منابع، جزوات و سوالات آزمونهای استخدامی / آزمون های استخدامی شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) کتاب هدیه دهید

آزمون های استخدامی شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)

آزمون استخدامی شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) که حدود 76 رشته را در بر می گیرد، شامل دو بخش آزمون عمومی و آزمون اختصاصی می باشد. سوالات آزمون عمومی شامل دروس فناوری اطلاعات، ریاضی عمومی، آمار، زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی، اطلاعات عمومی؛ دانش اجتماعی و حقوق اساسی و هوش و توانمندی های عمومی می باشد. سوالات آزمون اختصاصی بر اساس رشته های شغلی طراحی می گردد.
نام فایل
سال
قیمت
حجم فایل
توضیحات

سوالات و پاسخ سوالات آزمون استخدامی - ادبیات فارسی بخش بیستم
سوال 1 - از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: در زبان فارسی چند شناسه داریم؟
1) سه
2) چهار
3) شش
4) پنج
پاسخ تست 1 از مجموعه جزوات، نمونه سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «3»

سوال 2 - از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: «علی آمد» چه نوع جمله ای است؟
1) مرکب
2) ناقص
3) ساده
4) گذرا
پاسخ تست 2 از مجموعه جزوات، نمونه سوالات و منابع آزمون های
... بیشتر