آزمون های استخدامی قضات

آزمون اسخدامی تصدی منصب قضا (قضات) که ثبت نام آن از طریق سایت سازمان سنجش انجام می پذیرد، شامل برگزاری آزمون تستی اختصاصی می باشد. دروس این آزمون شامل استعداد شغلی، حقوق مدنی، حقوق تجارت، آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی، آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری، حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی می باشد. نمونه سوالات ادوار گذشته این آزمون در سایت سنجش3 موجود می باشند.

سوالات و پاسخ سوالات آزمون استخدامی - ادبیات فارسی بخش یازدهم
سوال 1- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: وابسته مضافٌ الیه در کدام جمله «اسم مرکب» است؟
1) درختانی که شور جوانه زدن و شوق شکوفه بستن و امید شکفتن در نهاد ساقه شان می خشکد.
2) لطافت زیبای گل در زیر انگشت های تشریح مصلحت بینان می پژمرد. آه که عقل این ها را نمی فهمد.
3) آری این سکوت مرموز و هراس آمیز کویر ایران است که در سایش بال های این پرنده ی شاعر سخن می-گوید.
4) درختان  بی باک صبور و قهرمان که علی رغم کویر،
... بیشتر