منابع آزمون / منابع ارشد فراگیر پیام نور زبان شناسی همگانی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

منابع ارشد فراگیر پیام نور زبان شناسی همگانی

شرح : منبع درسی اعلام شده
توضیحات :

کد درس (1212215) نام درس: مبانی زبان شناسی (2 واحد)- منابع: درآمدی بر زبان شناسی معاصر- مؤلف: ویلیام اگرادی و دیگران- ترجمه: علی درزی- ناشر: سمت- ملاحظات: از آغاز تا پایان فصل هشتم مطالعه شود.
کد درس (1212218) نام درس: تاریخ زبان فارسی (2 واحد)- منابع تاریخ زبان شناسی- مؤلف: پیتر.ام.سورن- ترجمه: علی محمد حق شناس- ناشر: سمت- ملاحظات: کل کتاب مطالعه شود.
کد درس (1212216) نام درس: تطور زبان فارسی (2 واحد)- منابع: تاریخ زبان فارسی- مؤلف: محسن ابوالقاسمی- ناشر: سمت- ملاحظات: صفحات 1 الی30، 111 الی 137، 150 الی 169، 253 الی 314 مطالعه شود.
کد درس (1212220) نام درس: زبان تخصصی (2واحد)- منابع: 1-Essential Introductory Linguistics- مؤلف:Grover Hudson- ناشر: محدث(2000)- ملاحظات: فصلهای1، 4، 5، 6، 7، 8، 10، 11، 15، 17، 19، 25و26 مطالعه شود.2- Chomskys Universal Grammer (An Introduction)- Cook and Newson - شب بوBlackwell- فصلهای1، 2،3و4 مطالعه شود.


سرفصل :


تاریخ : 1388-11-07