آزمون های استخدامی وزارت نفت

شرکت ملی نفت ایران به منظور تامین نیروی انسانی موردنیاز خود اقدام به برگزاری آزمون دروس عمومی و اختصاصی برای رشته هایی از گروه های علوم فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و ... در مقاطع دیپلم، کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد نموده است. نمونه آزمون های برگزارشده سال های گذشته در سایت سنجش3 در دسترس می باشند.
نام فایل
سال
قیمت
حجم فایل
توضیحات

سوالات و پاسخ سوالات آزمون استخدامی - ادبیات فارسی بخش دهم
سوال 1- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد؟
«روزگاری نگذشت که حقارت نفس و انحطاط منزلت خویش در دل آنان شناختم و توقیر و احترام و اکرام معهود، نقصان فاحش پذیرفت و مخاصمت و تحکم های بی وجه در میان آمد و از متابعت من اعراض کردند و با براعت و بیزاری روی به مذمّت و وقیعت من آوردند. من با خود گفتم، اظهار مودّت ومتانت رای بی مال ممکن نگردد و هر که مال ندارد، به نزدیک اقران و اغربا و
... بیشتر