منابع آزمون / منابع دکتری سراسری نیمه متمرکز توسعه کشاورزی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

منابع دکتری سراسری نیمه متمرکز توسعه کشاورزی

شرح :
توضیحات :

جدول گرایش ها و منابع آزمون دکتری رشته توسعه کشاورزی

 

جدول گرایش ها، عناوین و رشته های مرتبط دروس امتحانی دکتری سراسری نیمه متمرکز – رشته توسعه کشاورزی

رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این مجموعه امتحانی شرکت کنند

گرایش

عناوین دروس امتحانی

رشته

تمامی رشته ها

-

1- مجموعه دروس تخصصی در سطوح کارشناسی شامل (ترویج و آموزش کشاورزی، اصول مدیریت در ترویج و آموزش کشاورزی، جامعه شناسی روستایی) و کارشناسی ارشد شامل (روش تحقیق، برنامه ریزی و کاربرد آن در توسعه روستایی، سیاست و توسعه روستایی)

2- استعداد تحصیلی و

3- زبان انگلیسی

توسعه کشاورزی

 


سرفصل :

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات توسعه کشاورزی، شامل دروس ترویج و آموزش کشاورزی – اصول مدیریت در ترویج و آموزش کشاورزی – جامعه شناسی روستایی – روش تحقیق – برنامه ریزی و کاربرد آن در توسعه روستایی – سیاست و توسعه روستایی، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 توسعه کشاورزی

- فرهنگ فقر توسط کدام یک از اندیشمندان توسعه روستایی مطرح شد؟

1) فاستر

2) میسرا

3) راجرز

4) لویس

 

- تست 2 توسعه کشاورزی

- کدام مورد، در خصوص مالکیت زمین در تعاوین های مشارع نادرست است؟

1) افرازناپذیر

2) فردی

3) مشاع

4) گروهی

 

- پرسش 3 توسعه کشاورزی

- در برنامه ریزی چند سطحی سلسله مراتبی کدام یک از سطوح، دارای بیشترین تعداد جمعیت است؟

1) مراکز خدماتی

2) نقاط رشد

3) قطب رشد

4) مراکز رشد

 

- آزمون 4 توسعه کشاورزی

- کدام نوع جهت گیری، جزو تعصبات (سوگیری های) مصلحان توسعه روستایی محسوب نمی شود؟

1) حرفه ای

2) فصلی

3) به نفع فقرا

4) طرح و پروژه ای

 

- سئوال 5 توسعه کشاورزی

- کدام طرح معرف بهسازی مسکن روستایی است؟

1) تجمیع روستاهای پراکنده

2) هادی روستایی

3) مقاوم سازی

4) بهبود بافت های با ارزش روستا

 

- سوال 6 توسعه کشاورزی

- نظریا مکان یابی، متأثراز کدام مکتب جغرافیایی است؟

1) فضایی

2) مکانی

3) اقتصاد سیاسی

4) ناحیه ای

 

- تست 7 توسعه کشاورزی

- در تحقیقات توسعه روستایی، برای درک بهتر پیچیدگی های مکانی، از کدام تکنیک استفاده می شود؟

1) مشاهده مستقیم

2) تحلیل آماری

3) مدل سازی

4) بررسی میدانی

 

- پرسش 8 توسعه کشاورزی

- در نظریه بنیانی، تقطیع داده ها به منظور استخراج مفاهیم، ویژگی کدام یک از انواع کدگذاری است؟

1) نظری

2) محوری

3) باز

4) گزینشی

 

- آزمون 9 توسعه کشاورزی

- کدام روش پژوهشی، در دسته راهبرد کیفی پژوهش قرار می گیرد؟

1) زنجیره ای

2) پدیدارشناسی

3) پیمایشی

4) آزمایشی

 

- سئوال 10 توسعه کشاورزی

- در پژوهش های کیفی اگر هدف کوتاه کردن زمان اجرا، کاهش هزینه و نیروهای اجرایی تحقیق باشد، کدام روش نمونه گیری مناسب است؟

1) طبقه ای

2) سیستماتیک

3) گلوله برفی

4) در دسترس

 

- سوال 11 توسعه کشاورزی

- تحلیل گفتمان بیشتر، در کدام یک از پارادایم های تحقیق به عنوان روش تحقیق مورد توجه و کاربرد قرار می گیرد؟

1) پسا اثبات گرایی

2) پسا ساختارگرایی

3) اثبات گرایی

4) تفسیری

 

- تست 12 توسعه کشاورزی

- آزمون فرضه ها برای بررسی ارتباط بین متغیرها و یا بررسی اختلاف بین گروه ها در دسته کدام راهبرد پژوهشی قرار می گیرد؟

1) کیفی

2) تبیینی

3) توصیفی

4) اکتشافی

 

- پرسش 13 توسعه کشاورزی

- مشخص کردن و تعریف نمودن متغیرها و تعیین رویه ها، ملاک ها و معیارهای تجربی برای اندازه گیری و سنجش آن ها را اصطلاحا چه می گویند؟

1) تعریف عملیاتی

2) تعریف مفهومی

3) فرضیه سازی

4) مدل تجربی

 

- آزمون 14 توسعه کشاورزی

- کدام جامعه شناسیف روستاییان را «سرنوشت گرا» معرفی کرده است؟

1) پیرژرژ

2) میسرا

3) جانستن

4) راجرز

 

- سئوال 15 توسعه کشاورزی

- نظام بهره برداری کشتمانی برای اولین بار در کدام منطقه ایران ایجاد و گسترش یافت؟

1) جیرفت

2) گرگان و گنبد

3) سیستان و بلوچستان

4) دشت قزوین

 

- سوال 16 توسعه کشاورزی

- اگر از کانون روستایی به اطراف حرکت کنیم، توانمندی های کارکردی چگونه تغییر می کند؟

1) متنوع می شود

2) افزایش می یابد

3) کاهش می یابد

4) متعادل می شود

 

- تست 17 توسعه کشاورزی

- واژه ریخت شناسی در جامعه شناسی، مترادف کدام یک از اصطلاحات است؟

1) تیپولوژی

2) تئولوژی

3) اپیستیمولوژی

4) مرفولوژی

 

- پرسش 18 توسعه کشاورزی

- اصل هماهنگی، با کدام یک از اصول مدیریت قرابت و ارتباط نزدیکی دارد؟

1) وحدت هدف

2) تخصص

3) وحدت فرماندهی

4) سلسله مراتب هدف

 

- آزمون 19 توسعه کشاورزی

- در کدام یک از سازمان ها بر «ساخت سازمانی» تأکید می شود؟

1) دموکراتیک

2) انطباقی

3) رسمی

4) بروکراتیک

 

- سئوال 20 توسعه کشاورزی

- ارتقای فردی و سازمانی کارکنان در قالب کدام نظریه مدیریت می گنجد؟

1) علمی

2) نئوکلاسیک

3) روابط انسانی

4) اقتضایی


تاریخ : 1402-09-22