منابع، جزوات و سوالات آزمونهای استخدامی / آزمون های استخدامی تبدیل وضعیت قراردادی به پیمانی کتاب هدیه دهید

آزمون های استخدامی تبدیل وضعیت قراردادی به پیمانی

جهت شرکت در آزمون استخدامی تبدیل وضعیت قراردادی به پیمانی، مطالعه دروس عمومی معارف اسلامی، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، ریاضی عمومی، آمار، اطلاعات عمومی؛ سیاسی و اجتماعی، دانش کامپیوتر و فناوری اطلاعات ضروری می باشد. منابع، نکات کلیدی و نمونه سوالات مربوط به دروس ذکر شده در سایت سنجش3 قابل دسترس هستند.
نام فایل
سال
قیمت
حجم فایل
توضیحات

سوالات و پاسخ سوالات آزمون استخدامی - ادبیات فارسی بخش دهم
سوال 1- از سري جزوات، سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد؟
«روزگاری نگذشت که حقارت نفس و انحطاط منزلت خویش در دل آنان شناختم و توقیر و احترام و اکرام معهود، نقصان فاحش پذیرفت و مخاصمت و تحکم های بی وجه در میان آمد و از متابعت من اعراض کردند و با براعت و بیزاری روی به مذمّت و وقیعت من آوردند. من با خود گفتم، اظهار مودّت ومتانت رای بی مال ممکن نگردد و هر که مال ندارد، به نزدیک اقران و اغربا و
... بیشتر