نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 آموزش عالي 2146 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 آموزش عالي 2146

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

رشته آموزش عالی دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش های مدیریت آموزش عالی، اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی، برنامه ریزی توسعه آموزش عالی، برنامه ریزی درسی در آموزش عالی، فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالی می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های علوم تربیتی و روانشناسی امکان شرکت در آزمون دکتری رشته آموزش عالی را دارند.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 آموزش عالي 2146
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 708KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات آموزش عالی، شامل دروس فلسفه، مبانی و اصول تربیت – مسائل آموزش عالی ایران و جهان – مدیریت و برنامه ریزی دانشگاهی (مباحث مدیریت، برنامه ریزی و توسعه آموزش عالی) – آمار و روش تحقیق (کمی و کیفی)، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 آموزش عالی

- در کدام روش از اطلاعاتی استفاده می شود که قبلا به دلیلی غیر از هدف پژوهش، جمع آوری شده است؟

1) آرشیوی

2) دلفی

3) مشاهده طبیعی

4) گروه کانونی

 

- تست 2 آموزش عالی

- کدام مورد، ویژگی اصلی الگوی نظام علم، فناوری و نوآوری در نقشه جامع علمی کشور است؟

1) تقاضا محور شدن آموزش عالی

2) عرضه محور شدن آموزش عالی

3) توجه خاص به رویکرد برون مداری

4) ترکیب عرضه محوری وتقاضا محوری

 

- پرسش 3 آموزش عالی

- «تولید ارزش افزوده» ویژگی کدام نسل دانشگاهی است؟

1) اول

2) دوم

3) سوم

4) چهارم

 

- آزمون 4 آموزش عالی

- برای ارزیابی پایداری در آموزش عالی عموما از کدام مورد بهره گرفته می شود؟

1) تحلیل اسناد بالادستی

2) واکاوی دیدگاه ذی نفعان بیرونی

3) خود ارزیابی برنامه تحصیلی

4) تحلیل دیدگاه سیاست گذاران آموزش عالی

 

- سئوال 5 آموزش عالی

- کدام الگوهای برنامه ریزی درسی آموش عالی از تعریف برنامه درسی به عنوان طرح و یا نقشه نشأت گرفته است؟

1) درسل، توهی، دایموند

2) آیزنر، هالیبرتون، فرانوگرا

3) کنراد وپرات، توهی، هالیبرتون

4) درسل، هالیبرتون، بارنت و کرات

 

- سوال 6 آموزش عالی

- کدام راهبرد آموزشی، استاد (مدرس) را از تکیه به روش القایی یا دیالکتیک برحذر می دارد؟

1) آموزش پیامد محور

2) آموزش مباحثه محور

3) آموزش مسئله محور

4) آموزش موقعیت محور

 

- تست 7 آموزش عالی

- بهبود عملکرد مدرس، مدیر یا یک گروه آموزشی جزو کدام سطوح برنامه ریزی آموزشی استراتژیک است؟

1) خرد

2) کلان

3) فراسونگر

4) میانه

 

- پرسش 8 آموزش عالی

-از دیدگاه کاتلیین مننینگ، الگوهای عمده آموزش عالی کدام است؟

1) سنتی، مدرن، معاصر

2) نسل یک، دو، سه، چهار

3) سنتی، سیاسی، فرهنگی، بی نظمی

4) بی نظمی، همکارانه، سیاسی، فرهنگی، بوروکراتیک

 

- آزمون 9 آموزش عالی

- کدام یک از جهت گیری های برنامه ریزی آموزشی روی «برابری فرصت ها در دستیابی به آموزش» متمرکز است؟

1) اجتماعی - سیاسی

2) اقتصادی - اجتماعی

3) تربیت نیروی انسانی

4) تقاضای اجتماعی

 

- سئوال 10 آموزش عالی

- یکی از مسائل اصلی آموزش عالی کشور، کدام است؟

1) عرضه محوری

2) تقاضا محوری

3) جمعیت زیاد دانشجو

4) گسترش آموزش عالی

 

- سوال 11 آموزش عالی

- از جمله آثار و نتایج ارتقای سطح تعهد نهاد آموزش عالی نسبت به مسئولیت مدنی و اجتماعی، کدام است؟

1) افزایش تأثیر دانشگاه در جامعه

2) بازنگری در رویکردهای پژوهشی

3) تأکید بر نوآوری های آموزشی

4) بهبود سطح کیفیت آموزش و پرورش دانشگاه

 

- تست 12 آموزش عالی

- مسئله اصلی آمایش در آموزش عالی ایران، کدام است؟

1) برنامه ریزی متمرکز آموزش عالی

2) توجه به بین المللی سازی آموزش عالی

3) رابطه بین آموزش عالی و اشتغال

4) رابطه انسان، فضا و فعالیت در آموزش عالی

 

- پرسش 13 آموزش عالی

- گرایش به اقتصاد جهانی و رشد زمینه های مردم سالاری، از علل کدام بحران است؟

1) تنگناهای مالی

2) کیفیت در کارکرد دانشگاه

3) خروج تدرجی دانشگاه ها از قیمومیت دولت

4) نابرابری در دسترسی به آموزش عالی

 

- آزمون 14 آموزش عالی

- افزایش آمار تحصیل کردگان دانشگاهی بیکار سبب شده تا در فرایند توسعه آموزش عالی کشور، بر کدام مورد تأکید شود؟

1) تعدیل رشد کمّی آموزش عالی

2) بین الملی سازی آموزشی دانشگاهی

3) نهادینه کردن آموزش کارآفرینی

4) بازنگری روند خصوصی سازی در آموزش عالی

 

- سئوال 15 آموزش عالی

- در کدام آموزش، یادگیری و حل مسئله، بیش از هر چیز، یک فرایند و محصول اجتماعی است؟

1) رشته ای

2) چند رشته ای

3) فرارشته ای

4) میان رشته ای

 

- سوال 16 آموزش عالی

- در سیر تحولات مدیریت منابع انسانی، در کدام دوره، بیشتر به اهداف و انگیزه های سیاسی ونظامی توجه می شد؟

1) انقلاب صنعتی

2) پیش از انقلاب صنعتی

3) سرمایه داری اداری

4) نهضت رفاه اجتماعی

 

- تست 17 آموزش عالی

- کدام اقتصاددان، مخالف جدی دولتی بودن دانشگاه ها است؟

1) آدام اسمیت

2) جان استوارت میل

3) دیوید ریکاردو

4) رابرت مالتوس

 

- پرسش 18 آموزش عالی

- در کدام بخش قانون اساسی، موضوع آموزش عالی مورد توجه قرار گرفته است؟

1) مقدمه و اصل شش

2) اصول سه و سی

3) اصل ده

4) اصول چهل و چهار و چهل و پنج

 

- آزمون 19 آموزش عالی

- خودکار بار آوردن شاگرد، مطلوب کدام اصل است؟

1) حریت

2) سندیت

3) فعالیت

4) کمال و تمامیت

 

- سئوال 20 آموزش عالی

- کدام مکتب فلسفی، به «آزادی، حق انتخاب و مسئولیت پذیری انسان»، اهمیت اساسی می دهد؟

1) ایدئالیسم

2) پراگماتیسم

3) رئالیسم

4) اگزیستانسیالیسم