آزمون های استخدامی گمرک

آزمون کارگزاران گمرکی جهت استخدام نیرو در اداره گمرک آزمون کتبی عمومی و اختصاصی برگزار می کند. منابع اختصاصی این آزمون شامل قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن (مصوب 1390)، مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن و مباحث مرتبط با پنجره واحد تجارت فرامرزی و سامانه جامع امور گمرکی می باشند. کلیه ضرایب دروس اختصاصی یک است. منابع دروس عمومی این آزمون نیز در سایت سنجش3 قرار داده شده اند.
نام فایل
سال
قیمت
حجم فایل
توضیحات
دانلود

سوالات و پاسخ سوالات آزمون استخدامی - ادبیات فارسی بخش یازدهم
سوال 1- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: وابسته مضافٌ الیه در کدام جمله «اسم مرکب» است؟
1) درختانی که شور جوانه زدن و شوق شکوفه بستن و امید شکفتن در نهاد ساقه شان می خشکد.
2) لطافت زیبای گل در زیر انگشت های تشریح مصلحت بینان می پژمرد. آه که عقل این ها را نمی فهمد.
3) آری این سکوت مرموز و هراس آمیز کویر ایران است که در سایش بال های این پرنده ی شاعر سخن می-گوید.
4) درختان  بی باک صبور و قهرمان که علی رغم کویر،
... بیشتر