جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ارشد پیام نور (ترمی) مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی مدیریت پروژه - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کارشناسی ارشد پیام نور (ترمی) مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی مدیریت پروژه - سوالات، جزوات، منابع و ...

ردیف
نمونه
رشته
درس
سال
قیمت
دانلود
1
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی مدیریت پروژه
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی مدیریت پروژه
سوالات درس آمار و احتمال مهندسی
نیمسال اول 1390
رایگان
2
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی مدیریت پروژه
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی مدیریت پروژه
سوالات درس استاتیک
نیمسال اول 1390
رایگان
3
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی مدیریت پروژه
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی مدیریت پروژه
سوالات درس اقتصاد مهندسی
نیمسال اول 1390
رایگان
4
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی مدیریت پروژه
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی مدیریت پروژه
سوالات درس برنامه سازی رایانه
نیمسال اول 1390
رایگان
5
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی مدیریت پروژه
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی مدیریت پروژه
سوالات درس تحلیل سازه های 1
نیمسال اول 1390
رایگان
6
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی مدیریت پروژه
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی مدیریت پروژه
سوالات درس طراحی اجرایی 1 و پروژه
نیمسال اول 1390
رایگان
7
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی مدیریت پروژه
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی مدیریت پروژه
سوالات درس مصالح ساختمانی و آزمایشگاه
نیمسال اول 1390
رایگان
8
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی مدیریت پروژه
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی مدیریت پروژه
سوالات درس مقاومت مصالح 1
نیمسال اول 1390
رایگان

نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور که در پایان هر ترم تحصیلی و به صورت دو نیمسال در هر سال تحصیلی برگزار می گردد، شامل گروه های درسی علوم پایه، الهیات و علوم اسلامی، مدیریت و اقتصاد و حسابداری، ادبیات و زبان های خارجه، علوم اجتماعی، هنر و معماری، علوم تربیتی و روانشناسی، فنی و مهندسی، علوم کشاورزی می باشد.