منابع، جزوات و سوالات آزمونهای استخدامی / آزمون های استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان کتاب هدیه دهید

آزمون های استخدامی حرفه ای کاردان های فنی ساختمان

آزمون استخدامی ورود به حرفه کاردان های فنی ساختمان که به طور معمول دو بار در سال برگزار می شود، رشته های شهرسازی، معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی و نقشه برداری را در بر گرفته و شامل دروس تخصصی این رشته ها می شود. نمونه سوالات دوره ها و رشته های مختلف این آزمون ها به همراه پاسخنامه تستی از سایت سنجش3 قابل دانلود می باشند.
نام فایل
سال
قیمت
حجم فایل
توضیحات
دانلود

سوالات و پاسخ سوالات آزمون استخدامی - ادبیات فارسی بخش دهم
سوال 1- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد؟
«روزگاری نگذشت که حقارت نفس و انحطاط منزلت خویش در دل آنان شناختم و توقیر و احترام و اکرام معهود، نقصان فاحش پذیرفت و مخاصمت و تحکم های بی وجه در میان آمد و از متابعت من اعراض کردند و با براعت و بیزاری روی به مذمّت و وقیعت من آوردند. من با خود گفتم، اظهار مودّت ومتانت رای بی مال ممکن نگردد و هر که مال ندارد، به نزدیک اقران و اغربا و
... بیشتر