سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و چهل و هشتم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و چهل و هشتم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– عامل بيماري تورم جوانه گوجه فرنگي در کدام قسمت از گياه ميزبان فعاليت دارند؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) آوندهاي آبکشي
2) آوندهاي چوبي
3) مريستم انتهايي
4) کوتيکول

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– عارضه مغز سياه سيب زميني در اثر کدام عامل رخ مي دهد؟
1) نور ناکافي
2) اکسيژن ناکافي
3) آلاينده هاي هوا
4) عناصر سمي خاک

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از مکانيزم دفاع ساختماني گياه بعد از حمله بيمارگر ايجاد مي شود؟
1) ديواره سلولي
2) تشکيل لايه واکس
3) توليد مواد بازدارنده
4) تشکيل لايه چوب پنبه اي
 
– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– آخرين راه مبارزه با آفات کشاورزي کنترل .............. بايد باشد.
1) زراعي
2) ژنتيکي
3) شيميايي
4) بيولوژيکي

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام عامل سبب افزايش رطوبت قابل استفاده در خاک ها مي گردد؟
1) درصد گچ
2) درصد آهک
3) رنگ خاک
4) مواد آلي

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– نفوذ نهايي در خاک تحت تاثير چه نيرويي قــرار مي گيرد؟
1) نيروي ثقل
2) نيروي اسمزي
3) نيروي پنوماتيک
4) نيروي ماتريک

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از خصوصيات خاک در اثر کشت و زرع تغيير نمي يابد؟
1) ساختمان خاک
2) بافت خاک
3) رنگ خاک
4) ثبات خاک
    
– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– از پايه هاي ذيل کدام يک شرايط آب گرفتگي را بهتر تحمل مي کنند؟
1) پايه هاي بادام
2) پايه هاي زردآلو
3) پايه هاي آلو
4) پايه هاي هلو

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– عامل زودرسي محصولات کشاورزي کدام عنصر ذيل مي باشد؟
1) ازت
2) پتاس
3) فسفر
4) آهن

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)–  گياهان آلي ازت مورد نياز خود را به چه صورت تامين مي کنند؟
1) آلي
2) معدني
3) آمونياک
4) نيترات

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از محصولات کشاورزي مقاوم به شوري خاک هستند؟
1) کرفس
2) چغندر قند
3) لوبيا سبز
4) تربچه

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در بزرگ مقياس در چه لايه اي از جو ساختار دمايي هوا به صورت وارونگي است؟
1) تروپوسفر
2) مزوسفر
3) ترموسفر
4) استراتوسفر

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– امروزه در روش باروري ابرها از چه ماده اي به عنوان هسته تراکم استفاده مي شود؟
1) يدور نقره
2) يخ خشک
3) کلرور نقره
4) آهن صفر ظرفيتي

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در تحليل خشکسالي کشاورزي مطالعه کدام ويژگي زير مهم تر مي باشد؟
1) رطوبت خاک
2) بارندگي
3) آب زيرزميني
4) آب در مخزن سد

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)–  زمان ماند در کدام يک از سيستم هاي زير نقش بسيار مهمي در طراحي آن دارد؟
1) آب انبار
2) پخش سيلاب
3) تالاب مصنوعي
4) تغذيه مصنوعي

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مفهوم گياه يالايي چيست؟
1) حذف پوشش گياهي از بستر آبراهه
2) کشت گياهان در محيط بدون خاک
3) کم آبياري گياه در آب اصلاح شده
4) کاهش آلودگي آب توسط کاشت گياه

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از شاخص هاي زير براي کمبود منابع آب کشورها استفاده بيشتري مي شود؟
1) شاخص بهره وري آب
2) شاخص سرانه آب
3) نسبت بارندگي به تبخير
4) شاخص تامين آب سطحي

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از تعاريف ذيل به مفهوم آب مجازي نزديک تر است؟
1) آب در ناحيه مرده مخزن سد
2) آب از ناحيه غير اشباع که قابل پمپاژ نمي باشد.
3) آب هاي پنهان که به راحتي قابل برداشت نيستند.
4) استفاده از آب در جايي که بهره وري اقتصادي بيشتري داشته باشد.

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در صورتي که برخي مشاهده ها در دو طرف توزيع در دسترس نبوده،‌ ليکن تعداد آن ها معلوم باشد از کدام آماره نمي توانيم استفاده کنيم؟
1) ميانه
2) مد يا نما
3) چارک دوم
4) ميانگين حسابي

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در جدول توافق 3×4 درجه آزادي برابر کدام است؟
1) 6
2) 9
3) 7
4)12

– سوال 21 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– عامل زمان در کدام يک از منحني هاي زير وجود ندارد؟
1) هيدروگراف
2) منحني تداوم
3) منحني سنجه
4) هيتوگراف

– سوال 22 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– منحني هيپسومتريک که براي حوضه آبريز ترسيم مي شود ارتباط بين کدامين پارامترها مي باشد؟
1) ارتفاع - مساحت
2) ارتفاع - دبي
3) ارتفاع - بارش
4) شدت بارندگي - زمان

– سوال 23 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در روش استدلالي براي محاسبه دبي سيل،‌ شدت بارندگي حداکثر را با داشتن کدام پارامترها مي توان محاسبه نمود؟
1) زمان تمرکز حوضه و زمان تاخير حوضه
2) زمان تمرکز حوضه و دوره بازگشت طرح
3) زمان تاخير حوضه و دوره بازگشت طرح
4) زمان بارش مازاد و زمان تمرکز حوضه
 
– سوال 24 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از روش هاي زير براي اندازه گيري عمق آب در رودخانه دقيق تر مي باشد؟
1) ليمنوگراف
2) اشل
3) عمق ياب صوتي
4) منحني سنجه

– سوال 25 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از مفاهيم زير مربوط به کمبود داده ها در تحليل فراواني سيل مي باشد؟
1) اريبي
2) چولگي
3) نرمال بودن
4) تغييرپذيري

– سوال 26 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اگر در يک حــوضه آبريز نسبت انشعاب رودخانه ها 3 و بالاترين شماره رده رودخانه در اين حوضه 5 باشد،‌ تعداد آبراهه هاي رده 2 در اين حوضه چقدر تخمين زده مي شود؟
1) 3
2) 5
3) 6
4) 9

– سوال 27 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– دقت برآورد بارندگي متوسط يک حوضه با استفاده از بارندگي اندازه گيري شده در محل يک ايستگاه داخل آن حوضه به کدام يک از عوامل زير بستگي ندارد؟
1) توپوگرافي حوضه
2) مساحت حوضه
3) ضريب شکل حوضه
4) فاصله ايستگاه از مرکز ثقل حوضه
    
– سوال 28 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– زمان تاخير حوضه چگونه تعريف مي شود؟
1) فاصله زماني بين انتهاي بارش و انتهاي هيدروگراف
2) فاصله زماني بين پايان بارش و زمان اوج هيدروگراف
3) فاصله زماني بين شروع بارش و زمان اوج هيدروگراف
4) فاصله زماني بين مرکز بارش و زمان اوج هيدروگراف

– سوال 29 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از جملات زير صحيح مي باشد؟
1) با افزايش تداوم رگبار،‌ شدت بارندگي کاهش مي يابد.
2) با افزايش تداوم زماني رگبار،‌ عمق بارندگي کاهش مي يابد.
3) هرچه دوره بازگشت رگبار طولاني تر باشد،‌ به شدت آن کمتر خواهد شد.
4) هر چه مساحت حوضه بزرگ تر باشد،‌ شدت بارندگي آن بيشتر خواهد شد.

– سوال 30 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)–  کدام يک از پارامترهاي زير براي رواناب تغييرپذيري را نشان نمي دهد؟
1) ضريب تغييرات
2) انحراف معيار
3) چولگي
4) واريانس