نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 برنامه ريزي درسي 2142 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 برنامه ريزي درسي 2142

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

رشته برنامه ریزی درسی دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش برنامه ریزی درسی می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های علوم تربیتی وروانشناسی امکان شرکت در آزمون دکتری رشته برنامه ریزی درسی را دارند.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 برنامه ريزي درسي 2142
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 714KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات برنامه ریزی درسی، شامل دروس فلسفه، مبانی و اصول تربیت – آمار و روش تحقیق (کمی و کیفی) – نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس – اصول و مبانی برنامه ریزی درسی – طراحی و اجرای برنامه درسی، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 برنامه ریزی درسی

- برنامه مطالعات اجتماعی مصداق کدام مورد است؟

1) بین رشته ای

2) چند موضوعی

3) موضوع های درسی مجزا

4) موضوع های عام

 

- تست 2 برنامه ریزی درسی

- براساس کدام تکنیک نیازسنجی، می توان اطلاعات مشخصی درباره فعالیت ها و عملکردهای افراد سازمان به دست آورد؟

1) دلفی

2) درخت خطا

3) رویداد مهم

4) فیش باول

 

- پرسش 3 برنامه ریزی درسی

- کدام مورد، از رویکردهای اجرای برنامه درسی محسوب می شود؟

1) اقدام پژوهی

2) تکالیف عملکردی

3) سنجش راستین

4) نقادی آموزشی

 

- آزمون 4 برنامه ریزی درسی

- در کدام برنامه درسی، سازماندهی محتوا براساس الگوی ساختار دانشی که باید تدریس شود تنظیم می شود؟

1) انسان گرایانه

2) درهم تنیده

3) مارپیچی

4) مسئله محور

 

- سئوال 5 برنامه ریزی درسی

- معلمی که طرح درس خود را براساس ساحت های شش گانه تربیتی تنظیم می کند از کدام رویکرد تغییر، پیروی می کند؟

1) اقتضایی

2) وفادارانه

3) مصالحه جویانه

4) سازگاری متقابل

 

- سوال 6 برنامه ریزی درسی

- کدام دیدگاه، وظیفه برنامه ریزی درسی را تولید برنامه درسی دانسته و به آموزش بی توجه است؟

1) اقتضائی

2) تداخلی

3) تمایزی

4) مصالحه جویانه

 

- تست 7 برنامه ریزی درسی

- طراحی الگوهای برنامه درسی از کدام مورد تأثیر می پذیرد؟

1) منابع اطلاعات

2) عناصر برنامه درسی

3) تصمیمات برنامه ریزان

4) حوزه های یادگیری

 

- پرسش 8 برنامه ریزی درسی

- مفاهیم هستی شناسی و یادگیری به عنوان درک و همدلی و انطباق در کدام یک از نظریه های برنامه درسی مدنظر است؟

1) انتقادی

2) پدیدارشناسی

3) زیست محیطی

4) زیبایی شناختی

 

- آزمون 9 برنامه ریزی درسی

- سطح مرکزی تصمیم گیری برنامه درسی منطبق با کدام نوع برنامه درسی است؟

1) اجرا شده

2) اداراک شده

3) قصد شده

4) کسب شده

 

- سئوال 10 برنامه ریزی درسی

- براساس کدام مبانی برنامه درسی ، زمان شروع آموزش دبیرستان در ساعات اولیه روز توصیه نمی شود؟

1) بوم شناختی

2) جامعه شناختی

3) روان شناختی

4) زیست شناختی

 

- سوال 11 برنامه ریزی درسی

- کدام معیار، بیانگر این است که ارزشیابی مطابق اصول و ملاک های قانونی و اخلاقی اجرا می شود؟

1) دقت

2) درستی

3) عملی بودن

4) سودمند بودن

 

- تست 12 برنامه ریزی درسی

- کدام مورد به برنامه درسی مسئله محور اشاره دارد؟

1) بازی محور

2) خلاقیت محور

3) عدالت محور

4) مهارت محور

 

- پرسش 13 برنامه ریزی درسی

- ایده بوم شناسی برای مطالعه جنبه های مختلف آموزش مدرسه ای در کدام نظریه مطرح می شود؟

1) نوفهم گرایی

2) فمینیستی

3) تجربه گرایی مفهومی

4) زیبایی شناختی

 

- آزمون 14 برنامه ریزی درسی

- فردی در یادگیری درس علوم از روش «بسط معنایی» استفاده می کند، این روش جزو کدام مورد است؟

1) سبک تفکر

2) سبک شناختی

3) راهبرد شناختی

4) راهبرد یادگیری

 

- سئوال 15 برنامه ریزی درسی

- کدام مورد حاصل فرایند تفکر معلم در تدریس است؟

1) رفتار معلم در کلاس

2) طرح ریزی تدریس

3) تاثیر قابل مشاهده رفتار معلم

4) پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان

 

- سوال 16 برنامه ریزی درسی

- کدام الگو برای کار با یادگیرندگانی که قادر به خواندن مستقل هستند، مناسب است؟

1) استعاره ای

2) استقرایی تصویر واژه

3) کاوش مفاهیم

4) یادیارها

 

- تست 17 برنامه ریزی درسی

- دانش آموزان کلاس از طریق کدام شیوه، در مورد نگرش خود نسبت به ورود بازرسان به مدارس، استدلال می کنند؟

1) استقرایی

2) ایفای نقش

3) مشارکتی

4) کاوش گری

 

- پرسش 18 برنامه ریزی درسی

- در کدام روش از اطلاعاتی استفاده می شود که قبلا به دلیلی غیر از هدف پژوهش، جمع آوری شده است؟

1) آرشیوی

2) دلفی

3) مشاهده طبیعی

4) گروه کانونی

 

- آزمون 19 برنامه ریزی درسی

- در کدام روش تدریس، یادگیرندگان مانند مدارس معمولی در سطوح مختلف، کلاس بندی نمی شوند، بلکه در یک گروه، زیر نظر دو یا سه معلم آموزش می بینند؟

1) آموزش تدریس خصوصی

2) آموزش یادگیری در حد تسلط

3) آموزش انفرادی تجویز شده

4) آموزش انفرادی هدایت شده

 

- سئوال 20 برنامه ریزی درسی

- در کدام روش کنترل متغیرهای مزاحمف می توان یک متغیر را وارد مطالعه کرد و اثر آن را همراه متغیر مستقل مورد تحلیل قرار داد؟

1) انتخاب و جایگزین کردن تصادفی

2) لحاظ کردن متغیر به عنوان متغیر همپراش

3) جور کردن آزمودنی ها براساس یک یا چند متغیر

4) حذف یا ثابت نگهداشتن متغیرهای ناخواسته