سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و پنجاه و ششم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و پنجاه و ششم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– سرماي زمستان سال 1386 در برخي از مناطق ايران باعث صدمه ديدن کدام يک از باغ هاي درختان ميوه تا حد %90 و بيشتر گرديد؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) باغ هاي انار در شهرستان ساوه  
2) باغ هاي گردو در شهرستان دماوند
3) باغ هاي هلو در شهرستان گرگان
4) باغ هاي زيتون در شهرستان رودبار

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– براي تــوليد نهــال کيوي کدام روش را ترجــيح مي دهيد؟
1) کاشت بذر از پايه مناسب کيوي و پيوند رقم مناسب روي آن
2) ريشه دار کردن قلمه پايه مناسب کيوي و پيوند رقم مناسب روي آن
3) ريشه دار کردن قله بوته نر کيوي و پيوند رقم مناسب بر روي آن
4) دورگ گيري بين گونه هاي A. chinensis A. deliciosa × و کاشت بذر آن ها و توليد گياه قوي به دليل هتروسيس و پيوند رقم مناسب روي آن

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– از پايه هاي ذيل کدام يک شرايط آب گرفتگي را بهتر تحمل مي کنند؟
1) پايه هاي بادام
2) پايه هاي زردآلو
3) پايه هاي آلو
4) پايه هاي هلو
 
– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در صورتي که طول عمر کيسه جنيني رقمي از سيب در دماي 12 درجه سانتي گراد 7 روز باشد و از زمان گرده افشاني تا تلقيح 72 ساعت طول بکشد دوره موثر گرده افشاني اين رقم سيب چند روز است؟
1) 3
2) 4
3) 10
4) 14

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از هورمون هاي گياهي زير توانايي به تاخيراندازي گلدهي درختان پسته را به منظور جلوگيري از خطر سرمازدگي بهاره را دارند؟
1) پکلوبوترازول
2) سيتوکنين
3) اکسين
4) ابسايسيک اسيد

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از پايه هاي هسته داران رطوبت خاک را بهتر تحمل مي کند؟
1) هلو
2) بادام
3) زردآلو قيسي
4) آلو ميروبالان

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام دسته از گياهان زينتي زير نياز آبي کمتري دارند؟
1) کالانکوآ،‌ ناز يخي،‌ زنبق رشتي
2) کراسولا،‌ آلوئه ورا،‌ پريوش (پروانش)
3) کاکتوس،‌ مارگريت،‌ قرنفل
4) ناز آفتابي،‌ اطلسي،‌ گل حنا
    
– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کــدام گـــزينه در مورد گياه پرنده بهشتي صحيح مي باشد؟
1) داراي سه کاسبرگ آبي و سه گلبرگ نارنجي رنگ مي باشد.
2) داراي سه کاسبرگ نارنجي و سه گلبرگ آبي رنگ مي باشد.
3) داراي سه کاسبرگ و سه گلبرگ آبي رنگ مي باشد.
4) داراي سه کاسبرگ و سه گلبرگ قرمز يا نارنجي رنگ مي باشد.

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از پديده هاي زير کمک شاياني به اصلاح ارقام پياز نموده است؟
1) نر عقيمي
2) ناسازگاري
3) يک پايه بودن
4) دگرگشني

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)–  سياه شدن داخل ريشه چغندر لبويي بيشتر به دليل کمبود عنصر (عناصري) هم چون ................ مي باشد.
1) نيتروژن
2) کلسيم
3) بور (بُر)
4) موليبدن

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام گزينه در مورد اختلاف اسفناج هاي نر و ماده درست است؟
1) اسفناج هاي نر ديرتر به گل مي‌روند.
2) اندازه بوته اسفناج هاي نر بزرگ تر است.
3) اسفناج هاي نر از عملکرد کمتري برخوردار هستند.
4) اسفناج هاي نر از ميزان قند و کلروفيل بيشتري برخوردار هستند.

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– علت تلخي در برگ هاي کاهو چيست؟
1) دماي بالا
2) دماي پايين
3) آبياري زياد
4) مصرف کود نيتروژن زياد

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– استفاده از مالچ هاي پلي اتيلن در محصولات فصل گرم معمولاً ................
1) با حفظ رطوبت خاک باعث زودرسي و افزايش عملکرد مي گردد.
2) باعث ايجاد گرما و سوختگي محصول مي گردد.
3) باعث ديررسي و افزايش عملکرد مي گردد.
4) اثري روي محصولات فصل گرم ندارد.

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– نشاء هاي سبزي هايي که مقاوم سازي شده اند داراي چه خصوصياتي هستند؟
1) رنگ برگ ها متمايل به صورتي و بزرگ تر
2) برگ هاي با رنگ سبز روشن و کوچک تر
3) برگ هاي با رنگ سبز تيره و بزرگ تر
4) برگ هاي با رنگ سبز تيره و کوچک تر

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)–  ارتفاع کوتاه گياه به همراه رنگ ارغواني در برگ هاي نشاء به علت کدام عامل است؟
1) کمبود نور
2) کمبود نيتروژن
3) کمبود فسفر
4) دماي زياد خزانه

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– هنگام برداشت محصول در مارچوبه:
1) ساقه هاي ذخيره اي زيرزميني برداشت مي شوند.
2) به علت دائمي بودن،‌ برداشت هر ساله و در طول سال انجام مي شود.
3) معمولاً ساقه هاي گل دهنده (Stalk) برداشت مي شوند.
4) برداشت متعادل براي داشتن محصول در سال آينده ضروري است.

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– توارث گروه هاي خوني B,O وA مثال بارزي از کدام يک از موارد زير مي باشد؟
1) غالبيت ناقص
2) همبستگي ژني
3) وابسته به جنس
4) آلل هاي چندگانه

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– بيشترين درجه خلوص در کدام يک از حالات زير قابل انتظار است؟
1) پروتوژني
2) شازموگامي
3) کليستوگامي
4) دايکوگامي

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اختلاف درصد بذر حاصل از خود باروري با درصد بذر حاصل از دگرباروري معياري از ................ مي باشد.
1) آپوميکسي
2) عقيمي تخمک
3) خودناسازگاري
4) عقيمي دانه گرده

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در جريان تنفس هوازي گلوکز آبي که در واکنش توليد مي شود چه مي نامند؟
1) آب آزاد
2) آب هيدراته
3) آب هپگروسکوپي
4) آب متابوليسمي

– سوال 21 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– رنگيزه هاي گياهي مجموعه هاي برداشت کننده نور،‌ انرژي را به کدام شکل به مرکز واکنش فتوسيستم منتقل مي کنند؟
1) از طريق فرآيند فسفرسانس
2) از طريق فرايند فلورسانس
3) از طريق انتقال شيميايي
4) از طريق فرايندي موسوم به انتقال ارتعاشي (رزونانسي)

– سوال 22 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اولين مانع در ورود آب به گياه و آخرين مانع بر سر خروج آن از گياه به ترتيب کدامند؟
1) ذرات خاک و روزنه ها
2) ديواره ها آونده ها و کوتيکول
3) آندودرم ريشه و لايه هاي مزوفيل برگ
4) آندودرم ريشه و لايه مرزي

– سوال 23 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ميتوکندري داراي کدام يک از فعاليت هاي زير مي باشد؟
1) سنتز پروتئين
2) تنفس غيرهوازي
3) گليکوليز
4) سنتز آدنوزين تري فسفات
 
– سوال 24 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– با سوزاندن کلروفيل،‌ در خاکستر حاصله کدام عنصر باقي مي ماند؟
1) آهن
2) کربن
3) منيزيم
4) گوگرد

– سوال 25 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– آنزيم هاي گليکوليز،‌ در کدام بخش از سلول يا در کدام اندامک قرار دارند؟
1) در ميتوکندري
2) در سيتوپلاسم
3) در کلروپلاست
4) در پراکسي زوم وجود داشته که با ميتوکندري و کلروپلاست همکاري مشترک دارند.

– سوال 26 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– حرکت ساکارز از سلول مزوفيل برگ به مجاورت آوند آبکشي،‌ ................ ناميده مي شود.
1) بارگيري
2) حرکت سيمپلاست
3) مسير انتقالي نزديک
4) مسير انتقال دور

– سوال 27 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– آنزيم رابيسکو در کجا ساخته مي شود؟
1) سيتوسول
2) داخل استروما
3) هسته
4) ريبوزوم
    
– سوال 28 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از موارد زير،‌ از اثرات کمبود آب در گياه مي باشد؟
1) پتانسيل فشار سلول افزايش مي يابد.
2) نرخ هدايت روزنه اي،‌ افزايش مي يابد.
3) تقسيمات سلولي و بزرگ شدن سلول متوقف مي شود.
4) نشاسته در سلول هاي محافظ به اسيد ماليک تبديل مي شود.

– سوال 29 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– حــرکت سلـــول هاي روزنــه در طي بـــاز و بسته شدن،‌ عمدتاً تحت تاثير کدام عامل صورت مي گيرد؟
1) جابجايي يون کلسيم
2) جابجايي يون پتاسيم
3) توليد فرآورده هاي فتوسنتزي در سلول هاي محافظ
4) تبديل نشاسته به مواد محلول در سلول هاي محافظ

– سوال 30 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)–  در فتوسيستم II ................ توليد مي شود.
1) فقط يک احياءکننده قوي
2) فقط يک اکسيدکننده ضعيف
3) يک احياءکننده قوي و يک اکسيدکننده ضعيف
4) يک اکسيدکننده قوي و يک احياءکننده ضعيف