سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصدم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصدم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام مورد مجزاي استصحاب است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) شک در عروض موت،‌ ولو نسبت به کسي که مدت حيات طبيعي را گذرانده باشد.
2) شک در اين که در عقد موقت يک ساله،‌ پس از 6 ماه آيا زوج مدت را هبه کرده يا نه.
3) شک در اين که مدت اجاره يک سال است يا دو سال.
4) در همه موارد،‌ زيرا شک در موضوعات خارجي است.

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در موارد علم اجمالي به خمريت يکي از دو مايع،‌ اگر مکلف يکي از آن دو را بخورد چه حکمي دارد؟
1) حد شرب خمر بر او جاري مي شود.
2) حد شرب خمر بر او جاري نمي شود.
3) حد شرب خمر بر او جاري مي شود اگر معلوم شود واقعاً خمر خورده است.
4) حد شرب خمر بر او جاري مي شود،‌ زيرا متجري است و مستحق عقاب است.

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ظروف آبي مسبوق به نجاست بوده و شک در تطهير آن داريم. سپس قطره خوني در يکي از دو ظرف (ظرف مذکور و ظرف دوم) مي افتد. در چنين مواردي استفاده از آب دو ظرف چه حکمي دارد؟
1) بايد از هر دو ظرف اجتناب کرد.
2) اجتناب از يکي از دو ظرف لازم است و احوط اجتناب از ظرف دوم است.
3) فقط اجتناب از ظرف اول لازم است.
4) علم اجمالي منجز نيست و اجتناب از هيچ يک از دو ظرف لازم نيست.
 
– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در دوران بين واجب و حرام اگر يکي از دو طرف اهم باشد کدام گزينه صحيح است؟
1) تخيير
2) تقديم اهم به حکم عقلا
3) تقديم اهم به دليل اقربيت به واقع
4) تقديم اهم در خصوص شبهات موضوعيه

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– تخيير در اصول عمليه:
1) بدوي است.
2) استمراري است.
3) مي تواند بدوي يا استمراري باشد.
4) استمراري است چون موافقت قطعيه را در پي دارد.

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– از ديدگاه علامه حيدري مرفوع در حديث رفع چيست؟
1) مؤاخذه
2) اثر ظاهري هر مورد
3) حکم موارد ذکر شده
4) همه آثار موارد ذکر شده

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– باتوجه به اين که شأن نزول آيه نبأ،‌ اخبار شخص فاسق از ارتداد افراد يک قبيله بوده،‌ چه حکمي از آيه استفاده مي شود؟
1) حجيت خبر عادل
2) حجيت خبر ثقه
3) حجيت خبر عادل در امور غير مهم
4) حجيت خبري که وثوق به صدورش حاصل شود.
    
– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام گزينه درباره آيه شريفه «لاتققف ماليس لک به علم» درست است؟
1) خبر واحد حکماً خارج از آيه است.
2) خبر واحد به تخصيص خارج از آيه است.
3) آيه تخصصا شامل خبر واحد عادل نمي شود.
4) اخبار دال بر حجيت خبر واحد وارد بر آيه است.

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– نمازگرار علم اجمالي به نجاست يکي از دولباس دارد و با امکان نماز خواندن در لباس معلوم الطهاره،‌ دو نماز در آن دو لباس مي خواند. نماز او چه حکمي دارد؟
1) صحيح است.
2) باطل است،‌ چون امکان امتثال تفصيلي وجود دارد.
3) باطل است،‌ چون عمل عبادي است و امکان آن در لباس مقطوع الطهاره وجود دارد.
4) باطل است،‌ چون عمل عبادي است و امکان آن در لباس مقطوع الطهاره وجود دارد.

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)–  عمل به عمومات روايات نبوي (ص) قبل از فحص از مخصص چه حکمي دارد؟
1) مانند ساير عمومات مي باشد و جايز است.
2) مانند ساير عمومات مي باشد و جايز است.
3) مانند ساير روايات مي باشد و جايز است.
4) برخلاف ساير عمومات،‌ جايز نيست.

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام گزينه در اجمال مخصص منفصل درست است؟
1) تمسک به عام مطلقا جايز است.
2) اگر دوران بين اقل و حداکثر باشد،‌ تمسک به عام جايز است.
3) اگر دوران بين متباينين باشد،‌ تمسک به عام جايز است.
4) تمسک به عام مطلقا جايز است اگر حکم عام مطابق اصل باشد.

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام گزينه در مورد عبارت: «من تصدق ماله غفر الله له» درست است؟
1) جمله فوق مفهوم دارد.
2) شرط از قبيل مقتضي است و مفهوم دارد.
3) استعمال شرط در عبارت فوق مجاز است.
4) ظاهر شرط فوق،‌ انحصار عليت براي شرط است،‌ ولي مفهوم ندارد.

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– استحقاق مذمت و عقاب بر ترک عمل متوقف بر کدام يک از موارد زير است؟
1) نهي از عالي
2) نهي با استعلاء
3) مطلق نهي
4) نهي از عالي با استعلاء نه بدون استعلاء

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام گزينه در اجتماع امر و نهي درست است؟
1) اگر مندوحه نباشد اجتماعي جايز است.
2) اجتماع جايز است،‌ چون معنون عقلاً متعدد است.
3) اجتماعي محال است،‌ چون مستلزم جمع بين امر و نهي است.
4) اجتماع جايز است،‌ چون مامور به طبيعتي غير از منهي عنه است.

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)–  در فرض افطار عمدي و ايجاب کفاره مخيّر بين يکي از سه چيز (خصال کفاره عمدي). واجب شرعي کدام يک از موارد زير است؟
1) مفهوم «کفاره»
2) همه آن ها به نحو تخييري
3) قدر جامع بين خصال کفاره عمدي
4) يکي از خصال کفاره به نحو غير معين

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اگر ملاک امر در خود امر باشد نه در متعلق آن،‌ چنين امري چه خصوصيتي دارد؟
1) عقلاً محال است.
2) مفيد وجوب نيست.
3) استعمال هيئت امر در چنين مواردي مجاز است.
4) صدور آن متوقف بر تحقق شروط عقلي يا شرعي است.

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در حال بيماري يکي از زوجين،‌ نکاح صورت مي گيرد و قبل از دخول،‌ موت يکي از زوجين حادث مي شود. در کدام حالت ارث منتفي است؟
1) هر کدام بيمار باشد و بميرد،‌ ديگري ارث نمي برد.
2) اگر بيمار زوج باشد که در اين صورت اگر زوج بميرد زوجه ارث نمي برد.
3) اگر بيمار زوج باشد که در اين صورت هر کدام بميرند ديگري ارث نمي برد.
4) اگر بيمار زوج باشد که در اين صورت اگر زوجه بميرد زوج ارث نمي برد.

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام يک از حالات زير،‌ ولي دم ملزم به رد ديه به مقتص منه است؟
1) اگر سه مرد زني را بکشند و ولي دم يک نفر را قصاص کند.
2) اگر سه مرد مردي را بکشند و ولي دم يک نفر را قصاص کند.
3) اگر سه زن مردي را بکشند و ولي دم يک نفر را قصاص کند.
4) اگر سه زن زني را بکشند و ولي دم يک نفر را قصاص کند.

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اگر گندم غصب شده را با گندم پست تر مخلوط کند و جداسازي ممکن نباشد،‌ چه حکمي دارد؟
1) حکم به شرکت مي شود.
2) غاصب ضامن مثل است.
3) مغصوب منه مخير بين مثل و شرکت است.
4) مغصوب منه مخير بين مثل و شرکت با ارزش است.

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در طلاق خلع کدام يک از افراد زير حق رجوع به بذل را ندارد؟
1) يائسه
2) حامله
3) غيرمدخوله به شرط آن که حائض باشد.
4) صغيره و غيرمدخوله به شرط آن که حائض باشد.

– سوال 21 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از موارد زير فقط با دو شاهد مرد عادل قابل اثبات است؟
1) لواط
2) سرقت
3) حد سرقت
4) جنايت موجب ديه

– سوال 22 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– باتوجه به عبارت: «يشترط کون المبيع ممّا يملک» بيع در کدام يک از موارد زير فاقد شرط مذکور مي باشد؟
1) بيع خمر  
2) بيع ملک خود و ملک غير نسبت به حصه غير
3) بيع جواهري که از دست شخص افتاده و به اعماق دريا رفته است
4) همه موارد

– سوال 23 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– از ديدگاه مشهور،‌ مقترض با کدام يک از موارد زير مالک قرض مي شود؟
1) قبض
2) تصرف
3) عقد فرض
4) تصرف ناقل يا مغيّر عين
 
– سوال 24 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اگر يک دينار با دو دينار مصالحه شود،‌ صلح چه حکمي دارد؟
1) باطل است چون ربوي است.
2) باطل است چون عوضين نقدين هستند.
3) صحيح؛ است اگر در مجلس قبض صورت پذيرد.
4) صحيح است؛ مگر اين که صلح را بيع بدانيم نه عقد مستقل.

– سوال 25 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– باتوجه به تعريف شهيد اول از غصب: «هو الاستقلال باثبات اليد علي مال الغير عدواناً» و احکام غصب،‌ ايدي متعاقبه بر شيء مغصوب چه حکمي دارد؟
1) همه غاصب و ضامنند.
2) هيچ کدام غاصب نيستند،‌ اما ضامن هستند.
3) همه ضامنند اما لزوماً همه غاصب نيستند.
4) هر کس عالم به غصب باشد،‌ غاصب و ضامن است و جاهل،‌ غاصب و ضامن نيست.

– سوال 26 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– آيا حکم مذکور در عبارت: «لو ضربه بما يتحمله مثله و لم يقصد القتل فأعقبه مرض فمات فهو عمد» صحيح است؟
1) بله،‌ چون عروض مرض قتل را عمدي مي کند.
2) خير،‌ اگر چه بواسطه مرض مي توان گفت ضرب سبب قتل شده است.
3) بله،‌ چون اصل ضربه که سبب مرض شده،‌ عمدي بوده است.
4) خير،‌ چون علاوه بر فقدان قصد قتل،‌ قتل به ضرب مستند نمي شود.

– سوال 27 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در مورد وضع اسماء اشاره و موصولات کدام گزينه صحيح است؟
1) براي معناي مستقل وضع شده اند.
2) موضوع له آن ها معاني فاني بين دو طرف نسبت است.
3) وضع آن ها و نحوه استعمال آن ها،‌ مانند ساير اسماء اجناس است.
4) براي معناي قائم به طرفين وضع شده اند و تشخص و تعيين آن ها به وسيله الفاظ ديگر مثل فعل و اسم محقق مي شود.
    
– سوال 28 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام گزينه در مورد آيه شريفه: «حرّمت عليکم... ربائبکم اللاتي في حجورکم» دال بر حرمت ربيبه درست است؟
1) جمله وصفيه به نحو مجاز استعمال شده است.
2) جمله وصفيه اگر چه مفهوم ندارد،‌ ولي استعمالش حقيقي است نه مجازي.
3) جمله وصفيه غالبي است و همين قرينه بر عدم مفهوم است و استعمال حقيقي است.
4) ذکر وصف براي بيان حصه اي است که حکم بر آن عارض شده و مفهوم ندارد چون وصف غالبي است.

– سوال 29 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در عبارت «يحرم نکاح الرشيده ألاّ باذن الولي» در کدام يک از موارد زير شبهه مصداقيه مخصص است و حکم آن چيست؟
1) اگر پدر اذن غير لفظي دهد  ندانيم اذن لفظي کافي است يا نه - به عام رجوع مي شود و نکاح حرام است.
2) اگر ندانيم مراد از «ولي» خصوص پدر است يا اعم از پدر و جد - به عام رجوع نمي شود.
3) اگر شک کنيم مجيز،‌ وليّ رشيده است يا نه - به عام رجوع مي شود و نکاح حرام است.
4) اگر ندانيم ولي اذن داده است يا نه - به عام رجوع نمي شود.

– سوال 30 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)–  در مورد دلالت آيه شريفه: «و ما کنا معذبين حتي نبعث رسولا» کدام گزينه صحيح است؟
1) بر برائت دلالت نمي کند.
2) بر برائت شرعي دلالت مي کند.
3) ارشاد به حکم عقل بر برائت در فرض عدم بيان است.
4) بر برائت در خصوص شبهات حکميه دلالت مي کند،‌ زيرا بيان موضوعات وظيفه شارع نيست.