سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهلم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهلم


- سوال 1 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - سرخرطومی برگ یونجه تخم های خود را در کدام قسمت از گیاه قرار می دهد؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) داخل ساقه یونجه
2) داخل خاک مزرعه یونجه
3) روی برگ های یونجه
4) روی ریشه یونجه
پاسخ سوال 1 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «1»

- سوال 2 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - کدام یک از بیماری های زیر توسط باکتری آوندی سخت رشد ایجاد می گردد و عامل آن محدود به آوندهای آبکشی است؟
1) پیرس انگور
2) سبزردی مرکبات
3) کوتولگی پاجوش های نیشکر
4) میوه سبز مرکبات 
پاسخ سوال 2 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «4»

- سوال 3 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گیاه مقاوم به نماتود یعنی گیاهی که ................
1) نماتود قادر باشد به آن گیاه نفوذ کند
2) نماتود قادر به تولید مثل و اتمام زندگی در روی آن گیاه نباشد
3) ترشحات آن گیاه، باعث کشته شدن نماتود قبل از نفوذ شود
4) نماتود نتواند به محلی که باید در داخل گیاه مستقر شود، راه پیدا نماید
پاسخ سوال 3 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «2»

- سوال 4 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - نحوه زمستان گذارنی و تولید مثل سپردارسان ژوزه به کدام صورت است؟
1) حشره کامل و تخم گذاری
2) پوره سن 2 و زنده زایی
3) تخم و زنده زایی
4) پوره های سنین مختلف و بکرزایی
پاسخ سوال 4 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «2»

- سوال 5 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - کفشدوزک خربزه به کدام قسمت از گیاهان میزان خسارت وارد می کند؟
1) ریشه
2) برگ
3) میوه
4) ساقه
پاسخ سوال 5 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «2»

- سوال 6 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - زمستان گذرانی سفید بالک ها بیشتر به چه صورتی است؟
1) پوره
2) پوپاریوم
3) تخم
4) لارو
پاسخ سوال 6 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «2»

- سوال 7 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - محل های عمده نفوذ لاروسن اول کرم خراط کدامند؟
1) محل اتصال جوانه به شاخه، تنه، شکاف پوست سر شاخه ها
2) جوانه ها، شاخه های نازک به قطر 4-2 میلی متر، رگبرگ های فرعی
3) محل اتصال دمبرگ به شاخه، شاخه های نازک، رگبرگ اصلی
4) محل اتصال شاخه به تنه، شکاف روی تنه درخت و از محل تخم ریزی
پاسخ سوال 7 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «3»

- سوال 8 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - عوامل کدام گروه از بیماری های زیر انگل اجباری محسوب می شوند؟
1) پوسیدگی ریشه
2) سفیدک های پودری
3) سیاهک ها
4) پیچیدگی برگ هلو
پاسخ سوال 8 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «2»

- سوال 9 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - تزریق تتراسایکلین به تنه درخت در کنترل کدام بیماری موثر است؟
1) اگزوکورتیس مرکبات
2) نماتود مرکبات
3) ریز برگی مرکبات
4) گموز مرکبات
پاسخ سوال 9 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «3»

- سوال 10 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - ضدعفونی بذر در کنترل کدام بیماری موثر نمی باشد؟
1) سیاهک آشکار گندم
2) سیاهک هندی گندم
3) بلاست برنج
4) لکه قهوه ای برنج
پاسخ سوال 10 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «2»
 
- سوال 11 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - اولین مجمع عمومی عادی توسط چه مرجعی تشکیل می شود؟
1) مدیرعامل
2) هیات مدیره
3) هیات موسس
4) وزارت تعاون
پاسخ سوال 11 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «3»

- سوال 12 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - کدام گزینه در مورد اعضای هیات مدیره صحیح است؟
1) انتخاب اعضای هیات مدیره بر عهده هیات موسس است.
2) اعضای هیات مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت کنند.
3) انتخاب بازرسان توسط اعضای هیات مدیره صورت می گیرد.
4) هیات مدیره در تهیه و تنظیم دستورالعمل های داخلی تعاونی نقشی ندارد.
پاسخ سوال 12 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «2»

- سوال 13 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - تهیه و تدوین آیین نامه نحوه تشکیل مجمع عمومی در شرکت های تعاونی برعهده کیست؟
1) مدیرعامل
2) هیات مدیره
3) هیات موسس
4) وزرات تعاون
پاسخ سوال 13 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «4»

- سوال 14 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - «عضویت انتخابی» در تعاونی ها به چه معنی است؟
1) پذیرش یا قبول عضو جدید براساس ملاک های مشخص
2) امتناع در پذیرش افراد جدید به بهانه محدودیت سرمایه تعاونی
3) انتخاب و معرفی اعضایی که خدمات ارزنده ای در تعاونی داشته اند.
4) عدم پذیرش افراد جدید به دلیل محدودیت امکانات، و یا مسائل اجتماعی و شخصی
پاسخ سوال 14 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «1»

- سوال 15 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - اولین تعاونی ها در کدام یک از کشورهای جهان تاسیس شدند؟
1) فرانسه، انگلیس، آمریکا
2) انگلیس، هند، روسه
3) هند، فرانسه، الجزایر
4) انگلیس، لهستان، مراکش
پاسخ سوال 15 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «1»

- سوال 16 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - کدام یک از موارد زیر جزو سه محور اساسی که در آغاز مورد تاکید اتحادیه بین المللی تعاون بودند، نمی باشد؟
1) وحدت بین المللی
2) جهان شمولی نهضت تعاونی
3) جهانی شدن اقتصاد
4) تاکید بر اصول تعاونی
پاسخ سوال 16 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «3»

- سوال 17 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - کدام گزینه با اندیشه تعاون سازگاری ندارد؟
1) رهبری دموکراتیک اثربخش است.
2) انسان به دیگران وابسته نیست.
3) مشارکت داوطلبانه ارزشمند است.
4) مصرف نیز مانند تولید جنبه اجتماعی دارد.
پاسخ سوال 17 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «2»

- سوال 18 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - مهم ترین تحول در مدیریت روستایی در دهه 1340 ه. ش. چه بود؟
1) افزایش نقش دولت در مدیریت روستایی
2) تقسیم وظایف مدیریت روستا بین دولت و مالکان
3) بهبود نقش مالکان در مدیریت روستایی
4) افزایش نقش نهادهای خودجوش محلی در مدیریت روستایی
پاسخ سوال 18 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «1»

- سوال 19 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - بر اساس ماده 43 قوانین و مقررات بخش تعاون برای هر موضوع فعالیت تعاونی در هر شهرستان چند اتحادیه تشکیل می گردد؟
1) فقط یک اتحادیه
2) به تعداد تعاونی ها
3) بین 3-1 اتحادیه
4) بین 5-1 اتحادیه
پاسخ سوال 19 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «1»

- سوال 20 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - کدام یک از واژه های زیر برای معرفی افراد تشکیل دهنده تعاونی صحیح تر است؟
1) سرمایه دار
2) سهام دار
3) شریک
4) عضو
پاسخ سوال 20 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «4»