سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و چهل و هفتم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و چهل و هفتم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام مورد درتشکيل شرکت هاي سهامي زراعي صحيح نيست؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) جلوگيري از خردي اراضي
2) افزايش ميزان توليد کشاورزي
3) انجام عمليات تسطيح و احداث شبکه هاي آبياري
4) اولويت نيروي کار دهقاني بر سرمايه

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– نجات کشاورزي ايران در گرو .............. است.
1) سنت
2) صنعت
3) سنت شکني
4) پيوند سنت و صنعت

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– بقاي جوامع شکارچي و گردآورنده خوراک بستگي به چه عواملي داشته است؟
1) منابع،‌ تکنولوژي
2) منابع،‌ سازمان اجتماعي
3) تکنولوژي،‌ سازمان اجتماعي
4) منابع،‌ تکنولوژي،‌ سازمان اجتماعي
 
– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مهم ترين تغيير اقتصادي در جامعه روستايي ايران چيست؟
1) توسعه اقتصاد شهري
2) توسعه صنعت کشاورزي
3) افزايش توليد مازاد بر مصرف خانواده
4) توسعه بازار مبتني بر مبادله پاياپاي

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در تعريف و کارکرد بنه در کشاورزي سنتي کدام مورد صحيح نيست؟
1) واحد مشاع
2) تعاوني توليد سنتي
3) نظام مبتني بر خانواده
4) رابطه ارباب و رعيتي

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کنترل اجتماعي در جوامع روستايي سنتي بيش تر ناشي از چيست؟
1) فعاليت هاي توليدي
2) هرم قدرت در روستا
3) سنت ها،‌ عرف ها،‌ هنجارها
4) ترس از دستگاه هاي حاکميتي

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– پايگاه اجتماعي افراد در بنه و نظام هاي زراعي سنتي در روستاها بر چه اساسي استوار بوده است؟
1) مالکيت عوامل توليد
2) قشر بندي اجتماعي
3) جنس و سن
4) درآمد
    
– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام مورد در مطالعه جامعه روستايي بنيادي تر است؟
1) روابط اجتماعي
2) نقش هاي اجتماعي
3) طبقات اجتماعي
4) گروه هاي اجتماعي

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در صورت استفاده از کدام نوع کود در مرتع،‌ اثر آن تا چهار سال باقي مي ماند؟
1) ازته
2) گوگرد
3) فسفاته
4) پتاسيم دار

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– فرضيات اصلي هيدروگراف واحد چيست؟
1) پاسخ خطي و تغييرپذيري زماني
2) پاسخ غير خطي و عدم تغييرپذيري زماني
3) عدم تغييرپذيري زماني و پاسخ خطي
4) تغييرپذيري زماني خطي و پاسخ خطي

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام سازنده به فرسايش آبي حساس تر است؟
1) آهک آسماري
2) شيل کهر
3) آهک چالوس
4) دولوميت سلطانيه

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام حرکت داراي تنوع فرآيندي بيش تر است؟
1) اوروژنز
2) ولکانيسم
3) اپي روژنز
4) ماگماتيسم

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اگر در نقشه زمين شناسي لايه هاي قديمي تر در بين لايه هاي جوان تر قرار گيرد،‌ چه ساختماني موجود است؟
1) ناوديس معلق
2) تاقديس فرسوده
3) گسل عادي
4) گنبد نمکي

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در ساختار چين خوردگي ژورايي (زاگرس) کدام الگو شبکه زهکشي بيش تر قابل مشاهده است؟
1) داربستي
2) شعاعي
3) حلقوي
4) شاخ درختي

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)–  کدام اشکال کارستيک مي تواند به عنوان مخاطرات طبيعي قلمداد شود؟
1) دولين ها
2) پلژه ها
3) لاپيه ها
4) دره هاي باريک وعميق

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– بيش ترين ناهمواري ايران متعلق به کدام دوره کوهزايي است؟
1) ساوين
2) پيرني و لارامي
3) کالدونين
4) سيمرين پيشين و پسين

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– از ديدگاه رابطه بين اقليم جهاني و پروفيل هوازدگي بيش ترين تجمع کائولينيت در کدام مناطق است؟
1) معتدل
2) خشک و بياباني
3) گرم و مرطوب
4) سرد و يخبندان

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام فرآيند،‌ علت تغييرات دوره اي مناطق کوهزايي پوسته زمين را بهتر توجيه مي کند؟
1) فوران آتشفشاني
2) فشار جانبي آرگان
3) جريان کنوکسيون ماگما
4) فرونشيني ژئو سنکلينال

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در آب و هواي سرد و خشک توان رسوب زائي کدام سنگ بيش تر مي باشد؟
1) گرانيت
2) کوارتزيت
3) دولوميت
4) آهک توده اي

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام شکل از انواع فرسايش زير مي تواند در توسعه شبکه زهکش به طور مستقيم نقش ايفا کند؟
1) سطحي
2) بدلندها
3) شياري
4) خندقي

– سوال 21 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام تئوري هر دو حرکت اپي روژنز و اوروژنز را به طور ترکيبي براي تحليل خشکي زايي به کار برده است؟
1) جالي  
2) انقباض
3) بلوسف
4) ولناوف

– سوال 22 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام مورد به عنوان عامل اصلي متروک شدن نظام هاي سنتي توليد ايران محسوب مي شود؟
1) مهاجرت به شهرها  
2) ورود تکنولوژي نامناسب
3) خرد شدن زمين هاي زراعي
4) عدم تمايل جوانان به فعاليت هاي کشاورزي

– سوال 23 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام مورد بيانگر انواع مهاجرت روستائيان از نظر زماني است؟
1) موقت،‌ فصلي،‌ دايمي
2) فصلي،‌ اضطراري،‌ تحميلي
3) موقت،‌ اداري،‌ فصلي
4) تحميلي،‌ فصلي،‌ دايمي
 
– سوال 24 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– پيش از اجزاي اصلاحات ارضي،‌ کدام قشر،‌ عوامل منقول توليد زراعي روستا را در اختيار داشتند؟
1) گاوبندان
2) زمين داران
3) اجاره کاران
4) خوش نشينان

– سوال 25 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام عوامل در نحوه استقرار و الگوي اسکان روستايي،‌ کم ترين تاثير را داشته است؟
1) الگوي مالکيت ارضي
2) وجود منابع و پوش گياهي
3) دانش و مهارت هاي کشاورزي
4) وجود رودخانه هاي دائمي يا فصلي

– سوال 26 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– .............. علمي است که به تبيين و توصيف پديده هاي فرهنگي خاص معاصر مي پردازد.
1) مردم نگاري  
2) قوم شناسي
3) باستان شناسي
4) روانشناسي

– سوال 27 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در نظام سنتي «شيرواره» در بين بهره برداران مرتع در ايران کدام مورد از اولويت و تقدم بيش تري برخوردار است؟
1) انسجام اجتماعي
2) اعتماد اجتماعي
3) مشارکت اجتماعي
4) سرمايه اجتماعي
    
– سوال 28 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– تئوريسين هاي برنامه اصلاحات ارضي،‌ به منظور پر کردن خلأ ناشي از مديريت مالک چه چيزي را پيش بيني کرده بودند؟
1) قطعه قطعه کردن اراضي
2) ايجاد تعاوني هاي روستايي
3) جانشيني کدخدا به جاي مالک
4) ايجاد شرکت هاي کشت و صنعت

– سوال 29 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام مورد جزو ملاک هاي قشربندي در روستاها محسوب نمي شود؟
1) مالکيت دام
2) تنوع در توليدات کشاورزي
3) مالکيت زمين
4) تصاحب ابزار و وسايل توليد

– سوال 30 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)–  تغيير نظام خانواده از چه طريق سبب تغيير در سيماي روستاها گرديده است؟
1) افزايش جمعيت
2) گسترش خانواده هاي گسترده
3) تجزيه خانواده هاي هسته اي
4) گسترش خانواده هاي هسته اي