سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و پنجاه و هفتم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و پنجاه و هفتم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– رنگ ايجاده شده در ماهيان بدون حضور رنگدانه چه ناميده مي شود؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) بيوکروم
2) مونوکروم
3) پلي کروم
4) شماتوکروم

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کيسه شنا در کفال ماهيان از نوع ................ مي باشد.
1) يک قسمتي فيزوکليست
2) دو قسمتي فيزوکلسيت
3) يک قسمتي فيزوستوم
4) دو قسمتي فيزوستوم

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام ويژگي در سنگسر ماهيان ديده نمي شود؟
1) دهان کوچک
2) ومر بدون دندان
3) سوراخ هاي چانه اي
4) دو باله پشتي جدا از هم
 
– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ويژگي بارز ماهيان استخواني عالي نسبت به ماهيان استخواني ابتدايي تر چيست؟
1) دم هموسرکال
2) فلس شانه اي
3) اسکلت استخواني
4) خط جانبي مشخص

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کــدام دسته از ماهيان قطعه پاييني بالا دمي طويل تر از قطعه بالايي است؟
1) ماهيان خاوياري
2) ماهيان شش دار
3) ماهيان پرنده
4) کوسه هاي سفيد

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام اندام در توليد سلول هاي خوني ماهيان الاسموبرانش (کوسه ها و سپر ماهيان) نقش ندارد؟
1) کليه
2) طحال
3) اندام ليديگ
4) اندام فوق غدد جنسي

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در نواحي ليتورال باتوجه به جنس بستر،‌ ميزان انرژي در بسترهاي گل لجني،‌ شن ريز،‌ و سنگي شني به ترتيب کدام است؟
1) پايين،‌ متوسط،‌ بالا
2) متوسط،‌ بالا،‌ بالا
3) پايين،‌ پايين،‌ متوسط
4) بالا،‌ پايين،‌ متوسط
    
– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– داشتـــن مناطق آتشفشاني،‌ مناطق زلـــزله خيز و مهم ترين جزاير مرجاني از ويژگي هاي کدام اقيانوس است؟
1) اطلس جنوبي
2) آرام
3) هند
4) اطلس شمالي

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– پروفايل (نيمرخ) تغييرات منحني کدام مورد شبيه يکديگر مي باشد؟
1) پيکنوکلاين و هالوکلاين
2) هالوکلاين و ترموکلاين
3) ترموکلاين و پيکنوکلاين
4) شکل پروفايل هر سه منحني پيکنوکلاين،‌ ترموکلاين شبيه هم مي باشد.

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)–  بيشينه فتوسنتز نسبي کدام گروه در شدت نور کمتر حاصل مي شود؟
1) جلبک هاي سبز
2) دياتومه ها
3) دينوفلاژلاتا
4) جلبک هاي قهوه اي - طلايي

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام مورد مسئول احتمالي مهاجرت عمودي روزانه زئوپلانکتون ها نيست؟
1) جلوگيري از شکار شدن
2) حفاظت از انرژي ذخيره شده
3) سازگاري ژنتيکي با شرايط محيطي
4) ايجاد فرصت براي آميزش با جمعيت هاي ديگر

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مهم ترين ويژگي درياچه هاي با منشاء تکتونيک کدام است؟
1) عمق کم
2) عمق زياد
3) مدور بودن
4) حالت مخروطي و قيفي شکل

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– جريان تيغه اي (خطي) در بستر آب هاي جاري در کدام ناحيه ديده مي شود؟
1) کانال هاي تنگ
2) کانال هاي با قطر بزرگ
3) جريان آزاد رودخانه اي
4) لايه نازک روي سطح سنگ ها

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام مورد در محاسبه امواج ساکن داخلي کاربردي ندارد؟
1) طول درياچه
2) شدت باد
3) عمق درياچه
4) وزن مخصوص آب

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)–  کدام مورد علامت شروع تغذيه فعال در ماهي قرل آلا است؟
1) تجمع در بستر انکوباتور
2) نقره فام شدن رنگ بدن
3) بالا آمدن لارو از کف تراف
4) ظاهر شدن خطوط تيره در سطح بدن

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در حال حاضر،‌ کدام يک از گونه هاي پرورشي به صورت پرورش در قفس در کشور مورد توجه و مطالعه قرار دارد؟
1) فيل ماهي
2) حلواي سياه
3) تون زردباله
4) اردک ماهي

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– محلول نمک طعام چسبندگي تخم ماهي را ................
1) ضخيم تر مي کند.
2) غيرفعال مي سازد.
3) از بين مي برد.
4) اثري ندارد.

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– تخم هاي فوق رسيده آزاد ماهيان نسبت به تخم هاي معمولي ................ دارند.
1) توده زرده همگن تري
2) درصد لقاح بالاتري
3) روزنه هاي زيادتري
4) فضاي پري وتيلين بزرگ تري

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– پديده کاني باليسم يا همجنس خواري در دوره لاروي کدام گروه از ماهيان ديده مي شود؟
1) ماهي سفيد  
2) فيل ماهي
3) کپور معمولي
4) کپور نقره اي

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مناسب ترين زمان براي تعيين درصد لقاح درماهي قزل آلاي رنگين کمان ................ پس از لقاح است.
1) 15 روز
2) 12 ساعت
3) 7 روز
4) 2 روز

– سوال 21 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– خروج اولين گويچه قطبي تخمک ماهي در کدام مرحله اتفاق مي افتد؟
1) بعد از لقاح
2) دوره زرده سازي  
3) بعد از اوولاسيون
4) قبل از اوولاسيون

– سوال 22 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– تخم ماهي قزل آلاي رنگين کمان حتماً بايستي در ................ انکوبه شود.
1) تراف
2) تاريکي
3) زمستان
4) حضور ضدعفوني کننده

– سوال 23 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام مورد از ايجاد پديده پلي اسپرمي در هنگام لقاح،‌ در ماهيان جلوگيري مي نمايد؟
1) واکنش کورتيکالي
2) وجود آکروزوم
3) هيدراته شدن تخم
4) لايه زونارادياتا
 
– سوال 24 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مهم ترين دليل لقاح گامت ها به روش خشک کدام است؟
1) کيفيت لارو بهتر
2) افزايش درصد لقاح
3) راحتي کاربران
4) نياز به اسپرم کمتر براي لقاح تخمک ها

– سوال 25 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام خصوصيات مزيت نسبي براي آبزيان در آبزي پروري ايجاد نمي کند؟
1) خونسرد بودن
2) حرکت در آب
3) دفع آمونيوم
4) وزن مخصوص نزديک آب

– سوال 26 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– دليل بيشتر بودن تعداد عمليات رقم بندي در ماهي سوف کدام است؟
1) مديريت تغذيه
2) مديريت بهتر استخرها
3) نياز به کاهش تراکم
4) هم جنس خواري شديد

– سوال 27 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– وجود کدام تاسيسات در يک کارگاه تکثير قزل آلا لزوم کمتري دارد؟
1) استخر مولدين
2) سالن هچري
3) استخر بچه ماهي
4) استخر پيش مولدين
    
– سوال 28 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– چه عاملي تکثير طبيعي ماهي کپور معمولي را در شرايط استوايي تحريک مي کند؟
1) باران موسمي
2) درجه حرارت
3) فتو پريود
4) مواد غذايي

– سوال 29 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام ماهي براي تکثير به دماي کمتري نياز دارد؟
1) فيل ماهي
2) چالباش
3) قره برون
4) اوزون برون

– سوال 30 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)–  در کدام گونه فوق رسيدگي تخمک هاي رسيده طولاني تر است؟
1) آمور
2) قزل آلا
3) کپور معمولي
4) کپور نقره اي