جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ارشد پیام نور (ترمی) شیمی - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کارشناسی ارشد پیام نور (ترمی) شیمی - سوالات، جزوات، منابع و ...

ردیف
نمونه
رشته
درس
سال
قیمت
دانلود
1
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) شیمی
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) شیمی
سوالات درس شیمی آلی 1
تابستان 1389
رایگان
2
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) شیمی
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) شیمی
سوالات درس شیمی آلی 2
تابستان 1389
رایگان
3
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) شیمی
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) شیمی
سوالات درس شیمی آلی فلزی
تابستان 1389
رایگان
4
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) شیمی
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) شیمی
سوالات درس شیمی تجزیه 1
تابستان 1389
رایگان
5
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) شیمی
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) شیمی
سوالات درس شیمی تجزیه 2
تابستان 1389
رایگان
6
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) شیمی
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) شیمی
سوالات درس شیمی تجزیه دستگاهی
تابستان 1389
رایگان
7
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) شیمی
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) شیمی
سوالات درس شیمی فیزیک 1
تابستان 1389
رایگان
8
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) شیمی
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) شیمی
سوالات درس شیمی فیزیک 2
تابستان 1389
رایگان
9
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) شیمی
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) شیمی
سوالات درس شیمی معدنی 1
تابستان 1389
رایگان
10
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) شیمی
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) شیمی
سوالات درس کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی
تابستان 1389
رایگان
11
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) شیمی
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) شیمی
سوالات درس مبانی شیمی کوانتومی
تابستان 1389
رایگان
12
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) شیمی
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) شیمی
سوالات درس معادلات دیفرانسیل
تابستان 1389
رایگان

نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور که در پایان هر ترم تحصیلی و به صورت دو نیمسال در هر سال تحصیلی برگزار می گردد، شامل گروه های درسی علوم پایه، الهیات و علوم اسلامی، مدیریت و اقتصاد و حسابداری، ادبیات و زبان های خارجه، علوم اجتماعی، هنر و معماری، علوم تربیتی و روانشناسی، فنی و مهندسی، علوم کشاورزی می باشد.