سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و پنجاه و پنجم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و پنجاه و پنجم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در يک فوليکول آنترال،‌ داخلي ترين لانه اي که اووسيت را در بر مي گيرد .............. نام دارد. سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) تيکا
2) گرانولوزا
3) زونا پلوسيدا
4) کومولوس اُاُفوروس

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام عضله ذيل با منقبض و منبسط کردن رگ هاي خوني در شبکه پام پيني فرم (هرمي) در تنظيم دماي بيضه نقش دارد؟
1) دارتوس
2) ورکي - غاري
3) کري ماستر
4) پيازي - اسفنجي

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ناهنجاري .............. در پي رفتن به نقاط مرتفع رخ مي دهد.
1) اسيدوز تنفسي
2) اسيدوز متابوليکي
3) آلکالوز متابوليکي
4) آلکالوز تنفسي
 
– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– فعاليت شکمبه به وسيله .............. مي يابد.
1) هايپرگلاسيمي،‌ کاهش
2) هايپوگلاسيمي،‌ کاهش
3) افزايش گلوکز خون،‌ افزايش
4) کاهش گلوکز خون،‌ کاهش

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– بيشترين مقدار فسفات در .............. نفرون ها جذب مي شود.
1) ديستال
2) هنله
3) پروگسيمال
4) لوله جمع کننده

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– آنژيوتانسينوژن در .............. ساخته مي شود.
1) کليه
2) کبد
3) طحال
4) مغز استخوان

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– پاره شدن غشاي آلانتوکوريون،‌ در جريان .............. اتفاق مي افتد.
1) مرحله اول زايمان
2) مرحله دوم زايمان
3) آغاز مرحله سوم زايمان
4) پايان مرحله ي سوم
    
– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در گامه پرواستروس:
1) غلظت پروژسترون بالاست.
2) غلظت استروژن کاهش مي يابد.
3) در گاو خون ريزي اتفاق مي افتد.
4) رشد فوليکول افزايش مي يابد.

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ترکيب .............. در رقيق کننده هاي مني نقش باقري در برابر تغييرات PH ناشي از متابوليسم اسپرم و نيز در حفظ فشار اسمزي دارد.
1) گليسرول
2) سيترات
3) شير
4) زرده تخم مرغ

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)–  ميزان حرارت و رطوبت در ستر نسبت به هچر به ترتيب چگونه است؟
1) بيشتر - بيشتر
2) بيشتر - کمتر
3) کمتر - کمتر
4) کمتر - بيشتر

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)–  واکسن هاي غيرفعال از چه طريقي به پرندگان تجويز مي شوند؟
1) اسپري
2) قطره چشمي  
3) آب آشاميدني
4) تزريق زيرجلدي و عضلاني

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– شيب مناسب براي کف قفس هاي تخم گذاري چند درجه بايد باشد؟
1) 2 تا 3
2) 4 تا 5
3) 7 تا 8
4) 10 تا 12

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– لايه سفيده غليظ تخم مرغ در چه قسمتي قرار گرفته است؟
1) بين لايه سفيد نازک داخلي و زرده تخم مرغ
2) بين لايه سفيده نازک خارجي و زرده تخم مرغ
3) بين پوسته و لايه سفيده و نازک خارجي
4) بين لايه سفيده نازک داخلي و خارجي

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اولين قسمت ورود تخم مرغ هاي جوجه کشي در موسسه جوجه کشي کدام است؟
1) اتاق گاز فرمالدئيد
2) ماشين جوجه کشي
3) اتاق سردخانه نگهداري تخم مرغ
4) اتاق شستشو و درجه بندي تخم مرغ

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)–  برنامه نوردهي متناوب براي کدام دسته از مرغان توصيه مي شود؟
1) فقط مادر
2) فقط تخم گذار
3) گوشتي و تخم گذار
4) فقط گوشتي

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام بخش ها در ساختمان تار پشم ظريف وجود دارد؟
1) کوتيکول + مدولا + کورتکس
2) کوتيکول + مدولا
3) کورتکس + مدولا
4) کورتکس + کوتيکول

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– غلظت ايمينوگلوبين هاي آغوز با کدام شاخص در آغوز همبستگي مثبت بيشتري دارد؟
1) شمارش سلول هاي بدني
2) درصد لاکتوز
3) درصد پروتئين
4) درصد چربي

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– حدوداً چند درصد از انرژي خام خوراک در يک گاو شيرده به انرژي خالص تبديل مي شود؟
1) 30
2) 40
3) 60
4) 70

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– نژاد بز بومي نجدي در کدام منطقه پرورش داده مي شود؟
1) کردستان
2) کرمان
3) آذربايجان شرقي
4) خوزستان

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– جابجـــايي شيردان در کــدام حالت زير اتفـــاق مي افتد؟
1) مصرف بالاي علوفه و کنسانتره
2) مصرف کم علوفه و کنسانتره زياد
3) مصرف علوفه هاي با طول بزرگ
4) مصرف بالاي علوفه و مصرف کم کنسانتره

– سوال 21 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– الياف توليدي بز انقوره چه ناميده مي شود؟
1) کشقورا
2) کشمير
3) آنقوره
4) موهر

– سوال 22 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مسموميت آبستني ميش ها به دليل کمبود کدام يک از مواد زير ات؟
1) کربوهيدرات
2) پروتئين
3) مواد معدني
4) ويتامين ها

– سوال 23 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– براي جلوگيري از رشد کپک ها و قارچ هاي مضر در موارد خوراکي از کدام ماده زير استفاده مي شود؟
1) اسيد استيک
2) اسيد لاکتيک
3) اسيد سولفوريک
4) اسيد پروبيوتيک
 
– سوال 24 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مقادير بيش از حد کدام اسيد آمينه زير باعث مسموميت شديدتر در پرندگان مي شود؟
1) آرژنين و لايزين
2) والين و لوسين
3) لايزين و متيونين
4) متيونين

– سوال 25 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام مورد زير،‌ يک عنصر ضروري پرمصرف است؟
1) مس
2) منگنز
3) کبالت
4) منيزيم

– سوال 26 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– بمب کالري متر وسيله اي براي اندازه گيري انرژي:
1) خام است.
2) قابل هضم است.
3) قابل متابوليسم حقيقي است.
4) قابل متابوليسم ظاهري است.

– سوال 27 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– انرژي و پروتئين جيره جوجه هاي گوشتي در طول دوره پرورش آن ها چه تغييري مي کند؟
1) انرژي و پروتئين جيره به تدريج کاهش مي يابد.
2) انرژي افزايش و پروتئين کاهش مي يابد.
3) انرژي کاهش و پروتئين افزايش مي يابد.
4) انرژي و پروتئين جيره بتدريج افزايش مي يابند.
    
– سوال 28 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام نوع از چربي هاي زير در تغذيه طيور اثرات مثبت بيشتري دارد؟
1) پودر چربي
2) روغن سويا
3) روغن ماهي
4) روغن سويا + روغن ماهي

– سوال 29 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام عنصر در ساختمان آنزيم سوپراکسيد ديسموتاز وجود دارد؟
1) روي
2) کبالت
3) منيزيم
4) منگنز

– سوال 30 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)–  از روش کالريمتري مستقيم و غير مستقيم براي اندازه گيري چه نوع انرژي در دام استفاده مي شود؟
1) انرژي خالص
2) انرژي هضمي
3) انرژي متابوليسمي
4) مجموع مواد مغذي قابل هضم (TDN)