نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 بيوشيمي 2709 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 بيوشيمي 2709

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال بیوشیمی (2،1)، نمونه سوال فیزیولوژی (2،1)، نمونه سوال آسیب شناسی عمومی. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 بيوشيمي 2709
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 662KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات بیوشیمی، شامل دروس بیوشیمی – بیولوژی سلولی و مولکولی، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 بیوشیمی

- کدام یک از موارد زیر اسیدآمینه نیست؟

1) گلوتامین

2) اسیدآسپارتیک

3) اسید پالمیتیک

4) اسید گلوتامیک

 

- تست 2 بیوشیمی

- کدام مورد، مسئول حفظ فنوتیپ سلول های تمایز یافته یک بافت پس از تقسیم سلولی است؟

1) فرایندهای اپی ژنتیک

2) تغییر تعداد کروموزوم ها

3) تغییرات ساختاری کروموزوم

4) تغییر دیپلوئید به هاپلوئید

 

- پرسش 3 بیوشیمی

- مولکول DNA در چه فواصلی به دور یک هیستون Octomer می چرخد؟

1) هر 200 جفت باز

2) هر 400 جفت باز

3) هر 800 جفت باز

4) هر 1000 جفت باز

 

- آزمون 4 بیوشیمی

- کدام اسید آمینه فقط در کلاژن وجود دارد؟

1) ایزولوسین

2) لیزین

3) آرژینین

4) هیدروکسی پرولین

 

- سئوال 5 بیوشیمی

- اعمال اثر هورمون های استروئیدی به چه صورت انجام می شود؟

1) با فعال شدن پروتئین کنیاز

2) از طریق باند شدن به کالمودولین

3) با ایجاد تغییر در عمل نسخه برداری ژن ها

4) از طریق باند شدن به گیرنده های غشاء سلولی

 

- سوال 6 بیوشیمی

- اتصال آمینواسید و tRNA از طریق کدام نوع پیوند انجام می گیرد؟

1) اتری

2) استری

3) پپتیدی

4) فسفوانیدریدی

 

- تست 7 بیوشیمی

- کدام هورمون در کلیه تولید نمی شود؟

1) رنین

2) کلسی تونین

3) اریتروپوئیتین

4) کلسی تریول

 

- پرسش 8 بیوشیمی

- همه موارد زیر از اثرات متابولیک کورتیزول در بدن هستند، به جز:

1) افزایش گلوکونئوژنز

2) سرکوب سیستم ایمنی

3) افزایش لیپولیز در بافت چربی

4) افزایش سنتز پروتئین در عضلات

 

- آزمون 9 بیوشیمی

- قند سوربیتول علاوه بر گلوکز از احیای کدام یک از قندهای زیر تولید می شود؟

1) ریبوز

2) مانوز

3) فروکتوز

4) گالاکتوز

 

- سئوال 10 بیوشیمی

- کدام آمینواسید در pH  فیزیولوژیک بار الکتریکی منفی دارد؟

1) Ser

2) Arg

3) His

4) Glu

 

- سوال 11 بیوشیمی

- پروتئین متصل شونده به مس در خون کدام است؟

1) پره آلبمومین

2) ترانسفرین

3) سرولوپلاسمین

4) هاپتوگلوبین

 

- تست 12 بیوشیمی

- در دوران یائسگی کدام یک از هورمون ها در سرم زنان افزایش می یابد؟

1) LH و FSH

2) اندرستون دیون

3) پروژسترون

4) پرولاکتین

 

- پرسش 13 بیوشیمی

- کدام آنتی بیوتیک، واکنش پپتیدیل ترانسفراز را در سنتز پروتئین مهار می کند؟

1) اریترومایسین

2) کلرامفنیکل

3) ریفامپسین

4) تتراسیکلین

 

- آزمون 14 بیوشیمی

- کدام یک از شرایط، برای تشکیل DNA فرم B مورد نیاز است؟

1) رطوبت پایین

2) دمای بالا

3) رطوبت زیاد

4) دمای پایین

 

- سئوال 15 بیوشیمی

- پرایمر مناسب برای همانندسازی DNA کدام است؟

1) پرایمر DNA برای پروکاریوت ها و یوکاریوت ها

2) پرایمر RNA فقط برای یوکاریوت ها

3) پرایمر RNA برای پروکاریوت ها و یوکاریوت ها

4) پرایمر RNA فقط برای پروکاریوت ها

 

- سوال 16 بیوشیمی

- وقتی لاکتوز وجود دارد اما غلظت Camp کم است، فعالیت اپرون لاکتوز چگونه است؟

1) رونویسی انجام نمی شود.

2) CAP به جایگاه وصل می شود.

3) رپرسور لاکتوز را رها می کند.

4) رونویسی با حداکثر راندمان انجام می شود.

 

- تست 17 بیوشیمی

- در ارتباط با نقش پایدارکننده پیوند هیدروژنی در ساختار مارپیچ دوتایی DNA، کدام مورد نادرست است؟

1) کاهش آنتروپی

2) ویژگی جفت شدن بازها

3) پایداری ترمودینامیکی DNA

4) ایجاد شکل تاتومری مناسب بازهای نوکلئوتیدها

 

- پرسش 18 بیوشیمی

- جهش هایی که به علت بروز اشتباه در امر رونویسی DNA به وجود می آیند، .............

1) همیشه زیان آورند.

2) باعث رشد تومورها می شوند.

3) فقط در حضور مواد سرطان زا ایجاد می شوند.

4) به صورت خود به خودی و با نرخ بروز کم هستند.

 

- آزمون 19 بیوشیمی

- در کدام مورد غالب tRNA، میتوکندریایی توسط DNA هسته ای کد می شود؟

1) بعضی از تریماتدها

2) بعضی از تک یاخته ها

3) بعضی از حشرات

4) بعضی از نماتدها

 

- سئوال 20 بیوشیمی

- انرژی برای سنتز پیوند پپتیدی روی ریبوزوم از کجا تأمین می شود؟

1) انرژی آزاد شده در اثر فعالیت پپتیدیل ترانسفراز

2) هیدرولیز همزمان ATP

3) تجزیه پیوند کتونی

4) هیدرولیز پیوند Acyl