نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 بيوتکنولوژي کشاورزي 2435 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 بيوتکنولوژي کشاورزي 2435

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال آمار و طرح آزمایشات، نمونه سوال ژنتیک عمومی، نمونه سوال اصول زراعت. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 بيوتکنولوژي کشاورزي 2435
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 653KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات بیوتکنولوژی کشاورزی، شامل دروس آمار و طرح آزمایش ها – ژنتیک – اصلاح نباتات – بیوشیمی پیشرفته – کشت سلول و بافت گیاهی – ژنتیک مولکولی – مهندسی ژنتیک، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 بیوتکنولوژی کشاورزی

- برای بیان ژن انسولین انسانی در باکتری، کدام مورد کم اهمیت تر است؟

1) اصلاح کُدنی

2) پیش برنده ژن

3) حذف اینترون ها

4) طول ژن

 

- تست 2 بیوتکنولوژی کشاورزی

- ناقل های بیانی از لحاظ داشتن کدام ویژگی با ناقل همسانه سازی تفاوت دارند؟

1) ژن های نشانگری مناسب

2) عناصر کنترل کننده

3) مکان های برشی منحصر به فرد

4) نقطه شروع همانندسازی

 

- پرسش 3 بیوتکنولوژی کشاورزی

- مزیت ساترن بلاتینگ بر پی سی آر در تشخیص های مولکولی، کدام است؟

1) تعیین اندازه ژن

2) تعیین لینکاژژنی

3) میزان بیان ژن

4) تعیین تعداد نسخه ورودی ژن

 

- آزمون 4 بیوتکنولوژی کشاورزی

- همانندسازی ویروسلاندا به چه روشی است؟

1) الحاق به میزبان

2) حفاظت شده

3) دایره غلطان

4) کانکاتامری

 

- سئوال 5 بیوتکنولوژی کشاورزی

- مهم ترین عامل ایجاد توالی های تکراری، کدام است؟

1) جهش ها

2) ماهوارک ها

3) ترانس پوزن ها

4) مضاعف شدن

 

- سوال 6 بیوتکنولوژی کشاورزی

- رابطۀ انواع پروتئین های تولید شده در یک سلول با تعداد ژن های آن چگونه است؟

1) مستقیم

2) غیرمستقیم

3) معکوس

4) تعادلی

 

- تست 7 بیوتکنولوژی کشاورزی

- پلی آمین ها، در القای کدام رخداد در کشت بافت اهمیت دارند؟

1) اندام زایی

2) تحریک کالوس زایی

3) جنین زایی رویشی

4) جنین زایی زایشی

 

- پرسش 8 بیوتکنولوژی کشاورزی

- کدام ترکیب، برای تثبیت pHدر کشت بافت کاربرد دارد؟

1) آگار

2) زغال فعال

3) مالتوز

4) نشاسته

 

- آزمون 9 بیوتکنولوژی کشاورزی

- بیشترین کاربرد جیبرلین در کدام مرحله از فرایند کشت بافت گیاهی است؟

1) استقرار

2) افزونگری

3) پرآوری

4) پیش انتقال

 

- سئوال 10 بیوتکنولوژی کشاورزی

- کدام عنصر در نقشه های کریستالوگرافی اشعۀ ایکس، قابل مشاهده نیست؟

1) اکسیژن

2) کربن

3) هیدروژن

4) نیتروژن

 

- سوال 11 بیوتکنولوژی کشاورزی

- برای تهیه یک رقم هیبرید ذرت از یک جمعیت، تعداد هفت اینبرد لاین با GCA بالا ایجاد شده است. مرحله بعدی کدام است؟

1) تاپ کراس

2) دیالل کراس

3) گزینش دوره ای برای SCA

4) آزمایش عملکرد اینبرد لاین ها

 

- تست 12 بیوتکنولوژی کشاورزی

- برای دورگ گیری گندم، والد پدری باید در چه مرحله ای باشد؟

1) آنتسیس

2) رسیدن فیزیولوژیک

3) سنبله کاملا داخل غلاف

4) نیمی از سنبله خارج از غلاف

 

- پرسش 13 بیوتکنولوژی کشاورزی

- در گزینش های دوره ای برادر – خواهران تنی و ناتنی به ترتیب کدام نوع ترکیب پذیری بررسی می شود؟

1) خصوصی - خصوصی

2) خصوصی - عمومی

3) عمومی - خصوصی

4) عمومی - عمومی

 

- آزمون 14 بیوتکنولوژی کشاورزی

- کدام یک از بازهای تغییر یافته، باعث بلوکه شدن سنتز DNA می شود؟

1) دای دی اکسی آدنوزین

2) دی اکسی تیمین

3) 2 آمینوپورین

4) 5 متیل سیتوزین

 

- سئوال 15 بیوتکنولوژی کشاورزی

- در کدام جامعه زیر، تعداد ژنوتیپ ها (به ترتیب از راست: هموزیگوس غالب، هتروزیگوس و هموزیگوس مغلوب) بیانگر وجود تعادل  هاردی واینبرگ در جمعیت است؟

1) 400، 400، 200

2) 360، 460، 160

3) 90، 420، 490

4) 250، 450، 250

 

- سوال 16 بیوتکنولوژی کشاورزی

- کدام مورد در راتباط با کالوس، نادرست است؟

1) اندازه پلوپیدی سلول ها در کالوس، به طور بالایی متغیر است.

2) اغلب با افزایش سن کالوس، ترشحات تاننی و گسترش لیگینی شدن سلول ها را داریم.

3) سلول های کالوس از نظر مختصات به صورت کاملاّ هتروژن و دارای تغییرات وسیعی از نظر اندازه سلول، نوع و گروه سلولی است.

4) کالوس، توده سلول های پارانشیم تمایزیافته، هم شکل و مرتب با دیواره سلولی با منشأ سلول های بافت های گیاهی است.

 

- تست 17 بیوتکنولوژی کشاورزی

- تنظیم بیان ژن ها عمدتا در یوکاریوت ها به صورت ............. و در پروکاریوت ها به صورت ............... است.

1) کنترل مثبت – کنترل منفی

2) کنترل منفی – کنترل مثبت

3) کنترل منفی – مدل اپرونی

4) مدل اپرونی – مدل آبشاری

 

- پرسش 18 بیوتکنولوژی کشاورزی

- در بررسی آماری 4 رقم گندم در 3 ایستگاه با طرح پایه بلوک کامل تصادفی با 4 تکرار، درجه آزادی خطا برابر کدام است؟

1) 33

2) 47

3) 24

4) 18

 

- آزمون 19 بیوتکنولوژی کشاورزی

- اگر میانگین و واریانس یک توزیع دوجمله ای به ترتیب برابر با 10 و 8 باشد، تعداد مشاهدات این توزیع کدام است؟

1) 20

2) 25

3) 30

4) 50

 

- سئوال 20 بیوتکنولوژی کشاورزی

- در یک گروه 10 نفری به چند طریق می توان یک شورای 3 نفره تشکیل داد؟

1) 20

2) 40

3) 120

4) 720