سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و هفتاد و نهم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و هفتاد و نهم

- سوال 1 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – ازدواج کارمند رسمی وزارت امور خارجه با زنی که قبلاً بر اثر ازدواج به تابعیت ایران درآمده است، چه حکمی دارد؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) نفوذ نکاح، موکول به اجازه کتبی وزارت امور خارجه است.
2) نکاح صحیح است و مانع ادامه خدمت زوج در وزارت امور خارجه نیست.
3) نکاح باطل است، بنابراین ادامه خدمت کارمند مزبور در وزارت امور خارجه معنی ندارد.
4) نکاح صحیح است، اما زوج صلاحیت ادامه خدمت در وزارت امور خارجه را نخواهد داشت.
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «4»
 
- سوال 2 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – خریدار که یک هفته پیش عطر موجود در ظرف معینی را بوییده، پس از عقد و قبض مبیع متوجه می شود که بوی عطر مانند قبل نیست. خریدار از چه خیاری برخوردار است؟
1) خیار رؤیت
2) خیار شرط
3) خیار تدلیس
4) خیار تخلف وصف
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «1»
 
- سوال 3 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – ضمن عقدی، نتیجه یک عمل حقوقی که تحقق آن نیازمند سبب خاصی است، شرط شده است. پس از عقد معلوم می شود که سبب مذکور هنگام عقد حاصل نشده است. کدام مورد، صحیح است؟
1) شرط و عقد صحیح است و مشروط علیه باید سبب موردنظر را ایجاد کند.
2) مشروط له حق فسخ معامله را دارد.
3) عقد و شرط باطل است.
4) شرط باطل است.
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «2»
 
- سوال 4 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – قابلیت پیش بینی ضرر، در کدام مورد شرط است؟
1) مسئولیت دارنده اتومبیل
2) خسارت وارده به مصرف کننده، ناشی از عیب تولید کالا
3) خسارات ناشی از صدمه های بدنی که در آینده ظاهر می شود.
4) مسافری که سابقه بیماری دارد و در اثر ترمز ناگهانی قطار، دچار حمله قلبی شود.
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «3»
 
- سوال 5 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – در صورتی که متعهد بخواهد تعهد راجع به تسلیم گندم را زودتر از موعد تعیین شده ایفا نماید، کدام مورد صحیح است؟
1) متعهدله ملزم به قبول آن است.
2) درهر حال، متعهدله ملزم به قبول آن نیست.
3) متعهد له ملزم به قبول آن نیست، مگر آن که تعیین مدت به سود متعهد باشد.
4) متعهد له ملزم به قبول آن نیست مگر آن که تعیین مدت به سود طرفین باشد.
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «3»
 
- سوال 6 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – حسن مبلغ ده میلیون تومان به کامیاب بدهکار بوده است. مطابق مقررات قانون مدنی، پرویز از حسن ضمانت می کند و خسرو نیز از پرویز ضمانت کرده و سپس بهزاد از خسرو ضمانت می کند. اگر بهزاد طلب کامیاب را پرداخت کند، به چه کسی حق رجوع دارد؟
1) فقط حسن
2) خسرو و پرویز
3) فقط خسرو
4) خسرو، پرویز و حسن
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «3»
 
- سوال 7 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – براساس قانون تجارت ایران، اگر دارنده برات قبول نشده اقدام به اعتراض نکول نکند، کدام مورد صحیح است؟
1) حق رجوع به برات دهنده ای که ثابت نماید وجه برات را به محال علیه رسانیده است، از دست می دهد.
2) حق رجوع به برات دهنده و ظهرنویسان برای مطالبه وجه برات را از دست می دهد.
3) حق رجوع به ظهرنویسان برای مطالبه وجه برات را از دست می دهد.
4) باید تا سررسید صبر کند.
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «4»
 
- سوال 8 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – در خصوص براتی که توسط شخصی به نمایندگی از برات دهنده در وجه «الف» صادر و توسط براتگیر قبول شده است، کدام یک از ایرادات زیر، مسموع نیست؟
1) ایرادات مربوط به رابطه براتگیر و برات دهنده در برابر دارنده برات
2) ایراد برات دهنده مبنی بر عدم اختیار نماینده در برابر دارنده برات
3) ایراد عدم اهلیت براتگیر در برابر دارنده برات
4) ایرادات برات دهنده در برابر دارنده برات
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «1»
 
- سوال 9 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – در صورتی که ضامن سند تجاری مُلزم شود وجه سند تأدیه نشده را به دارنده آن پرداخت نماید، به چه کسانی حق رجوع دارد؟
1) تمامی امضاکنندگان سند تجاری در برابر او مسئولیت تضامنی دارند.
2) فقط به کسی حق رجوع دارد که از او ضمانت نموده است.
3) به مضمون عنه خود و ایادی ماقبل او
4) فقط به مدیون یا متعهد اصلی سند تجاری
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «3»
 
- سوال 10 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – در صورتی که تاجر ورشکسته در دوره توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی، چکی را در وجه یکی از طلبکاران خود صادر کرده باشد، کدام مورد صحیح است؟
1) چک مزبور باطل و بلااثر است.
2) دارنده چک نیز می تواند در ردیف غرما قرار گیرد.
3) دارنده چک حق مطالبه وجه آن را از مدیر تصفیه ندارد.
4) دارنده این چک صرفاً می تواند وجه آن را پس از خاتمه تصفیه ورشکستگی، از خود تاجر مطالبه کند.
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «2»
 
- سوال 11 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – در صورتی که صاحب حساب فوت نموده و این موضوع کتباً به بانک اطلاع داده شده باشد، مطابق شرایط عمومی حساب های جاری، چک های صادر شده توسط او چه وضعیتی دارند؟
1) پرداخت وجه این چک ها توسط بانک، منوط به دستور مرجع قضایی است.
2) بانک، چک هایی را که تاریخ آن مقدّم بر تاریخ فوت باشد، پرداخت می کند.
3) در هر حال، دارنده چک باید به طرفیت ورثه متوفی و به استناد ورقه چک، طرح دعوی نماید.
4) بانک، صرفاً چک هایی را که صاحب حساب در زمان حیات خود صادر نموده، پرداخت می کند.
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «2»
 
- سوال 12 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – به دلیل کوتاهی مدیرعامل، یک شرکت سهامی معامله سودآوری را از دست می دهد. اما درگزارش بازرسان به مجمع عمومی سالیانه، این کوتاهی مدیرعامل ذکر نمی شود. اگر معلوم شود موضوع یادشده در پیش نویس گزارش آمده لیکن توسط یکی از بازرسان از قلم افتاده است. بازرسان مزبور در خصوص خسارت یادشده چه مسئولیتی دارند؟
1) فقط بازرسی که موضوع یادشده را از قلم انداخته، مسئولیت دارد.
2) مشترکاً مسئول جبران خسارت شرکت هستند.
3) متضامناً مسئول جبران خسارت شرکت هستند.
4) هیچ کدام مسئولیتی ندارند.
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «4»
 
- سوال 13 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – هزینه هایی که برای تأسیس شرکت سهامی لازم بوده و توسط مؤسسین صورت می پذیرد، برعهده کدام شخص (اشخاص) است؟
1) خود مؤسسین به نسبت سهم آن ها
2) هر یک از سهامداران به نسبت سهم
3) شرکت
4) هریک از سهامداران به طور مساوی
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «3»
 
- سوال 14 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – قرارداد حمل و نقل، اصولاً بین چه اشخاصی منعقد می شود؟
1) متصدی حمل و نقل، مباشر حمل و ارسال کننده
2) متصدی حمل و نقل، ارسال کننده و مرسل الیه
3) مباشر حمل و ارسال کننده
4) متصدی حمل و نقل و ارسال کننده
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «4»
 
- سوال 15 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – تاجر در چند نوبت دچار توقف شده و مجدداً و بدون هیچ گونه اقدام قضایی، از حالت توقف خارج شده است. اینک اگر وی متوقف گردد، دادگاه تاریخ کدام توقف را در حکم ورشکستگی درج می نماید؟
1) تاریخ قدیمی ترین توقف
2) تاریخ توقف اخیر
3) تاریخ طولانی ترین توقف
4) همه تاریخ ها
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «2»
 
- سوال 16 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – با تغییر نمایندگان دو عضو حقوقی هیئت مدیره شرکت سهامی که به ترتیب رئیس هئیت مدیره و نایب رئیس هئیت مدیره بوده اند، ....... .
1) انتخاب هر دو سمت باید تجدید شود
2) فقط انتخاب رئیس هیئت مدیره باید تجدید شود
3) نمایندگان جدید، خود به خود، دارای سمت هستند
4) فقط انتخاب نایب رئیس هیئت مدیره باید تجدید شود
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «1»
 
- سوال 17 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – اگر نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص، منوط به موافقت هیئت مدیره شده باشد، این موافقت چه زمانی باید صورت پذیرد؟
1) قبل از انقل و انتقال
2) همزمان با نقل و انتقال
3) بعد از نقل و انتقال
4) تفاوتی ندارد.
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «4»
 
- سوال 18 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – براساس قانون تجارت، اگر بستانکار تاجر ورشکسته در ارائه اسناد طلب خود به مدیر تصفیه تأخیر نموده باشد، این امر چه تاثیری در حقوق قانونی او دارد؟
1) نسبت به مطالباتی که تشخیص شده، حق اعتراض ندارد.
2) صرفاً اگر عذر موجهی داشته باشد، در تقسیماتی که ممکن است بعد از آن به عمل آید، جزو غرما محسوب می شود.
3) مدیر تصفیه نسبت به تصحیح صورت بستانکاران اقدام می نماید و در همه دارایی ورشکسته سهیم می شود.
4) در صورتی که اسناد را در مدتی که به موجب اخطار و آگهی مدیر تصفیه معین شده ارائه نکرده باشد، در لیست غرما قرار نمی گیرد، اما موجب سقوط حق بستانکار به طور کلی نمی شود.
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «1»
 
- سوال 19 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – صدور گواهی انحصار وراثت در شهرهای بزرگ، در صلاحیت کدام مرجع است؟
1) شورای حل اختلاف، مگر ارزش سهم الارث وارث بیش از دویست میلیون ریال باشد.
2) شورای حل اختلاف، مگر ارزش ترکه بیش از دویست میلیون ریال باشد.
3) دادگاه عمومی حقوقی
4) شورای حل اختلاف
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «4»
 
- سوال 20 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – درخواست افراز یک قطعه زمین کشاورزی که دو نفر شخص کبیر مالک آن هستند، در صلاحیت کدام مرجع است؟
1) اداره ثبت، چنان چه جریان ثبتی ملک خاتمه یافته باشد.
2) هیئت پنج نفره مستقر در وزارت جهاد کشاورزی
3) اداره ثبت، چنان چه ملک در جریان ثبت باشد.
4) دادگاه عمومی حقوقی
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «1»
 
- سوال 21 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – کدام مرجع قرار تعلیق تعقیب انتظامی قاضی را صادر می نماید و وضعیت آن چگونه است؟
1) دادسرای انتظامی قضات - قطعی است.
2) دادگاه عالی انتظامی قضات - قطعی است.
3) دادگاه عالی انتظامی قضات - ظرف یک ماه قابل اعتراض است.
4) دادسرای انتظامی قضات - ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
پاسخ سوال 21 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «4»
 
- سوال 22 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – دعوایی به عنوان دعوای متقابل، خارج از مهلت مقرر اقامه شده و با دعوای اصلی به خواسته خلع ید از ملک، ارتباط کامل دارد. دادگاه نسبت به آن چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟
1) چنان چه صلاحیت ذاتی داشته باشد، باید به هر دو دعوا یک جا رسیدگی نماید، حتی اگر صلاحیت محلی نداشته باشد.
2) فقط چنان چه صلاحیت ذاتی و محلی داشته باشد، باید به هر دو دعوا یک جا رسیدگی نماید.
3) در هر حال، باید به طور مستقل به آن رسیدگی نماید.
4) باید قرار رد دعوای متقابل صادر نماید.
پاسخ سوال 22 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «2»
 
- سوال 23 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – در شعب دیوان عدالت اداری، حکم ورود ثالث و جلب ثالث، به ترتیب کدام است؟
1) ممنوع - ممنوع
2) مجاز - ممنوع
3) مجاز - مجاز
4) ممنوع - مجاز
پاسخ سوال 23 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «3»
 
- سوال 24 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – خوانده در مرحله نخستین حاضر نشده و دفاع نمی کند، اما حکم به سود وی صادر می شود. او در مرحله تجدید نظر نیز حاضر نشده و دفاع نمی کند، اما حکم علیه وی صادر می شود. کدام مورد در خصوص این حکم، صحیح است؟
1) قطعی بوده و غیرقابل تجدیدنظر است.
2) ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، فقط قابل فرجام است.
3) ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است.
4) ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.
پاسخ سوال 24 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «4»
 
- سوال 25 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – نسبت به سندی ادعای جعل شده اما اصالت آن، در پی رسیدگی، اثبات شده است. خط و امضای این سند، در کدام صورت می تواند اساس تطبیق قرار گیرد؟
1) اگر رسمی باشد.
2) درهرحال
3) در هیچ صورتی
4) فقط اگر در اداره ثبت تنظیم شده باشد.
پاسخ سوال 25 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «1»
 
- سوال 26 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – محکوم علیه طلبی از شخص ثالث دارد. در خصوص بازداشت آن از سوی محکوم له، کدام مورد صحیح است؟
1) فقط اگر حال باشد، قابل بازداشت است.
2) فقط اگر حال و وجه نقد باشد، قابل بازداشت است.
3) در هر حال قابل بازداشت است.
4) در هیچ صورتی قابل بازداشت نیست.
پاسخ سوال 26 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «3»
 
- سوال 27 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – کدام مکتب زیر، معتقد است که به جهت تاثیر عوامل فردی و اجتماعی در ارتکاب جرم، بزهکار اختیاری در انجام آن ندارد؟
1) نئوکلاسیک
2) دفاع اجتماعی
3) فایده اجتماعی
4) تحققی
پاسخ سوال 27 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «4»
 
- سوال 28 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – جرم دارای کدام مجازات زیر باشد، شروع به جرم آن قابل کیفر نیست؟
1) جزای نقدی درجه یک
2) سه ماه تا سه سال حبس
3) شلاق حدی
4) قصاص عضو
پاسخ سوال 28 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «1»
 
- سوال 29 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – کارمندی برای کار معینی، یک مبلغ اما در چند نوبت، از کسی رشوه می گیرد. رفتار او چه جرمی است؟
1) مرکب
2) مستمر
3) به عادت
4) آنی
پاسخ سوال 29 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «4»
 
- سوال 30 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – اجرای کدام نهاد، منوط به رضایت محکوم نیست؟
1) نظام نیمه آزادی
2) خدمات عمومی رایگان در جایگزین های حبس
3) تعویق صدور حکم
4) نظارت الکترونیکی در محدوده مکانی مشخص
پاسخ سوال 30 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «3»