منابع آزمون / منابع ارشد فراگیر پیام نور جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

منابع ارشد فراگیر پیام نور جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

شرح : منبع درسی اعلام شده
توضیحات :

کد درس (1216345) نام درس: مکتبهای جغرافیایی (2 واحد)- منابع: 1- اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا. ج اول- مؤلف: حسین شکوئی- ناشر: گیتاشناسی- ملاحظات: کل کتاب مطالعه شود: 2- اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا. ج دوم- حسین شکوئی- گیتاشناسی- کل کتاب مطالعه شود: 3- جغرافیای کاربردی و مکتبهای جغرافیایی- حسین شکوئی- آستان قدس- کل کتاب مطالعه شود.

کد درس (1216350) نام درس: روش تحقیق در جغرافیای طبیعی (2 واحد)- منابع: مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی- مؤلف: محمدرضا حافظ نیا- ناشر: سمت- ملاحظات: کل کتاب مطالعه شود.

کد درس (1216438) نام درس: اکوسیستمهای محیطی (2 واحد)- منابع: مبانی محیط زیست- مؤلف: نوری- ناشر: پیام نور- ملاحظات: کل کتاب مطالعه شود.

کد درس (1216347) نام درس: متون تخصصی (2 واحد)- منابع:Synoptic Climatology in Environmental Analisis- مؤلف: Brent Yarneal- ناشر: Belhaven Press- ملاحظات: کل کتاب مطالعه شود.


سرفصل :


تاریخ : 1388-11-06