضوع تاکید می شود؟

1) توسعه بخشی

2) توسعه افقی

3) توسعه عمومی

4) درون زا بودن توسعه

 

- سئوال 15 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

- در کدام مورد، طراحی مسیر توسعه روستایی بر بنیان تهیه و اجرای طرح های فنی از سوی نهادهای اجرایی دولتی مورد تاکید است؟

1) رهیافت عمل گرایانه

2) برنامه ریزی وکالتی

3) رهیفت اوزالیدی

4) برنامه ریزی شراکتی

 

- سوال 16 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

- حفظ و ارتقای سرمایه ها و دارایی اجتماعات محلی در کدام رویکرد مورد تأکید است؟

1) معیشت پایدار

2) توسعه اگروپلیتن

3) حکمروایی روستایی

4) کارکردهای شهری در توسعه روستایی

 

- تست 17 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

- اصلی ترین مؤلفه های عدالت فضایی در مدیریت روستایی کدامند؟

1) عدالت مکانی و اجتماعی

2) عدالت توزیعی و رویه ای

3) عدالت اقتصادی و اجتماعی

4) تعادل و توازن مکانی - فضایی

 

- پرسش 18 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

- در فرایند توانمندسازی روستایی، خوداتکایی و خودسازماندهی روستاییان در کدام حالت پدیدار می شود؟

1) قدرت در

2) قدرت بر

3) قدرت با

4) قدرت به

 

- آزمون 19 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

- ظرفیت نظام های بوم شناختی روستایی برای جذب آشفتگی ها، نگهداشت فرایندها و ساختارها، خودبرآوردی سازگار و کارآمد بودن به کدام مفهوم اشاره دارد؟

1) کارآمدی

2) خودبرگزینی

3) تاب آوری

4) ظرفیت سازی

 

- سئوال 20 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

- براساس سرشماری نفوس و مسکن کشور در سال 1395، بیشترین تعداد آبادی های دارای سکنه کشور مربوط به کدام طبقه جمعیتی است؟

1) 50 تا 99 نفر

2) 100 تا 250 نفر

3) 100 تا 499 نفر

4) 500 تا 999 نفر